Ciekawostki

Choinka w barwach Twojego domu Hogwartu

Nie da się nie zauwa­żyć, że świę­ta są tuż-tuż. W listo­pa­dzie prze­cież zaczę­ło się już sza­leń­stwo. Do wigi­lii pozo­sta­ły trzy tygo­dnie, moż­na więc powo­li zacząć myśleć o takich spra­wach, jak świą­tecz­ne pre­zen­ty czy ozdo­by cho­in­ko­we. Zwłasz­cza, jeśli chce­my mieć coś ory­gi­nal­ne­go i pla­nu­je­my ścią­gać nasze super gadże­ty zza gra­ni­cy. Ot choć­by pot­te­ro­ma­nia­cy mogli­by swo­je drzew­ka przy­stro­ić zgod­nie z ulu­bio­nym domem Hogwartu.

The Uni­ver­sal Sto­re wyszedł naprze­ciw­ko ocze­ki­wa­niom napraw­dę ogrom­nej rze­szy fanów i włą­czył do swo­je­go asor­ty­men­tu świą­tecz­ną ofer­tę sygno­wa­ną mar­ką Harry’ego Pot­te­ra. Brzę­czą­ce sakiew­ki z dola­ra­mi moż­na wymie­nić na dużo dobre­go towa­ru, od któ­re­go innym fanom serii będą opa­dać szczę­ki, a oczy łza­wić z zazdro­ści. Oto bowiem moż­na kupić kla­sycz­ne bomb­ki z her­ba­mi poszcze­gól­nych domów, zawiesz­ki w hogwar­to­wych bar­wach, pro­por­czy­ki czy całą masę ślicz­nie sty­li­zo­wa­nych dzwon­ków. Są rów­nież dostęp­ne skar­pe­ty, do któ­rych Miko­łaj mógł­by wsu­nąć cał­kiem spo­ry pre­zent albo wstąż­ki, któ­ry­mi moż­na obwią­zać poda­ru­nek dla bli­skiej osoby.

Dobra nowi­na dla pol­skich fanów uni­wer­sum stwo­rzo­ne­go przez J.K. Row­ling jest taka, że gadże­ty moż­na kupić z dosta­wą do nasze­go kra­ju. Będzie trze­ba oczy­wi­ście dopła­cić do zamó­wie­nia kil­ka­dzie­siąt dola­rów za prze­sył­kę (war­to więc zebrać więk­szą gru­pę osób i podzie­lić się kosz­ta­mi) oraz pocze­kać na pacz­kę nawet do dwóch tygo­dni. Dla­te­go jeśli komuś z Was marzy się drzew­ko rodem z Hogwar­tu, niech lepiej nie zwle­ka. Ewen­tu­al­nie moż­na zacząć się przy­go­to­wy­wać na przy­szło­rocz­ne święta.

Świą­tecz­ną ofer­tę gadże­tów Harry’ego Pot­te­ra znaj­dzie­cie pod tym adresem:
https://shop.universalorlando.com/c/Harry-Potter-Holiday.html

Autor: Oskar Grzelak


Naj­lep­sze gadże­ty książ­ko­we tyl­ko na Molom.pl!

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy