Ekranizacje Zapowiedzi

Zwiastun wiedźmińskiej animacji od Netflixa, zatytułowanej Zmora wilka

Po dużym suk­ce­sie pierw­sze­go sezo­nu seria­lu Wiedź­min, wbrew maru­dze­niom mal­kon­ten­tów, Net­flix posta­wił bar­dzo moc­no na roz­sze­rze­nie tego uni­wer­sum. W grud­niu cze­ka nas dru­gi sezon, w przy­go­to­wa­niu jest pro­duk­cja opo­wia­da­ją­ca o cza­sach, w któ­rych stwo­rzo­ny został pierw­szy wiedź­min, a jesz­cze w tym mie­sią­cu zoba­czy­my ani­ma­cję, któ­rej głów­nym boha­te­rem jest Vese­mir, men­tor i, moż­na powie­dzieć, przy­bra­ny ojciec Geral­ta z Rivii.

Fabu­ła fil­mu ani­mo­wa­ne­go, zgod­nie z aktu­al­nie panu­ją­cy­mi tren­da­mi sty­li­zo­wa­ne­go na japoń­ską kre­skę, osa­dzo­ny został, bio­rąc pod uwa­gę słyn­ną wiedź­miń­ską dłu­go­wiecz­ność, w raczej daw­nych cza­sach. Pro­duk­cja opo­wia­da o mło­dym i ambit­nym Vese­mi­rze, któ­re­go świa­to­po­gląd zosta­je wysta­wio­ny na pró­bę przez nie­bez­pie­czeń­stwo, któ­re kła­dzie się mrocz­nym cie­niem na Kontynencie.

Zanim poja­wił się Geralt, postrach wśród potwo­rów siał Vese­mir – zaro­zu­mia­ły mło­dy wiedź­min, któ­ry z przy­jem­no­ścią zabi­ja potwo­ry dla zarob­ku. Kie­dy na Kon­ty­nen­cie poja­wia się nowe zagro­że­nie Vese­mir dowia­du­je się, że w wiedź­miń­skiej pra­cy cho­dzi o coś wię­cej niż tyl­ko o pie­nią­dze, czy­ta­my w ofi­cjal­nym opi­sie produkcji.

Net­flix zapre­zen­to­wał peł­ny zwia­stun fil­mu. Zapra­sza­my do oglą­da­nia. Pre­mie­ra Zmo­ry wil­ka zapla­no­wa­na zosta­ła na 23 sierpnia.

Reży­se­rem fil­mu jest Kwang Il Han, sce­na­riusz napi­sał Beau DeMayo. Gło­su Vese­mi­ro­wi uży­cza Theo James. W Zmo­rze wil­ka usły­szy­my rów­nież mię­dzy inny­mi: Gra­ha­ma McTa­vi­sha, Mary McDon­nell czy Larę Pulver.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy