Sprawdzasz tag

Drawsko Pomorskie

Aktualności

Ścianę biblioteki w Drawsku Pomorskim zdobi antysmogowy mural

Mura­le sta­no­wią zna­ko­mi­ty wyróż­nik oko­li­cy, wpro­wa­dza­ją­cy do zwy­kle sza­ro­bu­rej prze­strze­ni miej­skiej nie­co kolo­ry­tu. Tema­ty­ka malo­wi­deł naścien­nych jest oczy­wi­ście bar­dzo róż­no­rod­na, poszcze­gól­ne dzie­ła róż­nią się tak­że tech­ni­ką wyko­na­nia. Cie­szy nas bar­dzo, że dużą popu­lar­no­ścią w Pol­sce cie­szą się mura­le oko­ło­li­te­rac­kie. W Draw­sku Pomor­skim powsta­ło nie­daw­no malo­wi­dło wska­zu­ją­ce na nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści, jakie daje książ­ka. Poza walo­ra­mi este­tycz­ny­mi, mural peł­ni rów­nież funk­cję eko­lo­gicz­ną. Czy­taj dalej

-->