Aktualności

Milionerzy świata literatury – najlepiej zarabiający pisarze w Polsce

Pol­ski rynek książ­ki nie jest być może naj­więk­szy w Euro­pie, ale też nie ma co narze­kać – każ­dy prze­cież może bez więk­sze­go pro­ble­mu zna­leźć do czy­ta­nia coś inte­re­su­ją­ce­go; ceny za egzem­plarz owszem sta­le rosną, ale nadal może­my liczyć na raba­ty i wyprze­da­że. Pisa­rze też powo­dów do wybrzy­dza­nia nie mają – wydaw­cy chęt­nie wypusz­cza­ją na rynek nowe tytu­ły, bo kon­ku­ren­cja jest spo­ra, nie­któ­re ofi­cy­ny nie boją się inwe­sto­wać w debiu­tan­tów. O tym, że nie jest u nas tra­gicz­nie niech świad­czą rosną­cy poziom czy­tel­nic­twa oraz zwyż­ku­ją­ca sprze­daż jed­nost­ko­wa książek.

To ostat­nie prze­kła­da się na jesz­cze jed­no – dobro­byt auto­rów. Tygo­dnik „Wprost” po raz kolej­ny udo­stęp­nił zesta­wie­nie naj­le­piej zara­bia­ją­cych pisa­rzy w Pol­sce. Oczy­wi­ście lista powsta­ła w opar­ciu o wyli­cze­nia sza­cun­ko­we, ale rzu­ca pew­ne świa­tło na pie­nią­dze, na jakie liczyć mogą ci, któ­rzy nie­ustan­nie gosz­czą na listach best­sel­le­rów. Obec­ność nie­któ­rych nazwisk w zesta­wie­niu poka­zu­je, że nawet nie trze­ba zbyt czę­sto wyda­wać, żeby się dobrze ustawić.

War­to mieć na uwa­dze, że cięż­ka pra­ca jed­nak popła­ca. Spójrz­my na Remi­giu­sza Mro­za, któ­ry publi­ku­je kil­ka powie­ści rocz­nie, każ­da z nich cie­szy się ogrom­ną popu­lar­no­ścią, a to prze­kła­da się na wyso­ką sprze­daż i cał­kiem nie­zły dochód. „Wprost” sza­cu­je, że opol­ski pisarz mógł w 2021 roku zaro­bić nawet 3,5 milio­na zło­tych.

Na dru­gimtrze­cim miej­scu zesta­wie­nia upla­so­wa­ły się autor­ki zna­nych dzie­cię­cych serii o Puciu i Kici Koci. Mar­ta Galew­ska-Kustra mogła zaro­bić ponad 2,4 milio­na zło­tych, a Ani­ta Gło­wiń­ska – nie­ca­łe 2,2 milio­na złotych.

Tuż za podium wylą­do­wał Andrzej Sap­kow­ski, żywy dowód na to, że wystar­czy napi­sać jed­ną dosko­na­le sprze­da­ją­cą się serię powie­ścio­wą, na pod­sta­wie któ­rej powsta­ną gry kom­pu­te­ro­we, seria­le i fil­my, żeby niczym już się nie przej­mo­wać. Sprze­daż ksią­żek Andrze­ja Sap­kow­skie­go, głów­nie z cyklu wiedź­miń­skie­go, mia­ła­by zapew­nić mu w 2021 dochód prze­kra­cza­ją­cy 2 milio­ny złotych.

Z roku na rok rośnie popu­lar­ność ksią­żek porad­ni­ko­wych. To wła­śnie publi­ka­cje z tego seg­men­tu coraz gęściej oble­ga­ją listy best­sel­le­rów. Wyda­na na począt­ku 2021 Czu­ła prze­wod­nicz­ka odnio­sła ogrom­ny suk­ces. Głów­nie dzię­ki tej książ­ce Nata­lia de Bar­ba­ro zna­la­zła się na pią­tym miej­scu zesta­wie­nia „Wpro­stu” z sza­cun­ko­wym docho­dem na pozio­mie 1,3 milio­na złotych.

Kolej­ną piąt­kę sta­no­wią: Olga Tokar­czuk, Justy­na Bed­na­rek, Ałbe­na Gra­bow­ska, Kata­rzy­na Bon­da i Rafał Kosik.

Wprost” swo­je wyli­cze­nia oparł na danych doty­czą­cych sprze­da­ży ksią­żek w 2021, dostar­czo­nych przez fir­mę Nie­lsen Book Servi­ces w ramach pane­lu Book­Scan. Dane nie­ste­ty nie pokry­wa­ją całe­go ryn­ku księ­gar­skie­go w Pol­sce, więc redak­to­rzy tygo­dni­ka musie­li uciec się do pro­stych mate­ma­tycz­nych sztu­czek. Sza­cun­ko­wy jest rów­nież dochód auto­ra ze sprze­da­ży poje­dyn­czej książ­ki. „Wprost” przy­jął, że do auto­ra tra­fia śred­nio 10–15% od ceny sprzedaży.

źró­dło wprost

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy