Aktualności Ekranizacje

Wiosną ruszy produkcja trzeciej odsłony Fantastycznych Zwierząt

Jeśli podo­ba­ły się Wam dwie dotych­cza­so­we czę­ści Fan­ta­stycz­nych zwie­rząt, to na pew­no z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­cie na trze­cią odsło­nę przy­gód New­ta Sca­man­de­ra, a tym samym kolej­ne deta­le doty­czą­ce wciąż roz­wi­ja­ją­ce­go się magicz­ne­go świa­ta kre­owa­ne­go przez J.K. Row­ling. Wła­śnie dla was mamy teraz dobre wie­ści. Film dostał ofi­cjal­nie zie­lo­ne świa­tło. Eki­pa z pro­duk­cją ma wystar­to­wać wio­sną w przy­szłym roku.

Potwier­dzo­na zosta­ła już część obsa­dy. Z pew­no­ścią zoba­czy­my na ekra­nie ponow­nie Eddie­go Redmayne’a, Jude’a Law, Johnny’ego Dep­pa, Ezrę Mil­le­ra, Ali­son Sudol, Kathe­ri­ne Water­ston, Dana Fogle­ra oraz Jes­si­cę Wil­liams, któ­ra na chwi­lę poja­wi­ła się w Zbrod­niach Grin­del­wal­da, a w nie­na­zwa­nej jesz­cze trze­ciej czę­ści ma ode­grać więk­szą rolę.

Sce­na­riusz pisze oczy­wi­ście J.K. Row­ling. W tym zada­niu poma­gać jej będzie Ste­ve Klo­ves, któ­ry wcze­śniej pra­co­wał nad skryp­ta­mi do fil­mów o Har­rym Pot­te­rze. Fotel reży­se­ra ponow­nie zaj­mie David Yates.

Za wcze­śnie jesz­cze, żeby mówić o fabu­le trze­cie­go fil­mu z serii Fan­ta­stycz­nych zwie­rząt. Moż­na zga­dy­wać, że roz­wi­ja­ny dalej będzie wątek Credence’a, boha­te­ro­wie będą musie­li też w jakiś spo­sób ura­to­wać Queenie Gold­ste­in i pomie­szać szy­ki rosną­ce­mu w siłę Gel­ler­to­wi Grin­del­wal­do­wi i jego poplecznikom.

Film otwie­ra­ją­cy serię sku­piał się na poka­za­niu funk­cjo­no­wa­nia magicz­ne­go spo­łe­czeń­stwa w Nowym Jor­ku roku 1927. W Zbrod­niach Gin­del­wal­da mogli­śmy przyj­rzeć się, jak cza­ro­dziej­skie życie wyglą­da w Pary­żu. Trze­ci film zabie­rze nas w kolej­ną fan­ta­stycz­ną podróż do wcze­śniej nie­po­ka­zy­wa­ne­go miej­sca. Tym razem zoba­czy­my, jak wyglą­da magia w bra­zy­lij­skim Rio de Jane­iro. Będzie gorąco!

Pro­duk­cja rusza wio­sną, tym samym pre­mie­ry fil­mu może­my spo­dzie­wać się 12 listo­pa­da 2021 roku.

źró­dło: www.wizardingworld.com

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy