Sprawdzasz tag

Dwór cierni i róż

Ekranizacje Zapowiedzi

Sarah J. Maas pracuje nad scenariuszem serialowej adaptacji jej Dworu cierni i róż

Sarah J. Maas, autor­ka popu­lar­nych mło­dzie­żo­wych powie­ści fan­ta­sy, ujaw­ni­ła ma Insta­gra­mie, że trwa­ją wła­śnie pra­ce nad prze­nie­sie­niem jej twór­czo­ści na małe ekra­ny. Jest duża szan­sa, że za jakiś czas fani pisar­ki będą mogli oglą­dać seria­lo­wą adap­ta­cję Dwo­ru cier­ni i róż. Do napi­sa­nia sce­na­riu­sza zaan­ga­żo­wa­na zosta­ła sama Sarah J. Maas, w zada­niu poma­ga jej twór­ca seria­lu Outlan­der – Ron Moore. Czy­taj dalej

-->