Aktualności

Już tylko kilka dni dzieli nas od 23. edycji Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie

Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie to z całą pew­no­ścią jed­no z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń lite­rac­kich w kra­ju. Na czte­ry dni prze­stron­ne hale EXPO Kra­ków zamie­nią się w raj dla czy­tel­ni­ków: peł­ny zna­ko­mi­tych ksią­żek, obfi­tu­ją­cy w oko­ło­li­te­rac­kie atrak­cje, dają­cy nie­za­wod­ną spo­sob­ność na spo­tka­nie się z ulu­bio­nym auto­rem. Tego­rocz­na edy­cja wystę­pu­je pod hasłem „Czy­tać to bar­dziej żyć” autor­stwa Car­lo­sa Ruiza Zafó­na. Dla­te­go tym bar­dziej wszyst­kich pra­gną­cych prze­ży­wa­nia lite­rac­kich unie­sień zapra­sza­my w dniach 24–27 paź­dzier­ni­ka na uli­cę Gali­cyj­ską 9 w Krakowie.

Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie to zna­ko­mi­ta oka­zja zoba­cze­nia się ze sła­wa­mi kra­jo­wej i zagra­nicz­nej lite­ra­tu­ry. Wie­lu auto­rów swo­ją obec­no­ścią na impre­zie uświet­nia pre­mie­ry ich naj­now­szych utwo­rów. Tak jak i w latach poprzed­nich czy­tel­ni­cy nie będą mogli narze­kać na nie­uro­dzaj. Kata­rzy­na Bon­da, Woj­ciech Chmie­larz, Jacek Dukaj, Kata­rzy­na Gro­cho­la, Mag­da­le­na Kor­del, Marek Kra­jew­ski, Jakub Małec­ki, Kata­rzy­na Puzyń­ska, Szcze­pan Twar­doch czy Jakub Żul­czyk to zale­d­wie wierz­cho­łek góry lodo­wej rodzi­mych pisa­rzy, któ­rych będzie moż­na spo­tkać na sto­iskach ich wydaw­ców. Lista zagra­nicz­nych twór­ców jest może ciut krót­sza, ale nadal impo­nu­ją­ca. War­to wymie­nić cho­ciaż­by takie nazwi­ska jak: Jurij Andru­cho­wycz, Marc Els­berg, Jona­than Car­roll, Saman­tha Shan­non czy Bran­don Mull.

Z peł­ną listą zapro­szo­nych gości moż­na się zapo­znać pod tym linkiem:

https://targiksiazki.exposupport.pl/autorzy

Poza spo­tka­nia­mi autor­ski­mi orga­ni­za­to­rzy wespół z wydaw­ca­mi przy­go­to­wa­li całą masę innych atrak­cji. Na sce­nach odbę­dą się licz­ne wystą­pie­nia i pane­le dys­ku­syj­ne, dla dzie­ci orga­ni­zo­wa­ne będą warsz­ta­ty. W cza­sie tar­gów funk­cjo­no­wać będą tak­że cie­ka­we akcje, jak na przy­kład dobrze już wszyst­kim zna­na ini­cja­ty­wa „Książ­ka za Książ­kę” pod­le­ga­ją­ca zwy­cza­jo­wym zasa­dom bookcrossingu.

Boga­ty pro­gram 23. edy­cji Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Książ­ki w Kra­ko­wie jest do przej­rze­nia w wer­sji elek­tro­nicz­nej pod adresem:

https://targiksiazki.exposupport.pl/prezentacje

Gościem hono­ro­wym tego­rocz­nej edy­cji impre­zy są Niem­cy pre­zen­tu­ją­cy się pod hasłem „Ger­man sto­ries”. Dzię­ki współ­pra­cy z Goethe Insti­tut czy­tel­ni­cy będą mie­li nie­po­wta­rzal­na oka­zję odby­cia wyjąt­ko­we­go spa­ce­ru śla­da­mi Goethe­go i Döbli­na po Kra­ko­wie. Ten star­tu­je w nie­dzie­lę 27 paź­dzier­ni­ka o godzi­nie 10 spod sie­dzi­by Goethe Insti­tut miesz­czą­cej się przy Ryn­ku Głów­nym 20. Szcze­gó­ły w face­bo­oko­wym wydarzeniu:

https://www.facebook.com/events/2538875092870154/

Bez cze­go to wyda­rze­nie nie mia­ło­by pra­wa ist­nieć? Oczy­wi­ście bez ksią­żek. O to też nie trze­ba się mar­twić, bo tych będą set­ki tysię­cy. W tego­rocz­nej edy­cji tar­gów weź­mie udział ponad 550 wystaw­ców, wśród któ­rych znaj­du­ją się pol­scy i zagra­nicz­ni wydaw­cy, a ci przy­ja­dą z boga­tą ofer­tą książ­ko­wą i atrak­cyj­ny­mi rabatami.

Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie w tym roku odby­wa­ją się w dniach 24–27 paź­dzier­ni­ka w EXPO Kra­ków przy uli­cy Gali­cyj­skiej 9. Godzi­ny otwar­cia pre­zen­tu­ją się nastę­pu­ją­co: 24 i 27 paź­dzier­ni­ka – od 10 do 17, a 25 i 26 paź­dzier­ni­ka – od 10 do 19.

Poje­dyn­cza wej­ściów­ka na czwar­tek albo pią­tek to koszt 12 zło­tych, na sobo­tę albo nie­dzie­lę – 15 zło­tych. War­to ewen­tu­al­nie roz­wa­żyć zakup kar­ne­tu czte­ro­dnio­we­go za 30 zło­tych. Bile­ty moż­na kupo­wać przez inter­net lub w kasach przed wej­ściem na targi.

Wię­cej infor­ma­cji: https://www.ksiazka.krakow.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy