Aktualności

Książki za 4,99 zł w Biedronkach i inne oferty promocyjne na książki z okazji Dnia Dziecka

Przy­go­to­wa­li­śmy dla Was infor­ma­cje na temat cie­ka­wych pro­mo­cji książ­ko­wych któ­re obec­nie trwa­ją, lub poja­wią się w naj­bliż­szym cza­sie. Jest w czym wybierać!

Na pierw­szy ogień Bie­dron­ka infor­mu­je o 2 mln ksią­żek w cenie 4,99 zł. Pro­mo­cja star­tu­je 29 maja.


Swiatksiazki.pl ofe­ru­je ponad tysiąc pozy­cji fan­ta­stycz­nych do 50% taniej, ofer­ta trwa do 1 czerw­ca lub wyczer­pa­nia zapa­sów. Wię­cej TUTAJ.


Taniaksiazka.pl ofe­ru­je pro­mo­cję na cały dział fan­ta­sty­ki, pro­mo­cja trwa do 29 maja. Wię­cej TUTAJ.


Pro­mo­cja ksią­żek wydaw­nic­twa Zie­lo­na Sowa, trwa do 27 maja włącz­nie na Aros. Pro­mo TUTAJ.


Książ­ki po drob­nych przej­ściach! Raba­ty do 80%! Pro­mo­cja wydaw­nic­twa Lite­rac­kie­go trwa do 1 czerw­ca. Kto pierw­szy ten lep­szy. TUTAJ.


Z oka­zji 100 lecia książ­ki wydaw­nic­twa Bel­lo­na kupi­cie do 45% taniej na swiatksiazki.pl. Pro­mo­cja TUTAJ.


Lubi­cie wyprze­da­że? Chod­nik lite­rac­ki zapra­sza, książ­ki do 65% taniej. Całość ofer­ty TUTAJ.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy