Aktualności Ciekawostki

Oodi – nowa biblioteka w Helsinkach – wkrótce otwiera swoje podwoje. Wszystko z okazji Dnia Niepodległości!

Prze­strzeń kul­tu­ral­na sto­li­cy Fin­lan­dii powięk­szy się wkrót­ce o nową biblio­te­kę. Otwar­cie Oodi zosta­ło zapla­no­wa­ne na 5 i 6 grud­nia, czy­li wte­dy, kie­dy Fino­wie świę­tu­ją odzy­ska­nie nie­pod­le­gło­ści. Orga­ni­za­to­rzy wyda­rze­nia przy­szy­ko­wa­li dla czy­tel­ni­ków mnó­stwo atrak­cji, nie zapo­mnie­li przy tym o aktyw­no­ściach dla całych rodzin i dzieci.

Oodi jest miej­scem wyda­rzeń, domem lite­ra­tu­ry i róż­nych miej­skich doświad­czeń. Zapew­ni odwie­dza­ją­cym wie­dzę, nowe umie­jęt­no­ści i histo­rie, będzie łatwo dostęp­nym miej­scem do nauki, zanu­rza­nia się w opo­wie­ści, do pra­cy i relak­su. Oodi to biblio­te­ka nowej ery, żywe i funk­cjo­nal­ne miej­sce spo­tkań otwar­te dla każ­de­go, czy­ta­my na ofi­cjal­nej stro­nie biblioteki.

Wiel­kie otwar­cie roz­pocz­nie się 5 grud­nia po połu­dniu, choć biblio­te­ka ma być dostęp­na już od same­go rana. Atrak­cje towa­rzy­szą­ce będą się roz­gry­wać na zewnętrz­nej sce­nie i trzech pię­trach pla­ców­ki. Nie moż­na im odmó­wić roz­ma­chu – pod­czas otwar­cia prze­mó­wie­nia będą wygła­szać naj­waż­niej­si ludzie w Fin­lan­dii, w tym pre­zy­dent kra­ju, Sau­li Nii­ni­stö. Pierw­szy dzień uświet­nią wido­wi­sko przy­go­to­wa­ne przez słyn­ną cho­re­ograf­kę Han­nę Bro­the­rus, w któ­rym wystą­pi ponad dwu­stu wyko­naw­ców oraz nie­zwy­kły kon­cert Ultra Organ Kim­mo Pohjo­ne­na zaaran­żo­wa­ny przez orga­ni­stę Mik­ko Hele­niu­sa. Poza tym na otwar­ciu poja­wią się sła­wy fiń­skie­go ryn­ku książ­ko­we­go, mię­dzy inny­mi lau­re­aci nagród lite­rac­kich, dyrek­tor kra­jo­wych tar­gów książ­ki czy Kari Kor­ho­nen, któ­ry pisał i ryso­wał komik­sy z Kaczo­rem Donaldem.

6 grud­nia będzie nato­miast dniem cał­ko­wi­cie poświę­co­nym rodzi­nom i dzie­ciom. Pro­gram zawie­ra na przy­kład zaję­cia z jogi dla naj­młod­szych, róż­no­rod­ne warsz­ta­ty, naukę tań­ca oraz przede wszyst­kim aktyw­no­ści poświę­co­ne lite­ra­tu­rze, w tym spo­tka­nia z pisa­rza­mi i tłumaczami.

Oodi to nie­zwy­kły budy­nek zbu­do­wa­ny ze sta­li, szkła i drew­na, któ­re­go design łączy tra­dy­cyj­ne i współ­cze­sne sma­ki. Ener­go­osz­częd­na biblio­te­ka to impo­nu­ją­ca wizy­tów­ka fiń­skiej archi­tek­tu­ry, poda­ją na stro­nie archi­tek­ci z ALA Architects.

Biblio­te­ka Cen­tral­na Oodi to pla­ców­ka, któ­ra zaofe­ru­je miesz­kań­com Hel­si­nek cało mnó­stwo róż­nych usług, a wszyst­ko na trzech pię­trach, z któ­rych każ­de będzie cha­rak­te­ry­zo­wa­ła inna, nie­po­wta­rzal­na atmos­fe­ra. Na pozio­mie grun­tu będą toczyć się wszel­kie­go rodza­ju wyda­rze­nia, tu będzie moż­na wypić kawę, poży­czyć książ­kę. Pierw­sze pię­tro poświę­co­ne ma być pra­cy, nauce, ale rów­nież zawie­rać będzie prze­strze­nie, gdzie gru­pa przy­ja­ciół czy rodzi­na będzie mogła po pro­stu spę­dzić miło czas. Na naj­wyż­szym pozio­mie usy­tu­owa­no czy­tel­nię, gdzie każ­dy będzie mógł wygod­nie usiąść i w ciszy, i spo­ko­ju zanu­rzyć się w lite­rac­kich światach.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Źró­dło: http://www.oodihelsinki.fi/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy