Ekranizacje

Henry Cavill miał odejść już po drugim sezonie? Redanian Intelligence przekonuje, że tak było

Odej­ście Henry’ego Cavil­la z seria­lo­we­go Wiedź­mi­na dla wie­lu osób było szo­kiem. Posta­wi­ło też Net­flix w trud­nej sytu­acji – stra­ci­li głów­ne­go akto­ra, w dodat­ku popu­lar­ne­go i lubia­ne­go, któ­ry był moto­rem napę­do­wym serii. Nie­któ­rzy wprost twier­dzą, że serial powi­nien zostać anu­lo­wa­ny, a nie kon­ty­nu­owa­ny po reca­ście. Czy jed­nak odej­ście Henry’ego Cavil­la powin­no nas zaska­ki­wać? Por­tal Reda­nian Intel­li­gen­ce prze­ko­nu­je, że nie, a decy­zja o odej­ściu akto­ra zro­dzi­ła się już dawno.

Reda­nian Inte­li­gen­ce (wywiad redań­ski – nazwa nawią­zu­je do ksią­żek, w któ­rych sze­fem redań­skie­go wywia­du był nie­zwy­kle sku­tecz­ny Sigi­smund Dijk­stra) to por­tal spe­cja­li­zu­ją­cy się w new­sach i wycie­kach zwią­za­nych z fran­czy­zą „Wiedź­mi­na”.

Pierw­sze infor­ma­cje o spo­rze Hen­ry­’e­go Cavil­la z eki­pą Net­flik­sa poja­wi­ły się latem 2021 roku. Trwa­ła post­pro­duk­cja dru­gie­go sezo­nu seria­lu, a pra­ce nad trze­cim jesz­cze się nie zaczę­ły, kie­dy źró­dło redak­cji Reda­nian Intel­li­gen­ce poin­for­mo­wa­ło, że recast Geral­ta wcho­dzi w grę, ponie­waż aktor i pro­du­cen­ci nie mogli doga­dać się w kwe­stii tre­ści oraz samej posta­ci Geralta.

Redak­cja Reda­nian Intel­li­gen­ce nie zde­cy­do­wa­ła się jed­nak upu­blicz­nić tej infor­ma­cji: jej człon­ko­wie wie­rzy­li, że sko­ro Hen­ry Cavill tak sta­rał się o otrzy­ma­nie roli, nie zre­zy­gnu­je z niej łatwo. Wie­rzy­li, że aktor nie pod­cho­dził poważ­nie do dekla­ra­cji o rezy­gna­cji. Ich podej­rze­nia potwier­dzi­ło ogło­sze­nie prac nad trze­cim sezo­nem oraz prze­dłu­że­nie kon­trak­tu Henry’ego Cavil­la. A potem nastą­pi­ła tra­sa pro­mo­cyj­na sezo­nu dru­gie­go, w cza­sie któ­rej aktor w każ­dym wywia­dzie pod­kre­ślał, że naci­skał, aby wąt­ki doty­czą­ce Geral­ta były bar­dziej wier­ne książkom.

Oczy­wi­ście odej­ście Henry’ego Cavil­la może wią­zać się z powro­tem do roli Super­ma­na… ale war­to pod­kre­ślić, że jesz­cze w 2019 roku aktor zazna­czył, że był­by w sta­nie pogo­dzić pra­ce nad dwo­ma pro­jek­ta­mi i pod­kre­ślił, że ma jesz­cze wie­le do zaofe­ro­wa­nia posta­ci Super­ma­na. Reda­nian Intel­li­gen­ce nie mają wąt­pli­wo­ści: z per­spek­ty­wy Hen­ry­’e­go Cavil­la Geralt i Super­man mogli współistnieć.

Reda­nian Intel­li­gen­ce zaob­se­ro­wał też, że część eki­py pra­cu­ją­cej nad Wiedź­mi­nem zaczę­ła obser­wo­wać Lia­ma Hem­swor­tha w mediach spo­łecz­no­ścio­wych już w trak­cie prac nad trze­cim sezo­nem Wiedź­mi­na, co suge­ru­je, że już wte­dy odby­ły się prze­słu­cha­nia mają­ce wyło­nić nowe­go Geral­ta z Rivii.

Co cie­ka­we, do odej­ścia Henry’ego Cavil­la nie­zwy­kle pasu­je jego wypo­wiedź z wywia­du z Joshem Horo­wit­zem, któ­re­go udzie­lił jesz­cze przed ofi­cjal­nym poin­for­mo­wa­niem, że żegna się z rolą

Cho­dzi tyl­ko o wia­rę. Jeśli wie­rzysz w to, co robisz, możesz to robić dalej. Waż­ne jest tak­że, aby wie­dzieć, że jeśli zdasz sobie spra­wę, że robisz coś złe­go, powi­nie­neś prze­stać. Nie powi­nie­neś kon­ty­nu­ować tak po pro­stu. To spro­wa­dza na mrocz­ną ścież­kę – oznaj­mił aktor.

I choć nie wymie­nił tytu­łu „Wiedź­mi­na”, to komen­tarz nie­zwy­kle pasu­je do odej­ścia z seria­lu, w któ­rym wizja arty­stycz­na akto­ra i pro­du­cen­tów cał­ko­wi­cie się rozminęła.

Przy­go­to­wa­ła Anna Tess Gołębiowska

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy