Aktualności

Nowy polski serial Netfliksa!

Otwórz oczy” to nowy pol­ski serial ory­gi­nal­ny Net­flik­sa w kli­ma­tach scien­ce fic­tion. To adap­ta­cja powie­ści Kata­rzy­ny Bere­ni­ki Misz­czuk. Pre­mie­ra seria­lu będzie mia­ła miej­sce w 2021 roku. 

Otwórz oczy” to histo­ria scien­ce fic­tion o nasto­let­niej Jul­ce. Dziew­czyn­ka po wypad­ku tra­fia do ośrod­ka lecze­nia amne­zji – wsku­tek dziw­nych snów zaczy­na kwe­stio­no­wać rze­czy­wi­stość. Snu wyda­ją się nie­zwy­kle real­ne. Jul­ka chce uciec z ośrod­ka i odkryć praw­dę, czy świat nie jest tym, czym się wyda­je. Serial jest adap­ta­cją książ­ki „Dru­ga szan­sa” Kata­rzy­ny Bere­ni­ki Miszczuk.

Sze­ścio­od­cin­ko­wy serial wyre­ży­se­ro­wa­li Anna Jadow­ska (Ero­ti­ca 2022, Dzi­kie róże) oraz Adrian Panek (Wil­ko­łak, Daas). Serial pro­du­ku­je Media­Bri­ga­de, a pro­du­cen­ta­mi wyko­naw­czy­mi są Mar­cin Kurek oraz Cyprian Marchewka.

W seria­lu zoba­czy­my debiu­tu­ją­cą Marię Waw­re­niuk, któ­ra wcie­li się w postać Jul­ki oraz Igna­ce­go Lis­sa (Ero­ti­ca 2022) w roli tajem­ni­cze­go Ada­ma, któ­ry sta­je się prze­wod­ni­kiem dziew­czy­ny po ośrod­ku. Serial jest na eta­pie post­pro­duk­cji, a pre­mie­ra na Net­flix odbę­dzie się w 2021 roku.

Anna Nagler, dyrek­tor pro­duk­cji ory­gi­nal­nych w regio­nie Euro­py Środ­ko­wej i Wschod­niej komen­tu­je nową pro­duk­cję Netflix:

Cie­szy­my się ogrom­nie, że już w przy­szłym roku będzie­my mogli zapre­zen­to­wać użyt­kow­ni­kom Net­flix w Pol­sce i na całym świe­cie tę wyra­zi­stą i poru­sza­ją­cą histo­rię. „Otwórz oczy” to zro­dzo­na z ogrom­nej wyobraź­ni wyjąt­ko­wa opo­wieść o doj­rze­wa­niu widzia­na ocza­mi współ­cze­snych boha­te­rów z zaostrzo­nej perspektywy.

Anna Jadow­ska, reży­ser­ka seria­lu, tak mówi o produkcji:

Otwórz oczy” to intry­gu­ją­ca opo­wieść o wcho­dze­niu w doro­sły świat i poszu­ki­wa­niu wła­snej toż­sa­mo­ści. Dla mnie inte­re­su­ją­ce w pra­cy nad tą histo­rią było to, że opi­su­jąc dro­gę głów­nej boha­ter­ki się­gnę­li­śmy rów­nież do jej świa­ta wewnętrz­ne­go. A peł­na ener­gii i pomy­słów obsa­da, skła­da­ją­ca się głów­nie z mło­dych akto­rów, czę­sto pierw­szy raz poja­wia­ją­cych się na ekra­nie, stwo­rzy­ła atmos­fe­rę, któ­ra mam nadzie­ję, będzie odczu­wal­na w serialu.

Adrian Panek, reży­ser seria­lu, dodaje:

Jul­ka to bar­dzo współ­cze­sna boha­ter­ka, któ­ra pró­bu­je roz­wią­zać zagad­kę swo­jej toż­sa­mo­ści i świa­ta, w któ­rym się zna­la­zła. Musi zmie­rzyć się z kłam­stwem i mani­pu­la­cją, żeby odkryć praw­dę. Jej histo­ria jest peł­na napię­cia i kolej­nych zwro­tów akcji. To wyjąt­ko­wy pro­jekt łączą­cy gatun­ki, któ­re bar­dzo cenię: romans, hor­ror, film gotyc­ki, oraz kino myste­ry, dro­gi i akcji czy teena­ge dra­ma. Mie­li­śmy wiel­ką fraj­dę krę­cąc tę historię!

Serial jest wspar­ty finan­so­wo przez Pol­ski Insty­tut Sztu­ki Filmowej.

źró­dło: infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy