Sprawdzasz tag

ustawa o cenie książki

Aktualności

Ustawa o jednolitej cenie książki jednak wejdzie?!

Jest pro­jekt usta­wy o jed­no­li­tej cenie książ­ki. Po wpro­wa­dze­niu tytu­łu na rynek przez rok nie będzie moż­na obni­żyć ceny o wię­cej niż 5%, poja­wił się też zakaz doda­wa­nia dar­mo­wych ksią­żek dla pre­nu­me­ra­to­rów gazet i cza­so­pism. Pol­ska Izba Wydaw­ców Pra­sy sprze­ci­wia się temu zapi­so­wi. Czy­taj dalej

-->