Aktualności Zapowiedzi

1200 stron manuskryptu Harukiego Murakamiego. Premiera powieści w kwietniu

Dokład­nie 13 kwiet­nia do japoń­skich księ­garń tra­fi naj­now­sza powieść Haru­kie­go Murakamiego.

Haru­ki Mura­ka­mi to cenio­ny na całym świe­cie pisarz, ese­ista i tłu­macz lite­ra­tu­ry ame­ry­kań­skiej, regu­lar­nie typo­wa­ny do Lite­rac­kiej Nagro­dy Nobla. Teraz por­ta­le lite­rac­kie na całym świe­cie dono­szą, że twór­ca powra­ca z pierw­szą od sze­ściu lat powie­ścią. Rze­czy­wi­ście „Śmierć Koman­do­ra. Poja­wia się idea” oraz „Śmierć Koman­do­ra. Meta­fo­ra się zmie­nia” uka­za­ły się w 2017 roku, ale to nie zna­czy, że Haru­ki Mura­ka­mi mil­czał przez ten czas. W 2020 roku wydał zbiór opo­wia­dań „Pierw­sza oso­ba licz­by poje­dyn­czej”, w 2021 książ­kę „The T‑Shirts I Love”, w któ­rej opo­wie­dział o swo­im zbio­rze koszu­lek (ta pozy­cja nie docze­ka­ła się pol­skie­go prze­kła­du), a w 2022 roku – esej „Porzu­ce­nie kota. Wspo­mnie­nie o ojcu”.

Kolej­na powieść Haru­kie­go Mura­ka­mie­go uka­że się w Japo­nii 13 kwiet­nia. Nie wia­do­mo, jaki będzie nosić tytuł, jakiej tema­ty­ki będzie doty­kać ani nawet jak będzie wyglą­dać okład­ka – w ten spo­sób wydaw­ca usza­no­wał życze­nie pisa­rza, któ­re­mu zale­ży, by czy­tel­nicz­ki i czy­tel­ni­cy samo­dziel­nie odkry­wa­li treść powie­ści. Wie­my jedy­nie, że manu­skrypt liczy 1200 stron oraz że – po raz pierw­szy w histo­rii – powieść Haru­kie­go Mura­ka­mie­go uka­że się jed­no­cze­śnie w wer­sji papie­ro­wej oraz elektronicznej.

Choć w ostat­nich latach uka­za­ły się aż trzy nowe książ­ki Haru­kie­go Mura­ka­mie­go, to naj­więk­szą popu­lar­ność przy­nio­sły mu powie­ści, więc nic dziw­ne­go, że infor­ma­cja o powro­cie do tej for­my jest dla miło­śni­czek i miło­śni­ków elek­try­zu­ją­ca. Naj­bar­dziej zna­ne powie­ści japoń­skie­go twór­cy to „Nor­we­gian Wood”, „Kro­ni­ka pta­ka nakrę­ca­cza”, „Kaf­ka nad morzem” czy „1Q84”.

zdję­cie: wikipedia

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy