Sprawdzasz tag

Marta Dymek

Aktualności

Polacy coraz chętniej kupują książki na Allegro?

Empik podzie­lił się ostat­nio bar­dzo opty­mi­stycz­ny­mi dany­mi doty­czą­cy­mi zeszło­rocz­nej sprze­da­ży ksią­żek w salo­nach sie­ci i w skle­pie inter­ne­to­wym spół­ki. W podob­ny spo­sób minio­ny rok pod­su­mo­wu­je Alle­gro, któ­re, jak się oka­zu­je, wca­le nie zosta­je dale­ko w tyle za sie­cio­wym gigan­tem. Przez plat­for­mę Alle­gro w 2020 sprze­da­nych zosta­ło ponad 18 milio­nów ksią­żek, a to o pra­wie 75% wię­cej wzglę­dem roku poprzed­nie­go! Czy­taj dalej

-->