Aktualności

Ciszy białego miasta – książka przed premierą za recenzję!

Lubisz czy­tać thril­le­ry? Dzie­lisz się swo­imi opi­nia­mi o książ­kach w Inter­ne­cie? Zostań recen­zen­tem “Ciszy bia­łe­go mia­sta”, hip­no­ty­zu­ją­cej i zło­żo­nej opo­wie­ści peł­nej mrocz­nych rodzin­nych tajem­nic, baskij­skiej kul­tu­ry i tra­dy­cji. „Co za książ­ka! Co za napię­cie! CO ZA FINAŁ!” pisze na Goodre­ads San­dra. Car­mun doda­je: „To książ­ka-pułap­ka, któ­rą nie spo­sób odło­żyć po jed­nym roz­dzia­le. Pole­cam wszyst­kim, któ­rzy cenią mrocz­ne thril­le­ry”. Jaką oce­nę wysta­wisz jej Ty?

Miesz­kań­ca­mi hisz­pań­skiej Vito­rii wstrzą­sa wia­do­mość o podwój­nym mor­der­stwie, łudzą­co podob­nym do bru­tal­nych, seryj­nych zbrod­ni sprzed dwu­dzie­stu lat. Do tego jesz­cze na swo­ją pierw­szą prze­pust­kę z wię­zie­nia ma wkrót­ce wyjść ska­za­ny za tam­te zabój­stwa Tasio Ortiz de Zára­te. Wra­ca­ją oba­wy o bli­skich i o wła­sne życie, ludzi zaczy­na ogar­niać para­li­żu­ją­cy strach.

Unai López de Ayala, „Kra­ken”, śled­czy spe­cja­li­zu­ją­cy się w pro­fi­lo­wa­niu kry­mi­nal­nym, sta­ra się zapo­biec kolej­nym zabój­stwom. Jego meto­dy śled­cze nie podo­ba­ją się Albie, pod­ko­mi­sarz, z któ­rą utrzy­mu­je dwu­znacz­ne rela­cje… Czas dzia­ła jed­nak na ich nie­ko­rzyść, nie­bez­pie­czeń­stwo czai się za każ­dym rogiem, a w śledz­twie poja­wia się coraz wię­cej zaska­ku­ją­cych zwrotów.

Seryj­ny mor­der­ca dba­ją­cy o każ­dy szcze­gół maka­brycz­nych zbrod­ni i pro­fi­ler umie­ją­cy dotrzeć do naj­mrocz­niej­szych zaka­mar­ków ludz­kie­go umy­słu. Któ­ry wyj­dzie z tego poje­dyn­ku zwycięsko?

W Hisz­pa­nii “Cisza bia­łe­go mia­sta” Evy Gar­cíi Sáenz de Urtu­ri odnio­sła nie­spo­dzie­wa­ny suk­ces – set­ki pozy­tyw­nych recen­zji i tysią­ce ocen wynio­sły ją na szczyt list best­sel­le­rów. Czy pol­scy czy­tel­ni­cy tak­że ją poko­cha­ją? Dołącz do śled­cze­go Kra­ke­na w roz­wią­zy­wa­niu zagad­ki tajem­ni­czych mor­derstw i podziel się swo­imi wra­że­nia­mi jesz­cze przed premierą!

Jak zostać przed­pre­mie­ro­wym recenzentem?

1. Wyślij zgło­sze­nie na adres ciszabialegomiasta@muza.com.pl. W mailu napisz kil­ka słów o sobie i pod­lin­kuj miej­sca, w któ­rych piszesz swo­je recen­zje i mógł­byś zamie­ścić opi­nię o „Ciszy bia­łe­go mia­sta”. Pochwal się swo­im blo­giem, book­sta­gra­mem czy też pro­fi­la­mi w ser­wi­sach dla miło­śni­ków ksią­żek. Masz na to czas do 21 stycznia.
2. Auto­rów naj­cie­kaw­szych zgło­szeń wybie­rze Wydaw­nic­two Muza, dosta­ną oni potwier­dze­nie mailo­we 22 stycz­nia. Sprawdź koniecz­nie swo­ją skrzyn­kę mailo­wą tego dnia. Jeśli jesteś w gru­pie szczę­śliw­ców, popro­si­my Cię o adres do wysył­ki książki.
3. Egzem­plarz przed­pre­mie­ro­wy powi­nien dotrzeć do Cie­bie już w kolej­nym tygo­dniu. Zamieść swo­ją recen­zję w ser­wi­sie Lubi­my Czy­tać i w innych miej­scach, któ­re wska­za­łeś w zgło­sze­niu do 22 lute­go. Koniecz­nie pode­ślij nam lin­ki do recen­zji. W podzię­ko­wa­niu za udział w akcji wyśle­my Ci książkę-niespodziankę.

Pyta­nia doty­czą­ce akcji możesz kie­ro­wać na adres ciszabialegomiasta@muza.com.pl.

Infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy