Ekranizacje Zapowiedzi

Zdjęcia do drugiego sezonu Dobrego Omenu wystartowały

Raczej wier­na seria­lo­wa adap­ta­cja Dobre­go Ome­nu Neila Gaima­na i Ter­ry­’e­go Prat­chet­ta spo­tka­ła się z przy­chyl­ny­mi recen­zja­mi. Jed­nak mało kto spo­dzie­wał się kon­ty­nu­acji. Dla­te­go, kie­dy w czerw­cu Neil Gaiman ogło­sił, że powsta­nie dru­gi sezon, fani przy­ję­li te wie­ści ze zdzi­wie­niem i pew­ną dozą ostroż­ne­go entu­zja­zmu. Głów­nie cho­dzi­ło o to, że pierw­szy sezon pokrył w cało­ści powie­ścio­wy pier­wo­wzór, dru­gi zaś ma oddać książ­kę, któ­ra była w pla­nach, ale nigdy nie mia­ła oka­zji powstać.

Neil Gaiman zdra­dził, że razem z Ter­rym Prat­chet­tem zamie­rza­li napi­sać kon­ty­nu­ację Dobre­go Ome­nu. Pisa­rze mie­li już nawet obmy­ślo­ną fabu­łę. Nie­ste­ty nigdy nie zna­leź­li cza­su, żeby kolej­ne wspól­ne dzie­ło powo­łać do życia. Nic z poczy­nio­nych prac kon­cep­cyj­nych jed­nak się nie zmar­nu­je. Już w pierw­szym sezo­nie Dobre­go Ome­nu poja­wi­ły się wyda­rze­nia wykra­cza­ją­ce poza to, co mogli­śmy czy­tać w powie­ści. Wła­śnie te moty­wy pocho­dzą z pla­no­wa­nej kon­ty­nu­acji i będą roz­wi­ja­ne w dru­gim sezonie.

Na ekra­nach ponow­nie zoba­czy­my Azi­ra­fa­la i Crow­leya. Boha­te­ro­wie po powstrzy­ma­niu apo­ka­lip­sy wra­ca­ją do spo­koj­ne­go życia wśród śmier­tel­nych. Jed­nak ich odpo­czy­nek nie trwa dłu­go. Oto bowiem obja­wia się im nie­spo­dzie­wa­ny posła­niec z tajem­ni­czą wia­do­mo­ścią. Poza śle­dze­niem dal­szych pery­pe­tii nie­tu­zin­ko­we­go duetu, pozna­my rów­nież wię­cej szcze­gó­łów na temat ich ist­nie­nia u zara­nia dziejów.

Pra­ce na pla­nie dru­gie­go sezo­nu już wystar­to­wa­ły. Zdję­cia są krę­co­ne w Szko­cji. Ama­zon pochwa­lił się pierw­szym zdję­ciem z produkcji.

W dru­gim sezo­nie poza Micha­elem She­enem i Davi­dem Ten­nan­tem powra­ca­ją rów­nież mię­dzy inny­mi: Paul Adey­efa, Micha­el McKe­an, Glo­ria Obia­nyo, Miran­da Richard­son, Mag­gie Servi­ce, Reece She­ar­smith, Nina Sosanya.

Sce­na­riusz pro­duk­cji napi­sa­li Neil Gaiman i John Fin­ne­mo­re. Pano­wie są rów­nież pro­du­cen­ta­mi wyko­naw­czy­mi razem z Dougla­sem Mac­kin­no­nem, Joshem Colem i Robem Wilkinsem.

Data pre­mie­ry dru­gie­go sezo­nu wciąż pozo­sta­je tajem­ni­cą. Moż­na się spo­dzie­wać, że kon­ty­nu­ację przy­gód Azi­ra­fa­la i Crow­leya zoba­czy­my w przy­szłym roku.

źró­dło colider

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy