Aktualności

Zostań postacią literacką i zgiń w powieści Roberta J. Szmidta

Zom­bie apo­ka­lip­sa w PRL‑u? W „Szczu­rach Wro­cła­wia” to moż­li­we. Robert J. Szmidt pra­cu­je wła­śnie nad czwar­tą książ­ką roz­gry­wa­ją­cą się w stwo­rzo­nym przez sie­bie uni­wer­sum i zapra­sza czy­tel­nicz­ki i czy­tel­ni­ków do udzia­łu w tej przygodzie.

Fabu­ła „Szczu­rów Wro­cła­wia” roz­gry­wa się w 1963 roku. Wła­dze Wro­cła­wia mie­rzą się z epi­de­mią czar­nej ospy… oraz z jesz­cze jed­nym pro­ble­mem, któ­rym jest apo­ka­lip­sa zom­bie. Cykl Rober­ta J. Szmid­ta ma jed­nak coś, co wyróż­nia go na tle innych powie­ści postapo.

Na kar­tach „Szczu­rów Wro­cła­wia” wystę­pu­ją i giną wyłącz­nie praw­dzi­wi ludzie, tacy jak ty i twoi zna­jo­mi – opo­wia­da Robert J. Szmidt, któ­ry „uśmier­cił” w ten spo­sób już ponad pięć­set osób. – Uczest­ni­cząc aktyw­nie w tej gru­pie, zysku­jesz szan­sę na sta­nie się jed­ną z kolej­nych ofiar nie­umar­łych, może nawet uda ci się prze­trwać roz­dział czy dwa albo zosta­niesz zali­czo­ny do wąskie­go gro­na tych, któ­rzy roz­da­ją w moim świe­cie kar­ty.

Na face­bo­oko­wej gru­pie „Chcę zgi­nąć w Szczu­rach Wro­cła­wia!”  udzie­la się w tej chwi­li 1,9 tysią­ca osób. Każ­da z nich ma takie same szan­se, by tra­fić na kar­ty książki.

Tutaj nie ma żad­nej pry­wa­ty, nie muszę cię znać, żebyś został wybra­ny. Wystar­czy brać aktyw­ny udział w kolej­nych kon­kur­sach i innych wyda­rze­niach na tej gru­pie – zapew­nia autor.


Do tej pory w ramach cyklu „Szczu­ry Wro­cła­wia” uka­za­ły się trzy książ­ki: „Szczu­ry Wro­cła­wia. Cha­os” (2015), „Szczu­ry Wro­cła­wia. Kra­ty” (2019) oraz „Szczu­ry Wro­cła­wia. Szpi­tal” (2019), wszyst­kie zosta­ły wyda­ne przez Insi­gnis Media. Teraz wydaw­nic­two Skar­pa War­szaw­ska zapo­wie­dzia­ło wzno­wie­nie serii oraz jej kontynuację.

Empik Go zre­ali­zo­wał nato­miast dźwię­ko­wą super­pro­duk­cję zaty­tu­ło­wa­ną Cha­os. W seria­lu audio wystę­pu­ją Piotr Adam­czyk, Mariusz Bona­szew­ski, Jacek Bra­ciak, Łukasz Sim­lat, Marian Dzię­dziel i Krzysz­tof Cze­czot, a pierw­szy odci­nek dostęp­ny jest bez­płat­nie online.

Anna Tess Gołębiowska

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy