Aktualności

Ustawa o jednolitej cenie książki jednak wejdzie?!

Jest pro­jekt usta­wy o jed­no­li­tej cenie książ­ki. Po wpro­wa­dze­niu tytu­łu na rynek przez rok nie będzie moż­na obni­żyć ceny o wię­cej niż 5%, poja­wił się też zakaz doda­wa­nia dar­mo­wych ksią­żek dla pre­nu­me­ra­to­rów gazet i cza­so­pism. Pol­ska Izba Wydaw­ców Pra­sy sprze­ci­wia się temu zapisowi.

Pro­jekt usta­wy został przy­ję­ty przez Mini­ster­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go w zeszłym tygo­dniu. Będzie obo­wią­zy­wał wszyst­kich – księ­ga­rzy, sie­ci księ­garń, skle­py wie­lo­bran­żo­we, kio­ski etc. Wydaw­cy i impor­te­rzy będą musie­li przed wpro­wa­dze­niem tytu­łu do obro­tu usta­lić sta­łą cenę, któ­ra będzie obo­wią­zy­wa­ła przez 12 mie­się­cy. Obej­mie też wszyst­kie dodat­ku dołą­czo­ne do książ­ki (np. zdję­cia, pły­ty CD). Usta­wa doty­czy tak­że podręczników.

Po upły­wie 6 mie­się­cy od koń­ca mie­sią­ca, w któ­rym książ­ka zosta­ła wpro­wa­dzo­na do obro­tu, będzie ist­nia­ła moż­li­wość wyco­fa­nia całe­go nakła­du i usta­le­nia nowej ceny jednolitej.

Moż­li­we wyjąt­ki to: 15% obniż­ki na zaku­py na tar­gach książ­ki, 15% obniż­ki na pod­ręcz­ni­ki kupo­wa­ne przez sto­wa­rzy­sze­nie rodzi­ców z danej szko­ły oraz 20% obniż­ki w wypad­ku insty­tu­cji kul­tu­ry, pla­có­wek oświa­to­wych, uczel­ni, insty­tu­tów badaw­czych oraz insty­tu­tów nauko­wych Pol­skiej Aka­de­mii Nauk.

Usta­wa będzie doty­czy­ła tak­że zamó­wio­nych przez inter­net ksią­żek odbie­ra­nych w sta­cjo­nar­nych punk­tach księ­gar­nia­nych lub gdy wysył­ka będzie nastę­po­wa­ła z tere­nu Pol­ski (a nie np. z pod­mio­tu zagranicznego).

Pol­ska Izba Wydaw­ców Pra­so­wych pra­cy jest zasko­czo­na usta­wą – przy­zna­je, że wspie­ra­ła ją na począt­ku, ale nie mia­ła poję­cia o zapi­sie ude­rza­ją­cym w pre­nu­me­ra­to­rów oraz wydaw­ców pra­so­wych. PIWP ma nadzie­ję na wpro­wa­dze­nie popraw­ki usu­wa­ją­cej ten zapis.

Podob­ny pro­jekt wpro­wa­dzo­ny został w Izra­elu – tam “okres ochron­ny” dla książ­ki trwał 18 mie­się­cy. Po trzech latach rząd uznał, że roz­wią­za­nie było błę­dem, sprze­daż ksią­żek spa­dła o 20%, a sprze­daż debiu­tan­tów – aż o 60%.

źró­dło: wirtualnemedia

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy