Aktualności

1100 ebooków po 14,99 z okazji Tygodnia Książki Elektronicznej

1100 ebo­oków po 14,99 zł z oka­zji Tygo­dnia Książ­ki Elek­tro­nicz­nej! Kolej­na zna­ko­mi­ta pro­mo­cja na Woblin­ku, któ­ra obej­mu­je e‑booki kil­ku­dzie­się­ciu wydaw­nictw autor­stwa zna­ko­mi­tych pisa­rzy, wśród któ­rych znaj­du­ją się Marek Kra­jew­ski, Jakub Małec­ki, Ter­ry Prat­chett czy Woj­ciech Chmie­larz. Oprócz ksią­żek auto­rów współ­cze­snych w pro­mo­cji zna­la­zła się też kla­sy­ka. Za 14,99 zł na Woblin­ku moż­na kupić książ­ki Jose­pha Con­ra­da, Fio­do­ra Dosto­jew­skie­go, Alek­san­dra Duma­sa czy Joh­na Steinbecka.

Tydzień Książ­ki Elek­tro­nicz­nej obcho­dzi­my na całym świe­cie od 2004 roku. Jego pomy­sło­daw­czy­nią była Rita Toews, autor­ka ksią­żek dzie­cię­cych z Kana­dy. Świę­to obcho­dzo­ne jest w tym roku w dniach 3–9 mar­ca i ma na celu pro­mo­cję ksią­żek elek­tro­nicz­nych – ebo­oków, audio­bo­oków i ksią­żek multimedialnych.

1100 ksią­żek trud­no prze­czy­tać przez całe życie. Jak więc odna­leźć się w tak obszer­nej pro­mo­cji? Oto kil­ka naszych pro­po­zy­cji, któ­re pomo­gą wam zde­cy­do­wać, jaką książ­kę war­to upo­lo­wać za jedy­ne 14,99 zł.

Świat Dysku Terry’ego Pratchetta

Świa­ta Dys­ku nie trze­ba chy­ba niko­mu przed­sta­wiać. Uni­wer­sum stwo­rzo­ne przez Prat­chet­ta to jeden z naj­bar­dziej zna­nych fik­cyj­nych świa­tów w lite­ra­tu­rze fan­ta­sy. Pierw­szy tom uka­zał się w 1983 roku, a cały cykl skła­da się z ponad 40 tytu­łów, któ­re sprze­da­ły się łącz­nie w nakła­dzie prze­szło 80 milio­nów egzemplarzy.

Prat­chett w swo­ich książ­kach wie­lo­krot­nie wyko­rzy­sty­wał i paro­dio­wał moty­wy zaczerp­nię­te z popkul­tu­ry, świa­ta spor­tu, sztu­ki czy show­biz­ne­su. W więk­szo­ści powie­ści wyśmie­wa auto­ry­te­ty i przed­sta­wia w krzy­wym zwier­cia­dle kla­sycz­ne wzor­ce lite­rac­kie, głów­nie kpiąc z innych dzieł zali­cza­nych do fan­ta­sty­ki. Mimo prze­śmiew­cze­go cha­rak­te­ru tej twór­czo­ści Prat­chet­to­wi uda­ło się stwo­rzyć uni­kal­ne, spój­ne i bar­dzo roz­bu­do­wa­ne uni­wer­sum, któ­re z racji róż­nych zależ­no­ści mię­dzy toma­mi nie­ko­niecz­nie moż­na pozna­wać w dowol­nej kolejności.

W pro­mo­cji zna­la­zło się aż 46 ksią­żek bry­tyj­skie­go pisa­rza, w tym wszyst­kie czę­ści Świa­ta Dys­ku. Takiej oka­zji nie moż­na przegapić!

Żmijowisko

Żmi­jo­wi­sko” histo­ria gru­py zna­jo­mych, któ­rzy uda­ją się na waka­cje do małej wsi nad jezio­rem – tytu­ło­we­go Żmi­jo­wi­ska. W trak­cie poby­tu docho­dzi do zagad­ko­we­go znik­nię­cia cór­ki jed­nej z par. Po dziew­czy­nie nie pozo­sta­ły żad­ne śla­dy. Zde­spe­ro­wa­ny ojciec po roku od tra­ge­dii posta­na­wia wró­cić do Żmi­jo­wi­ska i osta­tecz­nie wziąć spra­wy w swo­je ręce.

Nie­daw­no opu­bli­ko­wa­na zosta­ła infor­ma­cja o tym, że na pod­sta­wie „Kró­la” Szcze­pa­na Twar­do­cha i „Żmi­jo­wi­ska” Woj­cie­cha Chmie­la­rza powsta­ną dwa seria­le, któ­re wypro­du­ku­je Canal+ Pol­ska. War­to więc sko­rzy­stać z tego, że jed­na z tych ksią­żek zna­la­zła się w pro­mo­cji Woblin­ka i jest dostęp­na w for­mie e‑booka za 14,99 zł.

O psach / O kotach

W 2018 roku w Wydaw­nic­twie Czar­ne uka­za­ły się dwie wyjąt­ko­we anto­lo­gie wycho­dzą­ce naprze­ciw ocze­ki­wa­niom tych, któ­rzy kłó­cą się o to, któ­re zwie­rzę jest lep­sze – pies czy kot. Cze­mu wyjątkowe? 

Zbio­ry „O psach” i „O kotach” zawie­ra­ją bowiem tek­sty naj­cie­kaw­szych współ­cze­snych pol­skich pisa­rzy, wśród któ­rych zna­leź­li się mię­dzy inny­mi Andrzej Sta­siuk, Wero­ni­ka Murek, Paweł Soł­tys, Olga Dren­da i Mał­go­rza­ta Rej­mer. Każ­de z opo­wia­dań jest inne – są tu histo­rie weso­łe, bole­sne, sen­ty­men­tal­ne i zdy­stan­so­wa­ne. Dwa tomy w swo­isty spo­sób się bilan­su­ją i uzupełniają.

Opowiem ci o zbrodni

Opo­wiem ci o zbrod­ni” to wyjąt­ko­wy pro­jekt na pol­skim ryn­ku lite­rac­kim. Sió­dem­ka topo­wych pol­skich auto­rów kry­mi­na­łów zosta­ła zapro­szo­na do opi­sa­nia praw­dzi­wych zbrod­ni popeł­nio­nych w Pol­sce w cią­gu ostat­nich kil­ku­dzie­się­ciu lat. Igor Brej­dy­gant, Kata­rzy­na Bon­da, Mar­ta Guzow­ska, Woj­ciech Chmie­larz, mał­żeń­stwo Kuź­miń­skich oraz Kata­rzy­na Puzyń­ska oprócz tego, że w for­mie opo­wia­dań zre­kon­stru­owa­li praw­dzi­we zbrod­nie, to jesz­cze roz­sze­rzy­li swo­je histo­rie o opo­wie­ści o tym, jak wyglą­da ich pra­ca – codzien­ne zbie­ra­nie infor­ma­cji (tzw. rese­arch), pro­ces pisa­nia oraz szu­ka­nie dodat­ko­wych, poza­li­te­rac­kich źró­deł utrzy­ma­nia. Całej ini­cja­ty­wie towa­rzy­szył serial emi­to­wa­ny w tele­wi­zji Crime+Investigation Pol­sat, w któ­rym pisa­rze i pisar­ki sze­rzej opo­wia­da­li o tym, co zawar­li w swo­ich tekstach.

Książki Marka Krajewskiego

W pro­mo­cji zna­la­zły się tak­że książ­ki Mar­ka Kra­jew­skie­go, czo­ło­we­go przed­sta­wi­cie­la pol­skie­go kry­mi­na­łu retro. W cenie 14,99 zł może­cie zna­leźć trzy jego książ­ki, wszyst­kie w jakiś spo­sób zwią­za­ne z debiu­ta­mi pisa­rza lub jego bohaterów.

Śmierć w Bre­slau” to debiu­tanc­ka powieść Mar­ka Kra­jew­skie­go i zara­zem pierw­sza, w któ­rej poja­wia się naj­po­pu­lar­niej­szy boha­ter wykre­owa­ny przez wro­cław­skie­go pisa­rza, Eber­hard Mock. 

Ery­nie” to z kolei pierw­szy tom cyklu, któ­re­go głów­nym boha­te­rem jest cha­ry­zma­tycz­ny, cier­pią­cy na epi­lep­sję śled­czy Edward Popiel­ski. Akcja książ­ki roz­gry­wa się kil­ka mie­się­cy przed wybu­chem II woj­ny świa­to­wej w mrocz­nym, brud­nym i peł­nym prze­stęp­ców Lwowie. 

Trze­cia z nich to pierw­sza nie­kry­mi­nal­na książ­ka Mar­ka Kra­jew­skie­go. Wraz z Jerzym Kawec­kim, słyn­nym sądo­wym pato­lo­giem, napi­sał o roz­wią­zy­wa­niu trud­nych zaga­dek kry­mi­nal­nych. „Umar­li mają głos” to praw­dzi­wa grat­ka dla wszyst­kich miło­śni­ków histo­rii z dresz­czy­kiem, któ­re… wyda­rzy­ły się naprawdę.

Od deski do deski

W pro­mo­cji znaj­dzie­cie wszyst­kie książ­ki, któ­re uka­za­ły się w serii „Na f/aktach” wydaw­nic­twa Od Deski Do Deski. „Na f/aktach” to autor­ski pro­jekt Toma­sza Sekiel­skie­go, któ­ry zapra­sza zna­nych pisa­rzy do opi­sa­nia praw­dzi­wych zbrod­ni w bele­try­stycz­nej for­mie. Pisa­rze do dys­po­zy­cji dosta­ją akta sądo­we, dzię­ki któ­rym mogą dokład­nie poznać spra­wy, któ­ry­mi się zaj­mu­ją. Wśród e‑booków dostęp­nych za jedy­ne 14,99 zł zna­la­zła się mię­dzy inny­mi „Inna dusza”, za któ­rą Łukasz Orbi­tow­ski został uho­no­ro­wa­ny Pasz­por­tem „Poli­ty­ki”. Orbi­tow­ski pod­jął się opi­sa­nia bru­tal­ne­go mor­der­stwa popeł­nio­ne­go w latach 90. przez nasto­lat­ka z Bydgoszczy.

Klasyka

Na koniec war­to przy­po­mnieć, że oprócz zna­ko­mi­tych ksią­żek współ­cze­snych w pro­mo­cji zna­la­zły się tak­że kla­sycz­ne dzie­ła lite­ra­tu­ry. Wśród nich powie­ści Jose­pha Con­ra­da, Fio­do­ra Dosto­jew­skie­go, Alek­san­dra Duma­sa czy Joh­na Steinbecka.

Nie ma na co cze­kać! Taka pro­mo­cja dłu­go się nie powtó­rzy – 1100 ksią­żek w cenie 14,99 zł na Woblin­ku tyl­ko do nie­dzie­li 10 marca.

Arty­kuł sponsorowany

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy