Aktualności Ekranizacje

Adaptacja Zamieci Neila Stephensona dołączy do ekskluzywnych produkcji HBO Max

HBO Max, nowa usłu­ga ofe­ru­ją­ca tre­ści na żąda­nie, star­tu­je w USA w maju w przy­szłym roku. Nie­dłu­go póź­niej plat­for­ma stre­amin­go­wa otwo­rzy się zapew­ne na inne regio­ny świa­ta. Teraz jed­nak wło­da­rze HBO pra­cu­ją w pocie czo­ła, żeby przy­go­to­wać jak naj­wię­cej jak naj­bar­dziej atrak­cyj­nych tre­ści, któ­re przy­cią­gną abo­nen­tów. Do kil­ku pro­duk­cji zwią­za­nych z uni­wer­sum DC Comics, seria­lu Raised by Wolves Ridley’a Scot­ta czy nowych Grem­li­nów dołą­czy adap­ta­cja Zamie­ci Neila Stephensona.

Neal Ste­phen­son jest ame­ry­kań­skim pisa­rzem scien­ce fic­tion. Debiu­to­wał w 1984 i od tego cza­su napi­sał pra­wie dwa­dzie­ścia powie­ści. Część z nich wyda­na zosta­ła rów­nież w Pol­sce, dzię­ki cze­mu i u nas zyskał nie­ma­łą popu­lar­ność. Ostat­nio mie­li­śmy cho­ciaż­by oka­zję czy­tać świet­ne 7EW. Do innych waż­nych jego dzieł nale­żą Peana­te­ma, Cryp­to­no­mi­con, Żywe sre­bro czy wła­śnie Zamieć.

Zamieć jest jed­ną z wcze­śniej­szych powie­ści Neila Ste­phen­so­na. W USA uka­za­ła się w 1992 pod tytu­łem Snow Crash. Nomi­no­wa­na była do Nagro­dy Bri­tish Scien­ce Fic­tion Asso­cia­tion oraz Nagro­dy im. Arthu­ra C. Clarke’a. Chcąc przy­cze­pić jej bar­dziej kon­kret­ną ety­kiet­kę, moż­na by powie­dzieć, że to post­mo­der­ni­stycz­na kome­dia cyberpunkowa.

To nie­zwy­kle ory­gi­nal­ne dzie­ło, łączą­ce w sobie rze­czy­wi­stość wir­tu­al­ną, sume­ryj­skie mity i nie­mal wszyst­ko, co było pomię­dzy nimi w jed­ną wspa­nia­łą całość mega­th­ril­le­ra epo­ki infor­ma­tycz­nej, gło­si tekst na okładce.

Zamieć opo­wia­da o Hiro Pro­ta­go­ni­ście, któ­ry trud­ni się roz­wo­że­niem piz­zy, czy­li pra­cu­je w bran­ży zmo­no­po­li­zo­wa­nej przez sycy­lij­ską mafię. W dodat­ku jest dosko­na­łym szer­mie­rzem i hake­rem, któ­ry na krok nie odstę­pu­je swo­ich dwóch samu­raj­skich mie­czy. Kie­dy los sta­wia na jego dro­dze kurie­ra zwa­ne­go D.U., roz­po­czy­na się ich wspól­na przy­go­da w cyber­pun­ko­wym Los Angeles.

Sce­na­riusz seria­lo­wej adap­ta­cji powie­ści pisać będzie Micha­el Bacall (Scott Pil­grim kon­tra świat, Pro­jekt X, 21 Jump Stre­et). Reży­se­rią zaj­mie się zaś Joe Cor­nish (Atak na dziel­ni­cę, Dzie­ciak, któ­ry został kró­lem). Show­run­ner­ką pro­jek­tu jest Ange­la Robin­son (Sło­wo na L, Czy­sta krew).

Tyle wia­do­mo, resz­ta pozo­sta­je tajem­ni­cą. Na pre­mie­rę w przy­szłym roku raczej nie ma co liczyć, bar­dziej praw­do­po­dob­na jest koń­ców­ka 2021.

źró­dło: engadget.com

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy