Sprawdzasz tag

prezent

Ciekawostki

Książkowe bestsellery na prezenty świąteczne

Szał zaku­pów pre­zen­to­wych roz­krę­cił się już na całe­go. Nie ma jed­nak cze­mu się dzi­wić – prze­cież Wigi­lia jest już w przy­szły week­end, a cho­in­ka i stos poda­run­ków pod nią zna­ko­mi­cie się uzu­peł­nia­ją. Nie od dziś wia­do­mo rów­nież, że naj­lep­szym pre­zen­tem jest książ­ka. W jaki spo­sób dobrać tytu­ły dla naj­bliż­szych? Skąd zaczerp­nąć pomy­sły? Jeśli nie poru­sza­my się zbyt dobrze w ostat­nich tren­dach książ­ko­wych, zawsze może­my popły­nąć z prą­dem i dla naj­bliż­szych dobrać coś pla­su­ją­ce­go się na listach best­sel­le­rów. Bo sko­ro coś cie­szy się tak dużą popu­lar­no­ścią, to moż­na mieć nadzie­ję, że jest co naj­mniej dobre. Praw­da? Dla­te­go teraz razem z sie­cią księ­garń Świat Książ­ki przy­szy­ko­wa­li­śmy zesta­wie­nie trzy­dzie­stu naj­le­piej sprze­da­ją­cych się ksią­żek 2017 roku z podzia­łem na dwie kate­go­rie: tytu­ły zagra­nicz­ne i pol­skie. Czy­taj dalej

-->