Aktualności

Ponad 23 miliony książek sprzedanych w ciągu roku. Allegro podsumowuje 2022 rok

Rekor­dzi­sta kupił na Alle­gro w 2022 roku ponad 11 tysię­cy ksią­żek! Por­tal przy­go­to­wał pod­su­mo­wa­nie sprze­da­ży w kate­go­rii „Książ­ki i komik­sy”.  Naj­droż­szą sprze­da­ną książ­ką oka­za­ła się „Biblia Tysiąc­le­cia” z auto­gra­fem Ste­fa­na Wyszyńskiego.

Gdzieś na Alle­gro gra­su­je praw­dzi­wy mól książ­ko­wy – tyl­ko w 2022 roku kupił aż 11 613 egzem­pla­rzy, co ozna­cza, że musiał kupo­wać nie­mal 32 książ­ki dzien­nie przez calu­sień­ki rok! Nie jest on jed­nak osa­mot­nio­ny, bo łącz­nie sprze­da­ły się 23 milio­ny egzem­pla­rzy. To ozna­cza, że w cią­gu minu­ty sprze­da­wa­ły się ponad 44 książ­ki! Przy­po­mnij­my, że na Alle­gro wysta­wia­ją swo­je ofer­ty skle­py i hur­tow­nie, indy­wi­du­al­ne oso­by sprze­da­ją­ce książ­ki z dru­giej ręki dzia­ła­ją w ramach Alle­gro Lokalnie.

Choć sta­ty­stycz­nie naj­więk­sza sprze­daż mia­ła miej­sce w ponie­dział­ki mię­dzy godz. 21:00 a 22:00, to rekor­do­wym dniem oka­zał się wto­rek – 6 wrze­śnia. Wte­dy klient­ki i klien­ci kupo­wa­li aż 127 ksią­żek na minutę!

Naj­po­pu­lar­niej­sze kate­go­rie na Alle­gro to pod­ręcz­ni­ki szkol­ne, na kolej­nych miej­scach zna­la­zły się książ­ki dla dzie­ci i bele­try­sty­ka. Kobie­ty decy­do­wa­ły się na książ­ko­we zaku­py niż mężczyźni.

Naj­czę­ściej sprze­da­wa­ły się książ­ki autor­stwa troj­ga osób naj­le­piej zara­bia­ją­cych w Pol­sce: Ani­ty Gło­wiń­skiej (autor­ki serii o Kici Koci), Mar­ty Galew­skiej-Kustry (piszą­cej ksią­żecz­ki o Puciu) i Remi­giu­sza Mroza.

Pan­de­mia zmie­ni­ła nasze podej­ście do lite­ra­tu­ry oraz wpły­nę­ła na nawy­ki zaku­po­we. Bio­rąc pod uwa­gę nie­pew­ną sytu­ację eko­no­micz­ną oraz sto­sun­ko­wo niski poziom czy­tel­nic­twa, zeszło­rocz­ne dane w kate­go­rii ksią­żek i komik­sów zarów­no na Alle­gro jak i Alle­gro Lokal­nie są zde­cy­do­wa­nie budu­ją­ce. Jako naj­więk­sza plat­for­ma e‑commerce w Pol­sce chce­my dostar­czać kupu­ją­cym jak naj­szer­szą ofer­tę, rów­nież w seg­men­cie kul­tu­ry, w naj­lep­szych cenach i z naj­szyb­szą dosta­wą. Cie­szy­my się rów­nież, że w zeszłym roku kon­ty­nu­owa­li­śmy nasze dzia­ła­nia wspie­ra­ją­ce kul­tu­rę mię­dzy inny­mi jako Part­ner Stra­te­gicz­ny mię­dzy­na­ro­do­we­go wyda­rze­nia jakim jest Con­rad Festi­val – komen­tu­je Marek Sko­mo­row­ski, dyrek­tor kate­go­rii „Kul­tu­ra i roz­ryw­ka” oraz seg­men­tu C2C i Alle­gro Lokalnie.

Oto zbiór cie­ka­wo­stek doty­czą­cych sprze­da­ży na Allegro:

• ponie­dzia­łek to dzień naj­czę­ściej wybie­ra­ny na książ­ko­we zaku­py, naj­wię­cej trans­ak­cji odby­wa­ło się mię­dzy godz. 21:00 a 22:00

23 milio­ny sprze­da­nych ksią­żek, rekor­dzi­sta kupił 11 613 egzemplarzy

• 6 wrze­śnia sprze­da­ło się ponad 182 tysię­cy egzem­pla­rzy, a klien­ci kupo­wa­li aż 127 egzem­pla­rzy na minutę

ponad 3,7 milio­na klien­tów kupi­ło co naj­mniej jed­ną książ­kę na Alle­gro, ponad­to śred­nio sprze­da­wa­ły się ponad 44 egzem­pla­rze na minutę

• 58% trans­ak­cji zosta­ło wyko­na­nych na smart­fo­nach, na kom­pu­te­rach – 41%

Choć wie­le osób kupu­je za pośred­nic­twem Alle­gro nowe książ­ki, to aż o 25% wzro­sła sprze­daż ksią­żek z dru­gie­go obie­gu wysta­wia­nych w ramach Alle­gro Lokalnie.

Na Alle­gro Lokal­nie tak­że sta­ty­stycz­nie naj­czę­ściej kupo­wa­no w ponie­dział­ki, ale naj­wię­cej trans­ak­cji odby­wa­ło się o godzi­nie 19:00. Naj­wię­cej ksią­żek z dru­giej ręki sprze­da­ło się tak­że wła­śnie w ponie­dzia­łek – 12 wrze­śnia. Rekor­dzi­sta kupił 791 ksią­żek, za któ­re zapła­cił ponad 84 tysią­ce zło­tych. Naj­po­pu­lar­niej­sze kate­go­rie to pod­ręcz­ni­ki szkol­ne, książ­ki nauko­we i popu­lar­no­nau­ko­we oraz lite­ra­tu­ra pięk­na, popu­lar­na i fak­tu, nato­miast spo­śród twór­czyń i twór­ców naj­po­pu­lar­niej­si oka­za­li się Remi­giusz Mróz (czy­li naj­le­piej zara­bia­ją­cy pisarz w Pol­sce) Anna Hel­min (autor­ka pod­ręcz­ni­ków do bio­lo­gii) i Ste­phen King (pią­ty pod wzglę­dem mająt­ku pisarz na świe­cie.
Uży­wa­ne książ­ki to też bia­łe kru­ki, czy­li wyjąt­ko­we i nie­do­stęp­ne egzem­pla­rze. W 2022 roku naj­wyż­szą cenę osią­gnę­ła „Biblia Tysiąc­le­cia” z auto­gra­fem Ste­fa­na Wyszyń­skie­go – zosta­ła sprze­da­na za 20 tysię­cy zło­tych. „Wiel­ka Kolek­cja Komik­sów Marve­la” osią­gnę­ła cenę 5,8 tysią­ca zło­tych, a 3 czę­ści „Topo­gra­phi­sche Ana­to­mie” autor­stwa Edu­ar­da Per­n­kop­fa osią­gnę­ły cenę 4 tysię­cy złotych.

Dla miło­śni­czek i miło­śni­ków ksią­żek, któ­rych – jak widać – jest napraw­dę spo­ro, Alle­gro Lokal­nie przy­go­to­wa­ło spe­cjal­ną pro­mo­cję z oka­zji Świa­to­we­go Dnia Książ­ki, któ­ry przy­pa­da 23 kwiet­nia. Z tej oka­zji każ­da oso­ba, któ­ra w ter­mi­nie 20–27 kwiet­nia doda choć jed­no ogło­sze­nie w dowol­nej kate­go­rii na Alle­gro Lokal­nie, otrzy­ma kod na dar­mo­we­go ebo­oka lub audio­bo­oka z Legimi.

Anna Tess Gołę­biow­ska
Źró­dło: infor­ma­cja prasowa

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy