Aktualności

Polacy coraz chętniej kupują książki na Allegro?

Empik podzie­lił się ostat­nio bar­dzo opty­mi­stycz­ny­mi dany­mi doty­czą­cy­mi zeszło­rocz­nej sprze­da­ży ksią­żek w salo­nach sie­ci i w skle­pie inter­ne­to­wym spół­ki. W podob­ny spo­sób minio­ny rok pod­su­mo­wu­je Alle­gro, któ­re, jak się oka­zu­je, wca­le nie zosta­je dale­ko w tyle za sie­cio­wym gigan­tem. Przez plat­for­mę Alle­gro w 2020 sprze­da­nych zosta­ło ponad 18 milio­nów ksią­żek, a to o pra­wie 75% wię­cej wzglę­dem roku poprzedniego!

Sprze­daż ksią­żek na Alle­gro rośnie z roku na rok, osią­ga­jąc w 2020 zna­ko­mi­te wzro­sty. Co szó­sta oso­ba na Alle­gro zaku­pi­ła w tym roku przy­naj­mniej jed­ną książ­kę, a rekor­dzi­sta zaku­pił zawrot­ną licz­bę 11 482 egzem­pla­rzy. W cza­sach domi­na­cji kul­tu­ry cyfro­wej, powszech­ne­go dostę­pu do smart­fo­nów i table­tów, oraz niskie­go pozio­mu czy­tel­nic­twa, dane te napa­wa­ją opty­mi­zmem, mówi Jacek Weichert, dyrek­tor seg­men­tu Kul­tu­ra i Roz­ryw­ka, Kolek­cje i Sztu­ka w Allegro.

Infor­ma­cje pły­ną­ce z Empi­ku i dane dostar­czo­ne przez Alle­gro poka­zu­ją, że Pola­cy coraz chęt­niej się­ga­ją po książ­ki. Czy rze­czy­wi­ście moż­li­we jest, żeby pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa mia­ła choć jeden pozy­tyw­ny aspekt? Sta­ty­sty­ki poka­zu­ją, że tak i to na prze­kór pły­ną­cym z ryn­ku książ­ki smut­nym wie­ściom o kolej­nych upa­da­ją­cych księgarniach.

Ana­li­zu­jąc rapor­ty dostar­czo­ne przez Empik i Alle­gro, moż­na zauwa­żyć, że pokry­wa­ją się też wybo­ry zaku­po­we Pola­ków. Naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szą się książ­ki dzie­cię­ce i mło­dzie­żo­we. Czy­tel­ni­cy bar­dzo chęt­nie się­ga­ją rów­nież po lite­ra­tu­rę piękną.

Alle­gro poku­si­ło się tak­że o spraw­dze­nie, jak róż­ni­ły się książ­ko­we zaku­py kobiet i męż­czyzn. Oka­zu­je się, że lite­ra­tu­ra dla naj­młod­szych w obu gru­pach zna­la­zła się na pierw­szym miej­scu naj­czę­ściej kupo­wa­nych, na dru­gim zaś były… pod­ręcz­ni­ki. Ana­li­za dal­szych miejsc ujaw­ni­ła, że kobie­ty czę­ściej wybie­ra­ją porad­ni­ki i albu­my, a męż­czyź­ni – książ­ki naukowe.

Wia­do­mo, że na Alle­gro kupo­wać moż­na zarów­no książ­ki uży­wa­ne, jak i nowe. Z roku na rok rośnie prze­wa­ga tych dru­gich nad pierw­szy­mi. W 2020 aż 83% wszyst­kich sprze­da­nych na Alle­gro ksią­żek sta­no­wi­ły egzem­pla­rze pach­ną­ce świeżością.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my listę dzie­się­ciu naj­le­piej sprze­da­ją­cych się na Alle­gro tytu­łów w 2020 z pomi­nię­ciem podręczników:

1. Kolej­ne 365 dni, Blan­ka Lipińska
2. 365 dni, Blan­ka Lipińska
3. Jadło­no­mia po pol­sku, Mar­ta Dymek
4. Pucio mówi dobra­noc, Mar­ta Galewska-Kustra
5. Nie­sa­mo­wi­te przy­go­dy dzie­się­ciu skar­pe­tek, Justy­na Bednarek
6. Hob­bit, J.R.R. Tolkien
7. Pucio mówi dzień dobry, Mar­ta Galewska-Kustra
8. Felix, Net i Nika oraz Gang Nie­wi­dzial­nych ludzi, Rafał Kosik
9. Pucio zaba­wy gestem i dźwię­kiem, Mar­ta Galewska-Kustra
10. Powrót z Bam­bu­ko, Kata­rzy­na Nosowska

źró­dło allegro

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy