Aktualności

Chorwacja wielką darmową biblioteką!

Chor­wa­cja zosta­ła pierw­szym na świe­cie kra­jem, któ­ry jest Stre­fą Dar­mo­we­go Czy­ta­nia (Free Reading Zone). “Cro­atia Reads” oświad­czy­ło, iż cały kraj stał się wir­tu­al­ną biblioteką.

Jak wyglą­da to w prak­ty­ce? Z dowol­ne­go miej­sca na tere­nie Chor­wa­cji każ­dy może zalo­go­wać się do wir­tu­al­nej biblio­te­ki i zapew­nić sobie dostęp do ponad stu tysię­cy ebo­oków w wie­lu języ­kach – m.in. angiel­skim, fran­cu­skim, hisz­pań­skim, wło­skim, nie­miec­kim i oczy­wi­ście chor­wac­kim. A wszyst­ko to za dar­mo! Nie potrzeb­na jest żad­na kar­ta człon­kow­ska czy kod dostę­pu. Potrzeb­ne jest wyłącz­nie pobra­nie apli­ka­cji “Cro­atia Read” dzia­ła­ją­cej na Andro­idzie lub iOS.

Pierw­sza Stre­fa Dar­mo­we­go Czy­ta­nia poja­wi­ła się w kawiar­ni Velvet Cafe w Zagrze­biu. Jak widać jed­nak, Chor­wa­ci się nie szczy­pią i zadzia­ła­li z uni­ka­to­wym roz­ma­chem. Tyl­ko pozazdrościć…

goodreads

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy