Ekranizacje

Powstaje drugi sezon Netfliksowej Ani z Zielonego Wzgórza!

Czy są tu fani “Ani z Zie­lo­ne­go Wzgó­rza”? A net­flik­so­we­go seria­lu “Anne” (Ania, nie Anna)? Bo mamy dla nich dobre wieści!

Powsta­je dru­gi sezon “Anne”. Będzie liczył 10 odcin­ków. W obsa­dzie powra­ca­ją Amy­beth McNul­ty (Ania), Geral­di­ne James (Mary­la), R.H. Thom­so­na (Mate­usz) oraz Lucas Jade Zumann (Gil­bert), a wśród twór­ców sce­na­rzyst­ka Moira Wal­ley-Bec­kett (trzy­krot­na lau­re­at­ka Emmy) oraz pro­du­cent­ka wyko­naw­cza Miran­da de Pencier.

Net­flix, CBC i Nor­th­wo­od Enter­ta­in­ment ogło­si­li roz­po­czę­cie prac nad dru­gim sezo­nem seria­lu Ania, nie Anna. W Onta­rio i na Wyspie Księ­cia Edwar­da wła­śnie trwa­ją zdję­cia do 10 odcin­ków, któ­re widzo­wie na całym świe­cie będą mogli oglą­dać już w przy­szłym roku. W Kana­dzie serial emi­tu­je sta­cja CBC, w pozo­sta­łych kra­jach przy­go­dy Ani moż­na oglą­dać w ser­wi­sie Netflix.

Kolej­ny sezon adap­ta­cji ponad­cza­so­wej powie­ści „Ania z Zie­lo­ne­go Wzgó­rza” Lucy Maud Mont­go­me­ry będzie dalej wyty­czał nowe szla­ki i z udzia­łem nowych boha­te­rów i wąt­ków poru­szy kwe­stie toż­sa­mo­ści, femi­ni­zmu, kon­flik­tów, uprze­dzeń i rów­no­upraw­nie­nia kobiet. Wszyst­ko to z per­spek­ty­wy żywio­ło­wej, cho­dzą­cej z gło­wą w chmu­rach 14-let­niej bohaterki.

Twór­czy­ni seria­lu Moira Wal­ley-Bec­kett (Bre­aking Bad, Pot i łzy) nie ukry­wa poru­sze­nia. - Uka­za­nie współ­cze­śnie palą­cych pro­ble­mów z per­spek­ty­wy uko­cha­nej posta­ci to emo­cjo­nu­ją­ce przed­się­wzię­cie. Mam nadzie­ję, że ten sezon roz­pa­li, zjed­no­czy i zain­spi­ru­je mło­dych ludzi na całym świecie!

- Jeste­śmy nie­zmier­nie pod­eks­cy­to­wa­ni sce­na­riu­szem dru­gie­go sezo­nu wycza­ro­wa­nym przez Moirę i jej zespół sce­na­rzy­stek. Świat Ani, nie Anny roz­wi­ja się w zaska­ku­ją­cy, wyjąt­ko­wy i emo­cjo­nu­ją­cy spo­sób - mówi pro­du­cent­ka wyko­naw­cza i Pre­zes Nor­th­wo­od Enter­ta­in­ment, Miran­da de Pen­cier (Debiu­tan­ci, Mię­dzy nami seksoholikami).

- Dzię­ki temu nie­zwy­kłe­mu, peł­ne­mu pięk­na i humo­ru seria­lo­wi, któ­ry w poru­sza­ją­cy spo­sób poka­zu­je poszu­ki­wa­nie swo­je­go miej­sca na zie­mi, Kana­dyj­czy­cy na nowo zako­cha­li się w Ani - komen­tu­je Sal­ly Cat­to, sze­fo­wa pro­gra­mo­wa CBC – Nie może­my się docze­kać, żeby podzie­lić się dru­gim sezo­nem nie tyl­ko z widza­mi CBC, ale tak­że – dzię­ki współ­pra­cy z Net­flik­sem - z fana­mi na całym świecie.

- Jeste­śmy zachwy­ce­ni powro­tem na Zie­lo­ne Wzgó­rze po wię­cej przy­gód peł­nej życia Ani Shir­ley, ale tak­że tym, że może­my poka­zać zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach kra­jo­bra­zy Wyspy Księ­cia Edwar­da i Onta­rio widzom Net­flik­sa na całym świe­cie - powie­dzia­ła Eli­za­beth Bra­dley, wice­pre­zes Net­flix ds. treści.

W seria­lu znów wystą­pią ulu­bień­cy fanów serii: Amy­beth McNul­ty (Anne Shir­ley), Geral­di­ne James (Mary­la Cuth­bert), R.H. Thom­son (Mate­usz Cuth­bert), Cor­ri­ne Koslo (Mał­go­rza­ta Lin­de), Dali­la Bela (Dia­na Bar­ry), Ayme­ric Jett Mon­taz (Jer­ry Bay­nard), Lucas Jade Zumann (Gil­bert Bly­the) oraz Kyla Mat­thews (Ruby Gil­lis). Poja­wią się rów­nież nowe posta­cie: Dal­mar Abu­ze­id (Seba­stian) i Cory Grüter-Andrew (Cole).

Ania, nie Anna to serial ory­gi­nal­ny sta­cji CBC i ser­wi­su Net­flix, wypro­du­ko­wa­ny przez Nor­th­wo­od Enter­ta­in­ment i stwo­rzo­ny przez Moirę Wal­ley-Bec­kett. Pro­du­cen­ta­mi wyko­naw­czy­mi seria­lu są Miran­da de Pen­cier, Moira Wal­ley-Bec­kett, Sal­ly Cat­to, Eli­za­beth Bra­dley, Alex Sapot, Debra Hay­ward, Ali­son Owen i Girot­ti. Funk­cję pro­du­cen­ta peł­ni John Calvert.

Infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy