Aktualności

Finaliści Młodzieżowego Słowa Roku 2021. Rozpoczął się drugi etap plebiscytu.

Orga­ni­zo­wa­ny przez Wydaw­nic­two Nauko­we PWN i Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski ple­bi­scyt na Mło­dzie­żo­we Sło­wo Roku wszedł wła­śnie w dru­gi etap. Teraz inter­nau­ci mogą gło­so­wać na wybra­ne przez skład sędziow­ski wyra­że­nia. Na począt­ku grud­nia dowie­my się, jakie sło­wo dołą­czy do dotych­cza­so­wych lau­re­atów, wśród któ­rych są sztos, XD, dzban i alter­na­tyw­ka. Tym­cza­sem poznaj­my fina­ło­wą dwudziestkę.

Pierw­szy etap ple­bi­scy­tu pole­gał na zbie­ra­niu słów kon­kur­so­wych wraz z ich wyja­śnie­nia­mi oraz przy­kła­da­mi uży­cia. Kapi­tu­ła zło­żo­na z języ­ko­znaw­ców prze­ana­li­zo­wa­ła ponad 10 tysię­cy zgło­szeń i wybra­ła dwa­dzie­ścia naj­czę­ściej przez inter­nau­tów pro­po­no­wa­nych. Poni­żej przed­sta­wia­my ich listę z krót­ki­mi objaśnieniami.

• baza – wyraz apro­ba­ty, pozy­tyw­nych emocji;
• boomer – przed­sta­wi­ciel poko­le­nia uro­dzo­ne­go w latach 40., 50. lub 60.;
• crin­ge – żena­da, wstyd;
• essa – “łatwy” lub okrzyk radości;
• ez – “łatwy”;
• foliarz – “wyznaw­ca teo­rii spi­sko­wych”, w ostat­nim roku czę­sto o antyszczepionkowcach;
• gitu­wa – oce­na pozy­tyw­na, od git “świet­nie”;
• IMO – skrót od ang. in my opinion;
• kox, koks – zgła­sza­ne naj­czę­ściej jako “świet­nie”, ma jed­nak wie­le zna­czeń, m.in. “koka­ina”, “sub­stan­cja ana­bo­licz­na” oraz “oso­ba tre­nu­ją­ca na siłow­ni, zaży­wa­ją­ca takie substancje”;
• mro­zi – reak­cja na coś żenującego;
• naura – skrót od na razie;
• odda­je – “opła­ca się”;
• pogchamp – wyraz zado­wo­le­nia, apro­ba­ty, pier­wot­nie emotikon;
• rel – “czu­ję to samo”, skrót od ang. relatable;
• she­esh – wyraz zdzi­wie­nia lub zaskoczenia;
• sus – skrót od suspect lub suspi­cio­us “podej­rza­ny”;
• sześć­dzie­sio­na – “dono­si­ciel, skar­ży­py­ta”, od art. 60 kodek­su kar­ne­go o nad­zwy­czaj­nym zła­go­dze­niu kary dla spraw­cy prze­stęp­stwa, któ­ry ujaw­ni infor­ma­cje doty­czą­ce innych sprawców;
• śpiul­ko­lot – miej­sce do spa­nia, sło­wo nawią­zu­je do mema, śpiul­kać to “spać”;
• two­ja sta­ra – funk­cjo­nu­je jako dez­apro­bu­ją­ca odpo­wiedź na pyta­nie: kto? lub na dowol­ną inną wypowiedź;
• zodia­ka­ra – dziew­czy­na, któ­ra wie­rzy w moc zna­ków zodia­ku i czę­sto o tym mówi.

W dru­gim eta­pie inter­nau­ci mogą odda­wać gło­sy na sło­wa z powyż­szej listy. Naj­po­pu­lar­niej­sze z nich uzy­ska tytuł Mło­dzie­żo­we­go Sło­wa Roku 2021. Wybo­ru doko­nać moż­na za pośred­nic­twem spe­cjal­ne­go for­mu­la­rza na stro­nie https://sjp.pwn.pl/mlodziezowe-slowo-roku/Zaglosuj-przejdz-do-formularza;202445.html (nale­ży klik­nąć w ban­ner, któ­ry na pierw­szy rzut oka wyglą­da jak rekla­ma). For­mu­larz będzie aktyw­ny do 30 listopada.

Zwy­cię­skie sło­wo pozna­my na począt­ku grudnia.


Szu­kasz pod­pó­rek do ksią­żek? Zaj­rzyj na Molom.pl, lub klik­nij w zdjęcie 😉

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy