Aktualności

Gigantyczny dodruk Wiedźmina. Fenomen wydawniczy na amerykańskim rynku

Dzię­ki pre­mie­rze seria­lu “Wiedź­min”, świat poko­chał twór­czość Andrze­ja Sapkowskiego.

- Od cza­su pre­mie­ry sprze­daż była feno­me­nal­na we wszyst­kich for­ma­tach: książ­kach papie­ro­wych, ebo­okach i audio­bo­okach – dekla­ru­je ame­ry­kań­ski wydaw­ca Andrze­ja Sap­kow­skie­go, Orbit Books.

Choć pisarz był już wcze­śniej popu­lar­ny i tłu­ma­czo­ny na kil­ka­dzie­siąt języ­ków, a zain­te­re­so­wa­nie jego twór­czo­ścią wzro­sło po pre­mie­rze gier stu­dia CD Pro­jekt RED, to pre­mie­ra seria­lu Net­flik­sa spra­wi­ła, że “Wiedź­min” stał się feno­me­nem na ryn­ku amerykańskim.

Zain­te­re­so­wa­nie wszyst­ki­mi ośmio­ma książ­ka­mi z serii wzra­sta­ło stop­nio­wo od cza­su, gdy poja­wi­ły się zapo­wie­dzi seria­lu, a obec­nie zapa­no­wa­ła praw­dzi­wa wiedźminomania.

Wydaw­ca zle­cił dodruk ponad 500 tys. egzem­pla­rzy, aby zaspo­ko­ić zapo­trze­bo­wa­nie na twór­czość Andrze­ja Sapkowskiego.

- Zda­je­my sobie spra­wę, że powie­ści mogą obec­nie nie być dostęp­ne wszę­dzie, ale nasz zespół zaj­mu­ją­cy się zaopa­trze­niem oraz dru­kar­nie pra­cu­ją nie­sa­mo­wi­cie cięż­ko i wszyst­kie książ­ki wkrót­ce będą dostęp­ne – dekla­ru­je Orbit Books.

Tłu­ma­cza­mi ksią­żek Andrze­ja Sap­kow­skie­go o Wiedź­mi­nie na język angiel­ski są Danu­sia Stok oraz David French.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy