Aktualności

Ponad 400 osób zaproszonych na Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Znamy program!

Na stro­nie Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Książ­ki w Kra­ko­wie poja­wi­ły się dwie waż­ne zakład­ki: z nazwi­ska­mi zapro­szo­nych osób oraz z pro­gra­mem obej­mu­ją­cym wszyst­kie spo­tka­nia, pre­lek­cje i warsztaty.

Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie odbę­dą się w ter­mi­nie 26–29 paź­dzier­ni­ka 2023 roku. Już teraz wie­my, że będą więk­sze niż kie­dy­kol­wiek oraz że dla popra­wy kom­for­tu osób odwie­dza­ją­cych wpro­wa­dzo­ne zosta­ły nowe roz­wią­za­nia

Teraz orga­ni­za­to­rzy przed­sta­wi­li też pro­gram wyda­rze­nia oraz nazwi­ska gościń i gości: pisa­rek i pisa­rzy, dzien­ni­ka­rek i dzien­ni­ka­rzy, tłu­ma­czek i tłu­ma­czy, ale też innych osób zwią­za­nych z ryn­kiem wydaw­ni­czym, np. z Biblio­te­ki Naro­do­wej, Pol­skiej Izby Książ­ki, Pol­skiej Izby Dru­ku czy Fun­da­cji Nauka. To lubię. To łącz­nie aż 377 osób, któ­re wezmą udział w spo­tka­niach autor­skich, popro­wa­dzą pre­lek­cje i warsz­ta­ty, a tak­że będą pod­pi­sy­wać książki.

Pełen pro­gram Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Książ­ki w Kra­ko­wie znaj­dzie­cie tutaj. Wyszu­ki­war­ka pozwa­la na prze­szu­ki­wa­nie pro­gra­mu w kon­kret­ne dni, a tak­że pod kątem poszcze­gól­nych kate­go­rii (np. lite­ra­tu­ra pięk­na, lite­ra­tu­ra dzie­cię­ca, komiks, kry­mi­nał, sen­sa­cja i thril­ler, lite­ra­tu­ra fak­tu, repor­taż i bio­gra­fie, wyda­rze­nia bran­żo­we) czy sal – to opcja dla osób, któ­re chcą się zorien­to­wać, czy po inte­re­su­ją­cym je punk­cie pro­gra­mu war­to zostać w tym samym miej­scu. Tutaj nato­miast znaj­dzie­cie peł­ną listę osób, któ­re poja­wią się na wyda­rze­niu – po klik­nię­ciu w nazwi­sko zoba­czy­cie listę punk­tów pro­gra­mu, na któ­rych poja­wi się gość lub gościni.

Tak­że u nas znaj­dzie­cie peł­ną, alfa­be­tycz­ną listę osób, któ­re poja­wią się na Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Książ­ki w Kra­ko­wie w tym roku. Oto one!

 

Czy są w tym gro­nie oso­by, z któ­ry­mi chce­cie się spo­tkać? Jaki punkt Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Książ­ki w Kra­ko­wie wyda­je Wam się naj­bar­dziej interesujący?

Anna Tess Gołębiowska

1. Mar­ta Abra­mo­wicz
2. Beata Agop­so­wicz
3. Wero­ni­ka Ance­ro­wicz
4. Nata­lia Angier
5. Sara Ant­czak
6. Elż­bie­ta Anto­nie­wicz
7. Tho­mas Arnold

8. Joan­na Balic­ka
9. Anna Bałen­kow­ska
10. Zuzan­na Ban­dosz
11. Kata­rzy­na Bar­ci­kow­ska
12. Jacek Bar­to­siak
13. Jakub Bączy­kow­ski
14. Adrian Bed­na­rek
15. Justy­na Bed­na­rek
16. Kamil Bed­na­rek
17. Alek­san­dra Bel­ta-Iwacz
18. Kata­rzy­na Bester
19. Anna Bichal­ska
20. Tade­usz Biedz­ki
21. San­dra Biel
22. Lena M. Biel­ska
23. Mag­da­le­na Biel­ska
24. Zuzan­na Boba
25. Grze­gorz Bog­dał
26. Kata­rzy­na Bon­da
27. Tomasz Bonek
28. Woj­ciech Bono­wicz
29. Urszu­la Bor­czuch
30. Anna M . Brengos

31. Nata­lia Bro­żek
32. Ula Buchacz
33. Jadwi­ga Buczak
34. Maria Bujak
35. Moni­ka Cho­do­row­ska
36. Joan­na Chwi­stek
37. Wal­de­mar Cichoń
38. Moni­ka Cie­luch
39. Mate­usz Cie­ślik
40. Mar­cin Ciszew­ski
41. Ewa Ciwiń­ska-Roszak
42. Prze­mek Cor­so
43. Agniesz­ka Cuba­ła
44. Prze­mek Cza­ja
45. San­dra Czo­ik
46. Max Czor­nyj
47. Jakub Ćwiek
48. Ryszard Ćwir­lej
49. Patry­cja Daniec
50. Melis­sa Dar­wo­od
51. Agniesz­ka Dauk­sza
52. Jacek Deh­nel
53. Krzysz­tof Dety­na
54. Ewe­li­na Dobosz
55. Sonia Dra­ga
56. Jacek Dubo­is
57. Mar­ta Duda-Gryc
58. Jacek Dukaj
59. Tomasz Duszyń­ski
60. Woj­ciech Dut­ka
61. Roxan­ne Eme­ry
62. Choi Euny­oung
63. Lilia­na Fabi­siń­ska
64. Anna Fala­tyn
65. Feliks Falk
66. Anna Ficek
67. Arka­dy Rado­sław Fie­dler
68. Michał Figu­ra
69. Paweł Figur­ski
70. Robert D. Fijał­kow­ski
71. Joan­na Flis
72. D. B. Foryś
73. Nata­lia Fro­muth
74. Woj­ciech Fusek
75. Joan­na Gajew­czyk
76. Joan­na Gaj­zler
77. Mar­ta Galew­ska-Kustra
78. Kata­rzy­na Gar­czyk
79. Gabrie­la Gar­gaś
80. Mał­go­rza­ta Gar­kow­ska
81. Grze­gorz Gau­den
82. Bar­ba­ra Gaw­ry­luk
83. Doro­ta Gąsio­row­ska
84. Kon­stan­ty Gebert
85. Jacek Get­ner
86. Jaro­sław Gibas
87. Con­nie Glynn
88. Aga­ta Gła­dysz
89. Ilo­na Gołę­biew­ska
90. Mał­go­rza­ta Goło­ta
91. Domi­ni­ka Goło­win
92. Mie­czy­sław Gorz­ka
93. Artur Gór­ski
94. Agniesz­ka Gra­ca
95. Mags Gre­en
96. Kata­rzy­na Gro­cho­la
97. Woj­ciech P. Gry­giel
98. Miko­łaj Gryn­berg
99. Róża Haj­kuś
100. Mar­cin Hal­ski
101. Agniesz­ka Hałas
102. Michał Hel­ler
103. Gosia Her­ba
104. Leszek Her­man
105. Nata­lia Her­man­sa
106. Nika Hof­f­mann
107. Wacław Hole­wiń­ski
108.
109. Emi­lia Jachim­czyk
110. Emi­lia „MRUKBOOKI” Jachim­czyk
111. Ane­ta Jadow­ska
112. Joan­na Jagieł­ło
113. Sabi­na Jaku­bow­ska
114. Boguś Jani­szew­ski
115. Moni­ka B. Janow­ska
116. Michał Jar­czyń­ski
117. Dariusz Jaroń
118. Robert „Ość” Jasiak
119. Joan­na Jax
120. Mar­ta Jed­na­chow­ska
121. Agniesz­ka Jeż
122. Micha­li­na Jur­czyk
123. Karo­li­na Jur­ga
124. Moni­ka Kacz­ma­rek
125. Jan­ka Kaemp­fer Louis
126. Grze­gorz Kali­now­ski
127. Agniesz­ka Karec­ka
128. Maria Kar­nas
129. Agniesz­ka Karp-Szy­mań­ska
130. Grze­gorz Kas­dep­ke
131. Kata­rzy­na Kasia
132. Daria Kaszu­bow­ska
133. Witold Kawec­ki
134. Maciej Kaź­mier­czak
135. Mar­cin Kąc­ki
136. Kasia Kel­ler
137. Mar­ty­na Kel­ler
138. Iwo­na Kien­zler
139. Tomaz Kie­res
140. Mar­ta Kisiel
141. Nata­lia Kle­wicz
142. Hubert Klim­ko-Dobrza­niec­ki
143. Kata­rzy­na Koby­lar­czyk
144. Wie­sław Kola­czek
145. Alek­san­dra Kon­dra­ciuk
146. Mag­da­le­na Kor­del
147. Robert Kor­nac­ki
148. Rafał Kosik
149. Jolan­ta Kosow­ska
150. Kata­rzy­na Kosto­łow­ska
151. Anto­ni­na Kośmic­ka
152. Wik­to­ria Kotec­ka
153. Agniesz­ka Kotuń­ska
154. Paweł Kowal
155. Mel­ka Kowal s0ymel
156. Mel­ka Kowal/s0ymel
157. Moni­ka Kowa­lecz­ko-Szu­mow­ska
158. Kata­rzy­na Kozłow­ska
159. Mal­wi­na Kozłow­ska
160. Marek Kra­jew­ski
161. Ane­ta Kra­siń­ska
162. Iza­be­la M. Kra­siń­ska
163. Mag­da­le­na Krau­ze
164. Agniesz­ka Kraw­czyk
165. Anna Kry­sta­szek
166. Mag­da­le­na Kuba­sie­wicz
167. Mal­wi­na Kubi­czek
168. Syl­wia Kubik
169. Kata­rzy­na Kubi­siow­ska
170. Kata­rzy­na Kuce­wicz
171. Niko­la Kuchar­ska
172. Pau­la Kuku­ła
173. Agniesz­ka Kul­bat
174. Robert Kulik
175. Jolan­ta Kupiec
176. Mag­da­le­na Kur­sa
177. Mag­da­le­na Kuszew­ska
178. Jacek Kuśmier­czyk
179. Mał­go­rza­ta Kuź­miń­ska
180. Michał Kuź­miń­ski
181. Mag­da­le­na Kwie­cień
182. Jerzy Lach
183. Woj­ciech Lada
184. Joan­na Lam­par­ska
185. Emi­lia J. Lee
186. Joan­na Les­snau
187. Anna Lesz­czyń­ska-Rożek
188. Alek­san­dra Leśniak
189. Anna Levi
190. Tomasz Lewic­ki
191. Leszek Lewoc
192. Roma Ligoc­ka
193. Agniesz­ka Lis
194. Mał­go­rza­ta Lis
195. Gosia Lisiń­ska
196. Lidia Liszew­ska
197. Kami­la Loza­no
198. Justy­na Luszyń­ska
199. Ange­li­ka Łabu­da
200. Miko­łaj Łoziń­ski
201. Artur Maciak
202. Mag­da Maciak
203. Kin­ga Maco­wicz
204. Mag­da­le­na Maj­cher
205. Maciej Makow­ski
206. Andrzej Malesz­ka
207. Nela Mała Repor­ter­ka
208. Kata­rzy­na Małec­ka
209. Jakub Małec­ki
210. Robert Małec­ki
211. Niko­la Mań­dok
212. Miko­łaj Mar­ce­la
213. Wero­ni­ka Anna Mar­czak
214. Anne Marie
215. Grze­gorz Mar­kow­ski
216. Moni­ka Mar­sza­łek
217. Anna Matu­siak
218. Anto­ni Matu­siak
219. Mar­ta Matysz­czak
220. Aria May
221. Bar­tosz Mazur­kie­wicz
222. Marek Micha­lak
223. Mag­da Mie­śnik
224. Mag­da Mie­śnik
225. Piotr Mie­śnik
226. Tatia­na Min­de­wicz-Puacz
227. Adam Mirek
228. Lucy­na Mirzyń­ska
229. Kata­rzy­na Misio­łek
230. Kata­rzy­na Bere­ni­ka Misz­czuk
231. Mar­ce­li­na Misz­tal
232. Mag­da­le­na Młod­nic­ka
233. Krzysz­tof Model­ski
234. Moni­ka Molec­ka
235. Mar­cin Mort­ka
236. Mar­cel Moss
237. Mar­ta Motyl
238. Kon­rad Moż­dżeń
239. Joan­na Mrocz­kow­ska
240. Lech Mucha
241. Daniel Muniow­ski
242. Alek­san­dra Murasz­ka
243. Agniesz­ka Myśli­wy
244. Michał Nalew­ski
245. Woj­ciech Ner­kow­ski
246. Alek­san­dra Nil
247. Mał­go­rza­ta Nocuń
248. Iza­bel­la Nowa­czyk
249. Kamil Nowak
250. Karo M. Nowak
251. Joan­na Nowa­kow­ska
252. Artur Nowic­ki
253. Marian­na Okle­jak
254. Rafał Olbiń­ski
255. Mar­cin Olczy­kow­ski
256. Lucy­na Olej­ni­czak
257. Michał Olszew­ski
258. Jacek Ostrow­ski
259. Ekke Over­be­ek
260. Artur Owczar­ski
261. Tina Ozie­wicz
262. Miko­łaj Pasiń­ski
263. Mag­da­le­na Paster­nak
264. Marek Pawe­lec
265. Paweł Paw­lak
266. Mad­die Paw­łow­ska
267. Klau­dia Paź
268. Vale­rie Per­rin
269.
270. Wio­let­ta Pia­sec­ka
271. Eli­za Pie­ciul-Kar­miń­ska
272. Jacek Pie­kieł­ko
273. Kor­ne­lia Pierz
274. Mar­cin Pilis
275. Richard Pink
276. Pau­li­na Pion­tek
277. Iza­be­la Pio­run
278. Mag­da­le­na Pio­ruń­ska
279. Łukasz Pisz­czek
280. Gra­ży­na Ple­ba­nek
281. Wero­ni­ka Plo­ta
282. Paweł Pła­czek
283. Anna Pod­sia­dło
284. Aga­ta Polte
285. Julia Popiel
286. Jerzy Poręb­ski
287. Mar­cin Prze­woź­niak
288. Nata­lia Prze­ździk
289. Ewa Przy­dry­ga
290. Anna Purow­ska
291. Kata­rzy­na Puzyń­ska
292. Zbi­gniew Pytel
293. Elż­bie­ta Pytlarz
294. Wio­let­ta Pyzik
295. Joan­na Kry­sty­na Radosz
296. Alek­san­dra Rak
297. Radek Rak
298. Joan­na Rawec­ka
299. Mał­go­rza­ta Rej­mer
300. C.S. Riley
301. Mał­go­rza­ta Roga­la
302. Alek Rogo­ziń­ski
303. Zbi­gniew Roki­ta
304. Michał Rusi­nek
305. Juste­ene Ruston
306. Mar­ta Rusz­kow­ska
307. Kata­rzy­na Ryrych
308. Anna Ryś
309. Kata­rzy­na Rze­pec­ka
310. Beata Saba­ła-Zie­liń­ska
311. Basia Sadur­ska
312. Beata Sagan
313. Tomasz Samoj­lik
314. Judith Scha­lan­sky
315. Marian­na Scho­ett
316. Moni­ka Sera­fin
317. Jaro­sław Sido­ro­wicz
318. Agniesz­ka Sie­piel­ska
319. Ali­cja Sinic­ka
320. Max Sko­ro­wi­der
321.
322. Moni­ka Skow­ron
323. Mał­go­rza­ta Skow­roń­ska
324. Lud­ka Skrzy­dlew­ska
325. Beata Skrzyp­czak
326. Domi­ni­ka Sło­wi­kow­ska
327. Mań­ka Smo­lar­czyk
328. Mał­go­rza­ta Oli­wia Sob­czak
329. Tomasz Sobie­raj­ski
330. Bogu­sła­wa Sochań­ska
331. Cyryl Sone
332. Kamil Sosna
333. dr Miko­łaj Spoda­ryk
334. Mag­da Sta­chu­la
335. Zofia Sta­nec­ka
336. dr Syl­wia Sta­no
337. Mał­go­rza­ta Sta­ro­sta
338. San­dra Sta­wiń­ska
339. Marek Ste­lar
340. Jerzy Stel­mach
341. Mario­la Ster­nahl
342. Kin­ga Sto­jek
343. Tomasz Strzel­czyk
344. Aga­ta Suchoc­ka
345. Alek­san­dra Suła­wa
346. Moni­ka Sygo
347. Miriam Syn­ger
348. Joan­na Szczę­sna
349. Emi­lia Sze­lest
350. Wero­ni­ka Sze­lę­gie­wicz
351. Agniesz­ka Szma­to­ła
352. Wit Szo­stak
353. Mag­da­le­na Szpo­nar
354. Jarek Szu­brycht
355. Aga Szu­ścik
356. Mar­cin Szy­mań­ski
357. Ewe­li­na Szysz­kow­ska
358. Kami­la Śli­wiń­ska
359. Michał Śmie­lak
360. Mar­cin Świąt­kow­ski
361. Alek­san­dra Świ­der­ska
362. Piotr Tar­czyń­ski
363. Kata­rzy­na Tar­gosz
364. Joan­na Tekie­li
365. Volo­dy­myr Testar­di
366. Woj­ciech Toch­man
367. Wero­ni­ka Toma­la
368. Ola Tracz
369. Syl­wia Tro­ja­now­ska
370. Robert Tro­ja­now­ski
371. Adrian­na Trze­pio­ta
372. Ada Tuliń­ska
373. Szcze­pan Twar­doch
374. Jakub Tyl­man
375. Wero­ni­ka Umiń­ska
376. Roch Urba­niak
377. Artur Urba­no­wicz
378. Vani­la
379. Vani­tas Vani­tas
380. Adam Waj­rak
381. Mag­da­le­na Wala
382. Mate­usz Wali­gó­ra
383. Moni­ka Waw­rzyń­ska
384. Łukasz Wąwoź­ny
385. Jakob Wege­lius
386. Janu­ary Weiner
387. Anna Wen­dzi­kow­ska
388. Ange­la Węc­ka
389. Tomek Węc­ki
390. Bar­ba­ra Wicher
391. Han­na Wie­jacz
392. Kata­rzy­na Wierz­bic­ka
393. Lilia­na Wię­cek
394. Mał­go­rza­ta Wilk
395. Anna Wil­man
396. Janusz Leon Wiśniew­ski
397. Rado­mir Wit
398. Mag­da­le­na Wit­kie­wicz
399. Michał Wit­kow­ski
400. Boże­na Woj­tas
401. Alek­san­dra Woj­ta­szek
402. Anna Wojt­kow­ska-Wita­la
403. Anna Wolf
404. Mag­da­le­na Woliń­ska-Rie­di
405. Mariusz Wol­l­ny
406. Kata­rzy­na Wol­wo­wicz
407. Kamil Wód­ka
408. Patry­cja Wój­cik
409. Mile­na Wój­to­wicz
410. Zuzan­na Wól­czyń­ska
411. Kasia Wro­na
412. Kata­rzy­na Wycisk
413. Bar­ba­ra Wyso­czań­ska
414. Ewe­li­na Wyspiań­ska-Troj­niarz
415. Marek Wyszo­mir­ski-Wer­bart
416. Agniesz­ka Zakrzew­ska
417. Zblen­do­wa­na
418. Dag­ma­ra Zie­lant-Woś
419. Alek­san­dra Zie­liń­ska
420. Robert Zie­liń­ski
421. Nata­lia Zio­pa­ja
422. Marek Zychla
423. Ida Żmie­jew­ska
424. Yvet­te Żól­tow­ska-Dar­ska
425. Yvet­te Żół­tow­ska-Dar­ska
426. Julia Żugaj
427. Jakub Żul­czyk
428. Mate­usz Żyła
429. Sara Żyrac­ka
430. Julia Żyrac­ka

UWAGA! Lista zapro­szo­nych osób jest wciąż aktu­ali­zo­wa­na, więc wciąż mogą poja­wiać się na niej nowe nazwi­ska. Powyż­sza lista pre­zen­tu­ją­ca 430 osób to stan na 2 paź­dzier­ni­ka 2023.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy