Ekranizacje

CBS zaprezentowało oficjalny zwiastun serialowego Bastionu

Wszel­kie­go rodza­ju pan­de­micz­ne tema­ty są nie­ste­ty nadal bar­dzo na cza­sie. Moż­na więc powie­dzieć, że zbli­ża­ją­ca się wiel­ki­mi kro­ka­mi pre­mie­ra opar­te­go na jed­nej z naj­gło­śniej­szych powie­ści Ste­phe­na Kin­ga seria­lu ide­al­nie wpa­so­wu­je się w zasta­łą sytu­ację. Emi­sja pierw­sze­go odcin­ka Bastio­nu zapla­no­wa­na zosta­ła na gru­dzień. A już teraz może­my zoba­czyć ofi­cjal­ny zwia­stun produkcji.

Bastion to seria­lo­wa adap­ta­cja książ­ki Ste­phe­na Kin­ga o tym samym tytu­le, któ­ra przez wie­lu uwa­ża­na jest za naj­waż­niej­sze i naj­wy­bit­niej­sze dzie­ło ame­ry­kań­skie­go pisa­rza. Monu­men­tal­na powieść opo­wia­da o nie­mal cał­ko­wi­cie wybi­tej przez tajem­ni­czy wirus ludz­ko­ści oraz toczą­cej się wśród zglisz­czy wal­ce dobra ze złem.

Reży­se­rem seria­lu i współ­au­to­rem sce­na­riu­sza jest Josh Boone, pra­cę sce­na­rzy­stów nad­zo­ru­je Ben­ja­min Cavell. Bastion powsta­je na zle­ce­nie sta­cji CBS. Pre­mie­ra zosta­ła zapla­no­wa­na na 17 grudnia.

W seria­lu wystę­pu­ją mię­dzy inny­mi: Ale­xan­der Skars­gard (Ran­dall Flagg), Who­opi Gold­berg (Mat­ka Aba­ga­il), James Mars­den (Stu Red­man), Amber Heard (Nad­ine Cross), Heather Gra­ham (Rita Bla­ke­mo­or), Greg Kin­ne­ar (Glen Bate­man), Ode­ssa Young (Fran­nie Gold­smith), Hen­ry Zaga (Nick Andros), Jovan Ade­po (Lar­ry Under­wo­od), Owen Teague (Harold Lau­der), Brad Wil­liam Hen­ke (Tom Cul­len), Nat Wolff (Lloyd Hen­re­id), Eion Bailey (Ted­dy Weizak), Kathe­ri­ne McNa­ma­ra (Julie Law­ry) i Hamish Lin­kla­ter (Dok­tor Ellis).

Ofi­cjal­ny zwia­stun jest do obej­rze­nia na kana­le YouTu­be CBS All Access:

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy