Aktualności Ekranizacje

Premiera telewizyjnego Kajka i Kokosza już w przyszłym miesiącu

Po wie­lu nie­uda­nych pró­bach kul­to­wa seria komik­sów Janu­sza Chri­sty o Kaj­ku i Koko­szu w koń­cu prze­nie­sio­na zosta­nie na ekra­ny tele­wi­zo­rów. Pro­duk­cją seria­lu ani­mo­wa­ne­go opar­te­go o twór­czość nie­ży­ją­ce­go już od trzy­na­stu lat pol­skie­go rysow­ni­ka i sce­na­rzy­sty zajął się Net­flix przy udzia­le zna­nych rodzi­mych arty­stów. Pre­mie­ra zosta­ła zapla­no­wa­na na luty 2021.

Słyn­na seria komik­so­wa Janu­sza Chri­sty opo­wia­da o pery­pe­tiach odważ­nych sło­wiań­skich wojów, Kaj­ka i Koko­sza, bro­nią­cych osa­dy swo­je­go wodza Mir­mi­ła przed róż­ny­mi nie­bez­pie­czeń­stwa­mi, z któ­rych naj­więk­szym jest Krwa­wy Hege­mon i jego oddział okrut­nych Zbójcerzy.

Serial ani­mo­wa­ny Net­flik­sa stwo­rzo­ny został na pod­sta­wie komik­so­wej serii o Kaj­ku i Koko­szu. Twór­cy zadba­li o to, żeby oddać w pro­duk­cji nie­po­wta­rzal­ny kli­mat pier­wo­wzo­ru. Nie bez przy­czy­ny auto­rem pro­jek­tów posta­ci został Sła­wo­mir Kieł­bus, któ­re­go na swo­je­go ofi­cjal­ne­go następ­cę mia­no­wał sam Chri­sta. Nad pro­jek­tem czu­wa­ła rów­nież Fun­da­cja Kre­ska, któ­rej pre­ze­sem jest wnucz­ka twór­cy Kaj­ka i Kokosza.

Herszt Zbój­ce­rzy, Krwa­wy Hege­mon, marzy o zdo­by­ciu Mir­mi­ło­wa, a odkąd Kaj­ko i Kokosz prze­ję­li jego jajo, z któ­re­go wykluł się smok Miluś, pra­gnie też oso­bi­stej zemsty na parze przy­ja­ciół. Otwar­te ata­ki, pod­stę­py i for­te­le Hege­mo­na – z tym mie­rzyć się będą Kaj­ko i Kokosz. Każ­dy z odcin­ków serii będzie sta­no­wił odręb­ną histo­rię, a wszyst­kie będzie łączyć przy­jaźń jako war­tość nad­rzęd­na seria­lu, czy­ta­my w infor­ma­cji pra­so­wej o fabu­le produkcji.

Net­flix ogło­sił, że pre­mie­ra ani­mo­wa­ne­go Kaj­ka i Koko­sza odbę­dzie się 28 lute­go. Z tej oka­zji wypusz­czo­ny został kil­ku­na­sto­se­kun­do­wy spot, poka­zu­ją­cy, na jaką ani­ma­cję w seria­lu może­my liczyć:

Sce­na­riusz seria­lu napi­sa­li Maciej Kur i Rafał Skar­życ­ki na pod­sta­wie serii komik­sów Janu­sza Chri­sty. Reży­se­ra­mi pro­duk­cji są: Michał Śle­dziu Śle­dziń­ski, Tomasz Leśniak, Mar­cin Wasi­lew­ski (GS Ani­ma­tion), Łukasz Kac­pro­wicz (GS Ani­ma­tion), Robert Jasz­czu­row­ski (GS Ani­ma­tion), Mar­ta Stró­życ­ka i Aliak­sandr Sasha Kanavalau.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy