Aktualności

Znamy laureatów Paszportów Polityki!

Ta usta­no­wio­na w 1993 roku nagro­da to jed­no z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych wyróż­nień w pol­skiej kul­tu­rze. 10 stycz­nia w Teatrze Wiel­kim – Ope­rze Naro­do­wej w War­sza­wie odby­ła się gala wrę­cze­nia statuetek.


Zwy­cięż­czy­nią w kate­go­rii lite­ra­tu­ra zosta­ła  Nata­lia Fie­dor­czuk-Cie­ślak – pisar­ka, woka­list­ka, ani­ma­tor­ka kul­tu­ry i pro­du­cent­ka muzycz­na – za “prze­ni­kli­wy por­tret współ­cze­snej Pol­ski widzia­nej od stro­ny matek z wóz­ka­mi, za chłod­ny i nie­ba­nal­ny obraz macie­rzyń­stwa, a tak­że za żywy i pełen humo­ru lite­rac­ki język w książ­ce Jak poko­chać cen­tra han­dlo­we”. Nagro­dę ode­bra­ła z rąk Justy­ny Sobo­lew­skiej oraz Łuka­sza Orbi­tow­skie­go. W wyści­gu o zwy­cię­stwo poko­na­ła Sta­ni­sła­wa Łubień­skie­go i Zoś­kę Papużankę.

W pozo­sta­łych kate­go­riach Pasz­por­ty odebrali:

Film – Jan P. Matuszyński

Teatr – Anna Smolar

Sztu­ki Wizu­al­ne – Daniel Rycharski

Muzy­ka Poważ­na – Marze­na Diakun

Muzy­ka Popu­lar­na – Wacław Zimpel

Kul­tu­ra Cyfro­wa – Michał Sta­ni­szew­ski (Stu­dio Plastic)

Kre­ator Kul­tu­ry – Jan Wróblewski

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy