Aktualności

Niestatystyczne propozycje książkowe na święta dla siostry

Coraz bli­żej świę­ta, ale czy macie już pre­zen­ty? Mam nadzie­ję, że moje pro­po­zy­cje pomo­gły Wam w zaku­pach. Teraz, pomię­dzy zdo­bie­niem pier­nicz­ków a kle­je­niem łań­cu­chów, przyj­rzyj­cie się pomy­słom na książ­kę dla cór­ki lub siostry.

Oto dru­gi z pię­ciu fil­mi­ków, w któ­rych pro­po­nu­ję, co spre­zen­to­wać bli­skim z oka­zji świąt.


hiramekiPeng+ Hu: Hira­me­ki (PWN)

Kleks?
Plamka?
Nie, to dzie­ło sztuki!

Świa­to­wy trend w Two­im domu, w pra­cy, w pocią­gu, gdzie­kol­wiek zechcesz!
Hira­me­ki dosko­na­le ćwi­czy nasze sza­re komór­ki, a dodat­ko­wo to świet­na zaba­wa dla ludzi w każ­dym wie­ku – od 3 do 103 lat! To pro­po­zy­cja dla wszyst­kich kocha­ją­cych ryso­wać oraz śle­dzą­cych naj­now­sze tren­dy. Miło­śni­cy barw i kon­tu­rów mogą eks­pe­ry­men­to­wać i impro­wi­zo­wać według wła­snej fan­ta­zji. Tyl­ko wyobraź­nia jest Two­im ogra­ni­cze­niem. W każ­dej plam­ce ukry­te są figu­ry, któ­re moż­na zadzi­wia­ją­co łatwo ożywić!


prawdodziejka_front_1000pxSusan Den­nard: Praw­do­dziej­ka (SQN)

Mło­de wiedź­my Safiya i Iseult mają zwy­czaj czę­sto wpa­dać w tara­pa­ty. I przez to teraz muszą opu­ścić swój dom. Safi jest bar­dzo rzad­ką wiedź­mą praw­dy, któ­ra jest zdol­na zde­ma­sko­wać każ­de kłam­stwo. Wie­lu zabi­ło­by dla jej umie­jęt­no­ści. Dla­te­go Safi musi pozo­stać w ukry­ciu. Ina­czej zosta­nie wyko­rzy­sta­na w kon­flik­cie mię­dzy impe­ria­mi. Z kolei praw­dzi­we moce Iseult są tajem­ni­cą nawet dla niej samej. I lepiej, żeby tak zostało.


maasszklanytronkolorowankaSarah J. Maas: Szkla­ny tron. Książ­ka do kolo­ro­wa­nia (Uro­bo­ros)

Pobudź wyobraź­nię wspa­nia­ły­mi obra­za­mi ze świa­ta best­sel­le­ro­we­go cyklu Sarah J. Maas. Cela­ena na dachach Rifthold, Cha­ol w ogro­dach szkla­ne­go zam­ku, Manon poko­nu­ją­ca prze­łęcz na swo­im wywer­nie i wie­le innych ulu­bio­nych scen, posta­ci i przed­mio­tów, któ­re pozwo­lą poczuć kli­mat tej nie­zwy­kłej opo­wie­ści. Praw­dzi­wa grat­ka dla każ­de­go, kto chce prze­żyć przy­go­dę życia!

Kolo­ro­wan­ka zawie­ra frag­men­ty powie­ści Szkla­ny tron, w tym cyta­ty z nie­pu­bli­ko­wa­ne­go jesz­cze w Pol­sce 5. tomu, Empi­re of Storms.


wielbladzica-baletnicaArnold Lobel: Wiel­błą­dzi­ca balet­ni­ca i inne baj­ki (Lite­rac­kie)

Dla­cze­go cier­pli­wość popła­ca? Czy wiel­błą­dzi­cy uda się zostać świa­to­wej sła­wy balet­ni­cą? Ile powi­nien zjeść hipopotam?

Odpo­wie­dzi na te oraz masę innych pytań znaj­dzie­cie w zbio­rze Wiel­błą­dzi­ca balet­ni­ca i inne baj­ki nie­kwe­stio­no­wa­ne­go mistrza lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej – Arnol­da Lobe­la. Cie­płe, mądre i czę­sto zaska­ku­ją­ce histo­rie uczą tole­ran­cji i poko­ry, opo­wia­da­ją o miło­ści, przy­jaź­ni i trud­nej dro­dze do suk­ce­su. A to wszyst­ko w genial­nym tłu­ma­cze­niu Woj­cie­cha Manna!


dziewczynyEmma Cli­ne: Dziew­czy­ny (Sonia Draga)

Hip­no­ty­zu­ją­ca histo­ria inspi­ro­wa­na życiem Char­le­sa Man­so­na, cha­ry­zma­tycz­ne­go przy­wód­cy sek­ty. To dla nie­go urze­czo­ne rze­ko­mą wol­no­ścią i swo­bo­dą nasto­lat­ki były goto­we na wszystko…

Pół­noc­na Kali­for­nia, burz­li­wy koniec lat 60. XX wie­ku. Na począt­ku lata samot­na i wraż­li­wa nasto­lat­ka Evie Boyd widzi gru­pę dziew­cząt w par­ku i od pierw­sze­go spoj­rze­nia uwo­dzi ją ich wol­ność, nie­dba­ły ubiór, aura nie­skrę­po­wa­nia. Wkrót­ce Evie ule­ga cał­ko­wi­cie wpły­wo­wi Suzan­ne, hip­no­ty­zu­ją­cej star­szej dziew­czy­ny, i jak magnes przy­cią­ga ją sek­ta, któ­ra wkrót­ce ma zyskać złą sła­wę, oraz męż­czy­zna będą­cy jej liderem.


Wię­cej cie­ka­wych pozy­cji znaj­dzie­cie na kolej­nej stro­nie.

deadline-fern-michalesFern Micha­els: Deadli­ne (Bel­lo­na)

Jed­na mat­ka, jed­na cór­ka i trzy mat­ki chrzest­ne ponow­nie wyru­sza­ją na pod­bój świa­ta! Tym razem, sym­pa­tycz­ne boha­ter­ki cyklu autor­stwa Fern Micha­els będą musia­ły sta­wić czo­ła duchom, nęka­ją­cym pierw­szą damę sta­nu Kali­for­nia, tajem­ni­cze­mu zagi­nię­ciu mło­dziut­kiej gwiaz­dy hor­ro­rów kla­sy B i… ope­ra­cji na otwar­tym ser­cu, któ­ra spra­wi, że wypo­wie­dzą wresz­cie woj­nę szko­dli­wym nało­gom! Czy Abby, cór­ka Toots, odnaj­dzie w koń­cu praw­dzi­wą miłość… a może przy­zna się przed samą sobą, że już daw­no ją zna­la­zła? Co zro­bi Toots, kie­dy na hory­zon­cie zama­ja­czy kan­dy­dat na dzie­wią­te­go, tak, DZIEWIĄTEGO męża? Czy Sophie znaj­dzie szczę­ście przy boku szar­manc­kie­go detek­ty­wa… i czy roz­wi­kła zagad­kę kolej­ne­go mor­der­stwa? Jakie przy­go­dy cze­ka­ją Idę i Mavis w nie­ła­twym biz­ne­sie przy­go­to­wy­wa­nia zmar­łych do ich ostat­niej ziem­skiej drogi?


dziewczyna-z-dzielnicy-cudowAne­ta Jadow­ska: Dziew­czy­na z dziel­ni­cy cudów (SQN)

Są przy­ja­zne i uro­cze mia­sta alter­na­tyw­ne. I jest Wars – sza­lo­ny i bru­tal­ny – oraz Sawa – uzbro­jo­na w kły i pazu­ry. Poko­chasz je i znie­na­wi­dzisz, cał­kiem jak ich mieszkańcy.

Jak ona. Niki­ta. To tyl­ko jed­no z jej imion, jed­na z jej tajem­nic. Jako cór­ka zabój­czy­ni i sza­leń­ca chce od życia jed­ne­go – nie pójść ścież­ką żad­ne­go z rodzi­ców. Choć na to może być już za późno.

Z Dziel­ni­cy Cudów – czę­ści mia­sta, któ­ra w wyni­ku magicz­nych per­tur­ba­cji utknę­ła w latach 30. ubie­głe­go wie­ku – zosta­je upro­wa­dzo­na jed­na z pio­sen­ka­rek reno­mo­wa­ne­go klu­bu Pozy­tyw­ka. Spra­wą zaj­mu­je się Niki­ta. Trop szyb­ko zapro­wa­dzi ją tam, gdzie nigdy nie chcia­ła­by się zna­leźć. Na szczę­ście jej ple­ców pil­nu­je Robin. Czy na pew­no? Kim on wła­ści­wie jest?


Lucy Sykes & Jo Pla­za: Dia­beł uży­wa insta­gra­ma (Sonia Draga)diabel-uzywa-instagrama

Gdy Imo­gen Tate, redak­tor naczel­na maga­zy­nu “Glos­sy” wra­ca do pra­cy po pół­rocz­nej prze­rwie, led­wo pozna­je wła­sne cza­so­pi­smo. Jej była asy­stent­ka, dwu­dzie­sto­kil­ku­let­nia Eve Mor­ton, zwol­ni­ła więk­szość sta­rej zało­gi, sekre­ta­rza redak­cji zesła­ła do maga­zy­nu mate­ria­łów biu­ro­wych, zre­zy­gno­wa­ła z tra­dy­cyj­nych tele­fo­nów i zatrud­ni­ła sta­do wyszta­fi­ro­wa­nych panie­nek sta­le przy­kle­jo­nych do swo­ich komó­rek. Imo­gen, ulu­bie­ni­ca świa­ta mody, może i zna pry­wat­ne nume­ry do Ale­xan­dra Wan­ga czy Dia­ne Fur­sten­berg, lecz nie odróż­nia Face­bo­oka od Twit­te­ra, a przez kil­ka dni nie umia­ła wyłą­czyć japoń­skie­go w smartfonie.

Pod rzą­da­mi Eve “Glos­sy”, nie­gdyś sły­ną­cy z luk­su­so­we­go wrze­śnio­we­go wyda­nia liczą­ce­go 768 stron, szyb­ko zamie­nia się w fabry­kę wyzy­sku. Ponad­to Imo­gen odkry­wa, że Eve chce zli­kwi­do­wać wyda­nie dru­ko­wa­ne, spro­wa­dza­jąc je do apli­ka­cji na telefon.


tajniki-diy-z-red-lipstick-monsterEwa Grze­la­kow­ska-Kosto­glu: Taj­ni­ki DIY (Flow books)

Pierw­sza taka pol­ska książ­ka o kosme­tycz­nym DIY, przy­go­to­wa­na przez jed­ną z naj­ory­gi­nal­niej­szych kobiet pol­skie­go YouTube’a – Ewę Grze­la­kow­ską-Kosto­glu, autor­kę kana­łu RED LIPSTICK MONSTER oraz best­sel­le­ro­wych Taj­ni­ków makijażu.

Razem z Ewą w pro­sty i szyb­ki spo­sób przy­go­tu­jesz nie tyl­ko dosko­na­łe, domo­we kosme­ty­ki, lecz tak­że wspa­nia­łe gadże­ty, któ­re sta­ną się prak­tycz­ny­mi pomoc­ni­ka­mi na co dzień!


poszukiwaczkaArwen Elys Day­ton: Poszu­ki­wacz­ka (Uro­bo­ros)

Eks­cy­tu­ją­cy thril­ler fan­ta­sy, ide­al­ny dla fanów serii Dary Anio­ła Cas­san­dry Cla­re i Igrzysk Śmier­ci Suzan­ne Collins

Quin, Shi­no­bu i John mie­li zostać Poszu­ki­wa­cza­mi i chro­nić słab­szych. W dniu skła­da­nia przy­się­gi John nie zosta­je dopusz­czo­ny do obję­cia tej zaszczyt­nej funk­cji, a wszyst­ko, w co Quin wie­rzy­ła, oka­zu­je się kłam­stwem. Zgod­nie z tajem­nym pla­nem ojca Quin wyszko­lo­no na zabój­czy­nię. Czy uda­rem­ni intry­gę i prze­chy­trzy spiskowców?Wię­cej cie­ka­wych pozy­cji znaj­dzie­cie na kolej­nej stro­nie.


damskie-laboratorium Ange­li­ka Gum­kow­ska: Dam­skie labo­ra­to­rium (PWN)

Dam­skie labo­ra­to­rium. Prze­pi­sy na domo­we kosme­ty­ki” to książ­ka przede wszyst­kim dla kobiet, któ­re lubią decy­do­wać o tym, co wsma­ro­wu­ją we wła­sną skó­rę. Zawie­ra 50 recep­tur na natu­ral­ne kosme­ty­ki, któ­re możesz wyko­nać samo­dziel­nie we wła­snym domu. Może nie brzmi to zbyt pory­wa­ją­co wiec powiem, że nie są to wca­le prze­pi­sy na masecz­ki z płat­ków owsia­nych czy okład z dziu­raw­ca. O nie. To praw­dzi­we kre­my, bal­sa­my, sera, mydła i per­fu­my! To spo­ra daw­ka wie­dzy o tym jak bez­piecz­nie robić natu­ral­ne kosme­ty­ki nie­za­wie­ra­ją­ce nie­po­trzeb­nych kon­ser­wan­tów czy dodat­ków jedy­nie wypeł­nia­ją­cych pudeł­ko. To recep­tu­ry, któ­re możesz mody­fi­ko­wać tak by dopa­so­wać goto­we pro­duk­ty ide­al­nie do two­ich potrzeb i skóry.

W książ­ce znaj­dziesz spo­rą daw­kę porad i wska­zó­wek jak stwo­rzyć w domu małe labo­ra­to­rium, w któ­rym będziesz mogła wypro­du­ko­wać nawet wła­sną linie kosme­ty­ków. Takie pro­duk­ty to nie tyl­ko świa­do­ma decy­zja doty­czą­ca skład­ni­ków jakie będziesz sto­so­wać na wła­sne cia­ło, ale też dobra zaba­wa. Możesz zaan­ga­żo­wać wła­sne dzie­ci i zro­bić z nimi np. żelo­we mydeł­ka roz­wi­ja­jąc w ten spo­sób pasję do eks­pe­ry­men­to­wa­nia. Wła­sno­ręcz­nie zro­bio­ne pro­duk­ty, w ozdob­nych opa­ko­wa­niach to świet­ny spo­sób na ory­gi­nal­ny prezent.

 


 zanim-sie-pojawilesJojo Moy­es: Zanim się poja­wi­łeś (Świat Książki)

Co robisz, jeśli chcesz uszczę­śli­wić oso­bę, któ­rą kochasz, ale wiesz, że to zła­mie two­je serce?

Jest wie­le rze­czy, któ­re wie eks­cen­trycz­na dwu­dzie­sto­sze­ścio­lat­ka Lou Clark. Wie, ile kro­ków dzie­li przy­sta­nek auto­bu­so­wy od jej domu. Wie, że lubi pra­co­wać w kawiar­ni Buł­ka z Masłem i że chy­ba nie kocha swo­je­go chło­pa­ka Patric­ka. Lou nie wie jed­nak, że za chwi­lę stra­ci pra­cę i zosta­nie opie­kun­ką mło­de­go, boga­te­go ban­kie­ra, któ­re­go losy cał­ko­wi­cie zmie­ni­ły się na sku­tek tra­gicz­ne­go zda­rze­nia sprzed dwóch lat.


Droga do Zielonego Wzgorza.inddBud­ge Wil­son: Dro­ga do zie­lo­ne­go wzgó­rza (Lite­rac­kie)

Pre­qu­el do best­sel­le­ra wszech cza­sów obej­mu­ją­cy okres od naro­dzin Ani do jej przy­jaz­du na Wyspę Księ­cia Edwarda.

W życiu Ber­ty i Wal­te­ra Shir­ley – szczę­śli­we­go mał­żeń­stwa dwoj­ga nauczy­cie­li – poja­wia się ktoś wyjąt­ko­wy: na świat przy­cho­dzi ich uko­cha­na córecz­ka Ania. Nie­ste­ty, wkrót­ce obo­je umie­ra­ją, a życie małej dziew­czyn­ki sta­je się bar­dzo trud­ne. Musi cięż­ko pra­co­wać, opie­ko­wać się dzieć­mi rodzi­ny, w któ­rej się zna­la­zła, zno­sić upo­ko­rze­nia i suro­wość swo­ich gospo­da­rzy. Tra­fi a do sie­ro­ciń­ca, ale i tam spo­ty­ka­ją ją przy­kro­ści oraz bole­sne doświadczenia.

Wraż­li­wa i obda­rzo­na nie­zwy­kłą wyobraź­nią dziew­czyn­ka ucie­ka w świat marzeń. Jesz­cze nie wie, że marze­nia się speł­nia­ją i ona tak­że odnaj­dzie swo­je szczę­ście na uro­kli­wej Wyspie Księ­cia Edwar­da, na peł­nym cie­pła i ser­decz­no­ści Zie­lo­nym Wzgórzu.

Wzru­sza­ją­ca histo­ria dzie­ciń­stwa dziew­czyn­ki, któ­rą poko­cha­ły kolej­ne poko­le­nia czy­tel­ni­ków – nie­po­praw­nej marzy­ciel­ki Ani Shir­ley. Kim była Ania, zanim sta­ła się Anią z Zie­lo­ne­go Wzgórza?


malarka-gwiazdAme­lia Nogu­era: Malar­ka Gwiazd (Rebis)

Woj­na zmu­si­ła ją do uciecz­ki. Los rzu­cił ją do wal­ki z nazi­stow­ską gra­bie­żą. Miłość i zdra­da nazna­czy­ły ją na zawsze.

W roku 1934 Die­go, Eli­sa i Mar­tín ucie­ka­ją z nie­spo­koj­nej Hisz­pa­nii i wyjeż­dża­ją do Fran­cji, gdzie roz­po­czy­na­ją nowe życie. Eli­sa speł­ni tu swo­je naj­więk­sze marze­nie, zosta­nie malar­ką i wej­dzie do magicz­ne­go świa­ta pary­skich gale­rii, co wraz z sza­lo­ną miło­ścią Die­ga przy­nie­sie jej peł­nię szczę­ścia. Tym­cza­sem na Paryż pad­nie cień dru­giej woj­ny świa­to­wej i zdra­da i bar­ba­rzyń­stwo zruj­nu­ją ich marzenia…

Sie­dem­dzie­siąt lat póź­niej Die­go chce przed śmier­cią upo­rać się z demo­na­mi prze­szło­ści, z nadzie­ją, że to przy­wró­ci mu spo­kój sumie­nia. Vio­le­ta, jego wnucz­ka, wyru­szy z dziad­kiem w podróż do Astu­rii, jego zie­mi rodzin­nej, gdzie nigdy nie miał odwa­gi powró­cić. Będzie to podróż, któ­ra spra­wi, że Vio­le­ta cał­ko­wi­cie prze­bu­du­je swo­je życie.


stephanie-plumJanet Eva­no­vich: Ste­pha­nie Plum – Pło­mien­na sie­dem­nast­ka (Fabry­ka Słów)

Nie ma dymu bez ognia, a nikt nie wie tego lepiej niż łow­czy­ni nagród z New Jer­sey Ste­pha­nie Plum.

Na pustej par­ce­li budow­la­nej Vin­cen­ta Plu­ma porzu­ca­ne są mar­twe cia­ła. Nikt nie wie, kim jest zabój­ca i jaki jest klucz wybo­ru ofiar. Oczy­wi­ste jest nato­miast, że nazwi­sko Ste­pha­nie jest na liście zabój­cy i to, że mało jest cza­su na jego znalezienie.


Już jutro pro­po­zy­cje dla Taty!


 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy