Sprawdzasz tag

sprzedaż książek

Aktualności

Na Allegro książki mają się coraz lepiej

Wzglę­dem roku 2014 – w roku 2015 nastą­pił wzrost sprze­da­ży ksią­żek aż o 7,5% (nie­mal 470 tysię­cy). Łącz­nie sprze­da­no 6,87 milio­nów pozy­cji. Ozna­cza to, że dzien­nie śred­nio 18,8 tysią­ca wolu­mi­nów tra­fia­ło do nowych wła­ści­cie­li. Wzro­sła też śred­nia mie­sięcz­na war­tość sprze­da­ży ksią­żek. Obec­nie wyno­si 14,5 milio­na zł, czy­li o ok. 600 tysię­cy wię­cej niż rok wcześniej.

Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Brak dobrych wieści w temacie przyszłości rynku książki

Oso­by śle­dzą­ce sytu­ację na pol­skim ryn­ku książ­ki zapew­ne przy­wy­kły już do tego, że kolej­ne rapor­ty przy­no­szą coraz bar­dziej pesy­mi­stycz­ne dane. Nie ina­czej jest i tym razem, a opu­bli­ko­wa­ne zosta­ły wła­śnie dwa nowe sza­cun­ki przy­szło­ści rynku.

Czy­taj dalej

-->