Sprawdzasz tag

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

Aktualności

Już tylko kilka dni dzieli nas od 23. edycji Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie

Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie to z całą pew­no­ścią jed­no z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń lite­rac­kich w kra­ju. Na czte­ry dni prze­stron­ne hale EXPO Kra­ków zamie­nią się w raj dla czy­tel­ni­ków: peł­ny zna­ko­mi­tych ksią­żek, obfi­tu­ją­cy w oko­ło­li­te­rac­kie atrak­cje, dają­cy nie­za­wod­ną spo­sob­ność na spo­tka­nie się z ulu­bio­nym auto­rem. Tego­rocz­na edy­cja wystę­pu­je pod hasłem „Czy­tać to bar­dziej żyć” autor­stwa Car­lo­sa Ruiza Zafó­na. Dla­te­go tym bar­dziej wszyst­kich pra­gną­cych prze­ży­wa­nia lite­rac­kich unie­sień zapra­sza­my w dniach 24–27 paź­dzier­ni­ka na uli­cę Gali­cyj­ską 9 w Kra­ko­wie. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Decyzja Ministerstwa Kultury w sprawie dofinansowań na promocję czytelnictwa budzi niemałe kontrowersje

Mini­ster­stwo Kul­tu­ry co roku prze­zna­cza ogrom­ne sumy na dofi­na­so­wa­nie wsze­la­kich ini­cja­tyw zwią­za­nych z pro­mo­wa­niem czy­tel­nic­twa, wśród któ­rych znacz­ną część sta­no­wią róż­ne­go rodza­ju impre­zy: spo­tka­nia autor­skie, klu­by czy­tel­ni­cze, tar­ki książ­ki, festi­wa­le lite­rac­kie. W tym roku budżet pro­gra­mu mini­ster­stwo wyzna­czy­ło na pozio­mie 5,75 mln zło­tych. Spo­ro kon­tro­wer­sji wzbu­dzi­ły jed­nak wyni­ki nabo­ru. Czy­taj dalej

-->