Ciekawostki

Książkowe bestsellery na prezenty świąteczne

Szał zaku­pów pre­zen­to­wych roz­krę­cił się już na całe­go. Nie ma jed­nak cze­mu się dzi­wić – prze­cież Wigi­lia jest już w przy­szły week­end, a cho­in­ka i stos poda­run­ków pod nią zna­ko­mi­cie się uzu­peł­nia­ją. Nie od dziś wia­do­mo rów­nież, że naj­lep­szym pre­zen­tem jest książ­ka. W jaki spo­sób dobrać tytu­ły dla naj­bliż­szych? Skąd zaczerp­nąć pomy­sły? Jeśli nie poru­sza­my się zbyt dobrze w ostat­nich tren­dach książ­ko­wych, zawsze może­my popły­nąć z prą­dem i dla naj­bliż­szych dobrać coś pla­su­ją­ce­go się na listach best­sel­le­rów. Bo sko­ro coś cie­szy się tak dużą popu­lar­no­ścią, to moż­na mieć nadzie­ję, że jest co naj­mniej dobre. Praw­da? Dla­te­go teraz razem z sie­cią księ­garń Świat Książ­ki przy­szy­ko­wa­li­śmy zesta­wie­nie trzy­dzie­stu naj­le­piej sprze­da­ją­cych się ksią­żek 2017 roku z podzia­łem na dwie kate­go­rie: tytu­ły zagra­nicz­ne i polskie.

Zagra­nicz­ne bestsellery:

Począ­tek, Dan Brown, Sonia Draga

Robert Lang­don, pro­fe­sor Uni­wer­sy­te­tu Harvar­da, spe­cja­li­sta w dzie­dzi­nie iko­no­lo­gii reli­gij­nej i sym­bo­li, przy­by­wa do Muzeum Gug­gen­he­ima w Bil­bao, gdzie ma dojść do ujaw­nie­nia odkry­cia, któ­re „na zawsze zmie­ni obli­cze nauki”. Gospo­da­rzem wie­czo­ru jest Edmond Kirsch, czter­dzie­sto­let­ni miliar­der i futu­ry­sta, któ­re­go osza­ła­mia­ją­ce wyna­laz­ki i śmia­łe prze­po­wied­nie zapew­ni­ły mu roz­głos na całym świe­cie. Kirsch, któ­ry dwa­dzie­ścia lat wcze­śniej był jed­nym z pierw­szych stu­den­tów Lang­do­na na Harvar­dzie, pla­nu­je ujaw­nić infor­ma­cję, któ­ra będzie sta­no­wić odpo­wiedź na fun­da­men­tal­ne pyta­nia doty­czą­ce ludz­kiej egzystencji.
(źró­dło opi­su: www.swiatksiazki.pl)


Sekret­ne życie drzew, Peter Wohl­le­ben, Otwarte

W lesie dzie­ją się zdu­mie­wa­ją­ce rze­czy. Są tam drze­wa, któ­re poro­zu­mie­wa­ją się ze sobą, drze­wa, któ­re z odda­niem trosz­czą się o swe potom­stwo oraz pie­lę­gnu­ją sta­rych i cho­rych sąsia­dów, drze­wa, któ­re doświad­cza­ją wra­żeń, mają uczu­cia i pamięć. Nie­wia­ry­god­ne? Ale praw­dzi­we! Leśni­czy Peter Wohl­le­ben snu­je fascy­nu­ją­ce histo­rie o zdu­mie­wa­ją­cych zdol­no­ściach drzew. Przy­ta­cza wyni­ki naj­now­szych badań nauko­wych i dzie­li się swo­imi obser­wa­cja­mi z codzien­nej pra­cy w lesie. Otwie­ra przed nami sekret­ny świat, jakie­go nie znamy.
(źró­dło opi­su: www.swiatksiazki.pl)


Za zamknię­ty­mi drzwia­mi, B.A. Paris, Albatros

Wszy­scy zna­my takie pary jak Jack i Gra­ce: on jest przy­stoj­ny i boga­ty, ona cza­ru­ją­ca i ele­ganc­ka. Chcia­ło­by się poznać Gra­ce nie­co lepiej, ale to nie­ła­twe, bo Jack i Gra­ce są nie­roz­łącz­ni. Nie­któ­rzy nazwa­li­by to praw­dzi­wą miło­ścią. Wyobraź sobie uro­czy­stą kola­cję w ich ide­al­nym domu, miłą kon­wer­sa­cję, kolej­ne kie­lisz­ki dobre­go wina. Obo­je wyda­ją się w swo­im żywio­le. Przy­ja­cie­le Gra­ce chcie­li­by zre­wan­żo­wać się lun­chem w przy­szłym tygo­dniu. Ona chęt­nie przy­ję­ła­by zapro­sze­nie, ale wie, że nigdy z nimi nie wyj­dzie. Ktoś mógł­by spy­tać, dla­cze­go Gra­ce nigdy nie odbie­ra tele­fo­nów, nie wycho­dzi z domu, a nawet nie pra­cu­je. I jak to moż­li­we, że gotu­jąc tak wymyśl­ne potra­wy, w ogó­le nie tyje? I dla­cze­go w oknach sypial­ni są kraty?
(źró­dło opi­su: www.swiatksiazki.pl)


Jezu, Ty się tym zaj­mij! o. Dolin­do Ruoto­lo. Życie i cuda, Joan­na Bąt­kie­wicz-Bro­żek, Esprit

Mistyk. Posia­dał prze­dziw­ny wgląd w duszę czło­wie­ka – napi­sał ponad 220 tysię­cy ima­gi­net­te, obraz­ków z pro­ro­czym sło­wem skie­ro­wa­nym do kon­kret­nej oso­by. Nie­zwy­kle cenio­ny przez o. Pio, któ­ry czę­sto odsy­łał do nie­go peni­ten­tów. Kapłan hero­icz­nie wier­ny Kościo­ło­wi, mimo że szcze­gól­nie doświad­cza­ny: z powo­du oskar­żeń nie­przy­chyl­nych mu osób, wie­lo­krot­nie sta­wia­ny przez Świę­tym Ofi­cjum, oskar­ża­ny o here­zję, z wie­lo­let­nim zaka­zem odpra­wia­nia Mszy Świę­tej i gło­sze­nia homi­lii. Jest Słu­gą Bożym. Trwa jego pro­ces beaty­fi­ka­cyj­ny. KIM JEST O. DOLINDO RUOTOLO, KAPŁAN, KTÓREMU JEZUS PODYKTOWAŁ JEDNĄ Z NAJSKUTECZNIEJSZYCH CHRZEŚCIJAŃSKICH MODLITW?
(źró­dło opi­su: www.swiatksiazki.pl)


Zapi­sa­ne w wodzie, Pau­la Haw­kins, Świat Książki

Kil­ka dni przed śmier­cią Nel Abbott dzwo­ni do swo­jej sio­stry. Jules nie odbie­ra, igno­ru­jąc jej proś­bę o pomoc. Nel umie­ra. Miesz­kań­cy mia­stecz­ka mówią, że „sko­czy­ła”. A Jules musi wró­cić do miej­sca, z któ­re­go kie­dyś ucie­kła – mia­ła nadzie­ję, że na dobre – aby zaopie­ko­wać się swo­ją pięt­na­sto­let­nią sio­strze­ni­cą. Julia się boi. Tak bar­dzo się boi. Daw­no pogrze­ba­nych wspo­mnień, sta­re­go mły­na, świa­do­mo­ści, że Nel nigdy by tego nie zro­bi­ła. Ale naj­bar­dziej boi się wody i zako­la rze­ki, któ­re miej­sco­wi nazy­wa­ją Topieliskiem.
(źró­dło opi­su: www.swiatksiazki.pl)


Mito­lo­gia nor­dyc­ka, Neil Gaiman, MAG

Wiel­kie nor­dyc­kie mity to jeden z korze­ni, z któ­rych wyra­sta nasza tra­dy­cja lite­rac­ka – od Tol­kie­na, Ala­na Gar­ne­ra i Rose­ma­ry Sutc­liff po “Grę o tron” i komik­sy Marve­la. Sta­ły się też inspi­ra­cją dla wie­lu obsy­pa­nych nagro­da­mi best­sel­le­rów Neila Gaima­na. Teraz sam Gaiman się­ga w odle­głą prze­szłość, do ory­gi­nal­nych źró­deł tych opo­wie­ści, by przed­sta­wić nam nowe, barw­ne i pory­wa­ją­ce wer­sje naj­więk­szych nor­dyc­kich histo­rii. Dzię­ki nie­mu bogo­wie oży­wa­ją – peł­ni namięt­no­ści, zło­śli­wi, wybu­cho­wi, okrut­ni – a opo­wieść prze­no­si nas do ich świa­ta – od zara­nia wszech­rze­czy, aż po Ragna­rok i zmierzch bogów.
(źró­dło opi­su: www.swiatksiazki.pl)


Już mnie nie oszu­kasz, Har­lan Coben, Albatros

Maya Stern, była ofi­cer sił spe­cjal­nych, nie­daw­no powró­ci­ła do domu z misji w Ira­ku. Pew­ne­go dnia zamon­to­wa­na w jej domu ukry­ta kame­ra, mają­ca śle­dzić zacho­wa­nie opie­kun­ki dwu­let­niej Lily, uko­cha­nej córecz­ki Mai, nagry­wa fil­mik z udzia­łem bawią­cej się dziew­czyn­ki i jej ojca. Wszyst­ko było­by w jak naj­lep­szym porząd­ku, gdy­by nie fakt, że Joe został bru­tal­nie zamor­do­wa­ny dwa tygo­dnie wcześniej.
(źró­dło opi­su: www.swiatksiazki.pl)


Małe życie, Hanya Yana­gi­ha­ra, W.A.B.

Zachwy­ca­ją­ca powieść o przy­jaź­ni pod­da­nej ogrom­nej pró­bie. Oto histo­ria życia czte­rech przy­ja­ciół – o ich nie­ła­twym doj­rze­wa­niu, ogrom­nych suk­ce­sach, bole­snych wybo­rach i tyra­nii pamię­ci, od któ­rej nie spo­sób cza­sem się uwol­nić… To rów­nież opo­wieść o jed­nym z naj­bar­dziej fascy­nu­ją­cych miast świa­ta – Nowym Jor­ku – któ­ry jest pią­tym, rów­no­rzęd­nym boha­te­rem tej olśnie­wa­ją­cej książki.
(źró­dło opi­su: www.swiatksiazki.pl)


Męż­czy­zna, któ­ry gonił swój cień. Seria Mil­len­nium. Tom 5, David Lager­crantz, Czar­na Owca

Lis­beth Salan­der, dziew­czy­na, któ­ra igra­ła z ogniem, nigdy w peł­ni nie odkry­ła, kto stał za kosz­ma­rem jej dzie­ciń­stwa. Gdy Hol­ger Palm­gren opo­wia­da jej o sta­rych doku­men­tach, Lis­beth czu­je, że naresz­cie ma szan­sę poznać całą praw­dę o machi­nie, któ­ra znisz­czy­ła jej rodzi­nę. Jed­nak im bli­żej jest roz­wią­za­nia tajem­ni­cy, tym więk­sze gro­zi jej nie­bez­pie­czeń­stwo. Wraz z Mika­elem Blom­kvi­stem dotrze tam, gdzie sza­leń­stwo naukow­ca i bru­tal­ne nad­uży­cia wła­dzy splo­tły się w jed­no. Nie wszy­scy wyj­dą z tego cało.
(źró­dło opi­su: www.swiatksiazki.pl)


Cza­row­ni­ca, Camil­la Lack­berg, Czar­na Owca

Zagi­nię­cie czte­ro­let­niej Lin­nei z gospo­dar­stwa koło Fjäl­l­bac­ki przy­po­mi­na tra­gicz­ne wyda­rze­nie sprzed trzy­dzie­stu lat. Z tego same­go miej­sca zgi­nę­ła wte­dy mała dziew­czyn­ka, któ­rej cia­ło zosta­ło wkrót­ce zna­le­zio­ne w pobli­skim leśnym jezior­ku. Do mor­der­stwa przy­zna­ły się dwie trzy­na­sto­lat­ki, potem to odwo­ła­ły, jed­nak sąd uznał je za win­ne, cho­ciaż jako nie­let­nie nie tra­fi­ły do wię­zie­nia. Jed­na z nich miesz­ka­ła potem spo­koj­nie w Fjäl­l­ba­ce. Dru­ga wró­ci­ła po latach jako słyn­na hol­ly­wo­odz­ka aktor­ka, aby zagrać w krę­co­nym tam fil­mie o aktor­ce Ingrid Berg­man, któ­ra czę­sto spę­dza­ła waka­cje w tej okolicy.
(źró­dło opi­su: www.swiatksiazki.pl)


Sekre­ty uro­dy Kore­anek. Ele­men­tarz pie­lę­gna­cji, Char­lot­te Cho, Znak

W Euro­pie o skó­rze mówi się głów­nie w kon­tek­ście pro­ble­mów: zmarsz­czek i nie­do­sko­na­ło­ści cery, któ­re trze­ba tuszo­wać gru­by­mi war­stwa­mi maki­ja­żu. Kore­an­ki od daw­na wie­dzą, że takie podej­ście pro­wa­dzi doni­kąd. Ich nie­zwy­kła meto­da kom­plek­so­wej pie­lę­gna­cji gwa­ran­tu­je rewe­la­cyj­ne efek­ty. Char­lot­te Cho na wła­snym przy­kła­dzie oba­la mit, że ide­al­na cera Kore­anek to efekt dobrych genów i udo­wad­nia, że wszyst­ko zale­ży od wła­ści­wej pie­lę­gna­cji. W książ­ce przed­sta­wia kil­ka pro­stych, ale nie­za­stą­pio­nych spo­so­bów, by raz na zawsze poże­gnać się z nie­do­sko­na­ło­ścia­mi i zachwy­cić wszyst­kich pro­mien­ną, nie­ska­zi­tel­ną cerą.
(źró­dło opi­su: www.swiatksiazki.pl)


To (wyda­nie fil­mo­we), Ste­phen King, Albatros

Der­ry w sta­nie Maine to miej­sce led­wie widocz­ne na mapie. Docho­dzi tu do wyjąt­ko­wej eska­la­cji zbrod­ni, okrut­nych mor­derstw, gwał­tów i tajem­ni­czych wypad­ków. W kana­łach mia­stecz­ka zalę­gło się To. Bli­żej nie­okre­ślo­ne, przy­bie­ra naj­róż­niej­sze posta­ci – klau­na, ogrom­ne­go pta­szy­ska, gło­su w rurach. Polu­je na dzie­ci. Tyl­ko dzie­ci potra­fią dostrzec To. I dla­te­go wła­śnie one sta­ją do wal­ki z potworem.
(źró­dło opi­su: www.swiatksiazki.pl)


Pra­gnie­nie, Jo Nes­bo, Dolnośląskie

Kobie­ta, któ­ra umó­wi­ła się na rand­kę przez inter­net, zosta­je zna­le­zio­na mar­twa. Śla­dy pozo­sta­wio­ne na jej cie­le wska­zu­ją, że mor­der­ca jest wyjąt­ko­wo bez­względ­ny. Pre­sja mediów i spo­łe­czeń­stwa, by zna­leźć mor­der­cę, jest na tyle duża, że poli­cja zwra­ca się do Har­ry­’e­go Hole. Nie­po­kor­ny detek­tyw podej­mu­je śledz­two dopie­ro, gdy zaczy­na podej­rze­wać, że mor­der­stwo ma zwią­zek z jego nie­roz­wią­za­ną spra­wą z przeszłości.
(źró­dło opi­su: www.swiatksiazki.pl)


Labi­rynt duchów, Car­los Ruiz Zafon, Muza SA

Ali­cja Gris jest pięk­ną, inte­li­gent­ną i pozba­wio­ną skru­pu­łów agent­ką. Pew­ne­go dnia otrzy­mu­je zle­ce­nie z naj­wyż­szych sfer wła­dzy. Spra­wa jest ści­śle taj­na i doty­czy tajem­ni­cze­go znik­nię­cia mini­stra kul­tu­ry Mau­ri­cia Val­l­sa. Wyda­je się, że może mieć to zwią­zek z prze­szło­ścią, kie­dy Valls był dyrek­to­rem budzą­ce­go gro­zę wię­zie­nia Mon­tju­ic. Ali­cja, wraz z przy­dzie­lo­nym do tego docho­dze­nia, kapi­ta­nem poli­cji ma kil­ka dni na odna­le­zie­nie mini­stra. W trak­cie poszu­ki­wań w jej ręce tra­fia nale­żą­cy do Val­l­sa siód­my tom serii “Labi­rynt duchów”. Książ­ka ta dopro­wa­dzi Ali­cję do ukry­tej w samym ser­cu Bar­ce­lo­ny księ­gar­ni Sem­pe­re i Syno­wie. Czar tego miej­sca spra­wia, że jak przez mgłę powra­ca­ją do niej obra­zy z dzie­ciń­stwa. To, co odkry­je, będzie śmier­tel­nym zagro­że­niem dla niej i dla wszyst­kich, któ­rych kocha.
(źró­dło opi­su: www.swiatksiazki.pl)


Pol­skie bestsellery:

Sztu­ka kocha­nia, Micha­li­na Wisłoc­ka, Ago­ra SA

Sztu­ka kocha­nia nie zawie­ra recep­ty na miłość, nie jest też pod­ręcz­ni­kiem tech­nik sek­su­al­nych. Kocha­nie to pięk­ne pol­skie sło­wo, któ­re okre­śla cie­pły, ser­decz­ny, pełen przy­jaź­ni i har­mo­nii sek­su­al­nej kon­takt dwoj­ga bli­skich sobie ludzi. W książ­ce autor­ka wyko­rzy­sta­ła doświad­cze­nia pły­ną­ce z roz­mów z pacjen­ta­mi oraz z lek­tu­ry mnó­stwa listów. Wyko­rzy­sta­ła rów­nież mate­ria­ły i wnio­ski z dys­ku­sji pra­so­wych, w któ­rych wojo­wa­ła upar­cie o kul­tu­rę uczuć i seksu.
(źró­dło opi­su: www.swiatksiazki.pl)


Inwi­gi­la­cja. Seria z Joan­ną Chył­ką. Tom 5, Remi­giusz Mróz, Czwar­ta Strona

Chło­pak, któ­ry zagi­nął kil­ka­na­ście lat temu na waka­cjach w Egip­cie, odnaj­du­je się na jed­nym z war­szaw­skich osie­dli. Posłu­gu­je się innym imie­niem i nazwi­skiem, i mimo że rodzi­ce roz­po­zna­ją w nim syna, on sam utrzy­mu­je, że nie ma z zagi­nio­nym nic wspól­ne­go. Sytu­ację kom­pli­ku­je fakt, że po przej­ściu na islam i powro­cie do Pol­ski męż­czy­zna zna­lazł się na celow­ni­ku służb. Gdy poja­wia­ją się zarzu­ty, że przy­go­to­wu­je zamach ter­ro­ry­stycz­ny, zwra­ca się o pomoc do praw­nicz­ki, któ­ra nie­gdyś zasły­nę­ła obro­ną pew­ne­go Roma.
(źró­dło opi­su: www.swiatksiazki.pl)


Ania. Bio­gra­fia Anny Przy­byl­skiej, Grze­gorz Kubic­ki, Maciej Drze­wic­ki, Ago­ra SA

Łobu­zia­ra z uro­dą nasto­lat­ki i gło­sem Jana Himils­ba­cha, w zasa­dzie nie musia­ła nicze­go grać. Poja­wi­ła się w pol­skim kinie zni­kąd i od razu sta­ła się feno­me­nem: przed kame­rą bar­dziej natu­ral­na od szko­lo­nych akto­rek, utoż­sa­mia­ła „pol­ski sen lat 90.” – była ide­al­ną dziew­czy­ną z sąsiedz­twa, któ­ra tra­fi­ła na okład­ki maga­zy­nów i do tele­wi­zji w szczy­to­wych godzi­nach oglą­dal­no­ści. Ania Przy­byl­ska zosta­ła „Kró­lo­wą Serc” w kra­ju, w któ­rym ludzie suk­ce­su – zwłasz­cza „pięk­ni i mło­dzi” – nigdy nie mają łatwo.
(źró­dło opi­su: www.swiatksiazki.pl)


Nela i skar­by Kara­ibów, Nela Mała Repor­ter­ka, Bur­da Natio­nal Geo­gra­phic Polska

Nazy­wam się Nela i mam jede­na­ście lat. A to jest już moja siód­ma książ­ka. W tej książ­ce zabio­rę cię na nie­sa­mo­wi­tą wypra­wę! Odkry­je­my Kara­iby śla­da­mi Krzysz­to­fa Kolum­ba, kor­sa­rzy i pira­tów. Pozna­my miej­sca, gdzie mogły zato­nąć gale­ony i poszu­ka­my skar­bów na dnie morza! Wyru­szy­my do sta­rych jaskiń, w któ­rych miesz­ka­li kie­dyś India­nie. Odkry­je­my zato­kę, w któ­rej kie­dyś ukry­wa­li się pira­ci. Zba­da­my dno Morza Kara­ib­skie­go w poszu­ki­wa­niu zato­pio­nych armat. Prze­ży­je­my wie­le innych fan­ta­stycz­nych przygód!
(źró­dło opi­su: www.swiatksiazki.pl)


Deni­we­la­cja. Seria z komi­sa­rzem For­stem. Tom 4, Remi­giusz Mróz, Filia

Gdzie jest Wik­tor Forst? To pyta­nie zada­ją sobie zako­piań­scy śled­czy, gdy top­nie­ją­cy w Tatrach śnieg odsła­nia maka­brycz­ny widok na zbo­czach Gie­won­tu. Odna­le­zio­ne zosta­ją zwło­ki gru­py kobiet, któ­rych za życia nic ze sobą nie łączy­ło. Żad­na wyciecz­ka nie zagi­nę­ła zimą na szla­kach, a wszyst­kie ofia­ry wypad­ków w górach zosta­ły odna­le­zio­ne. W dodat­ku na cia­łach nie ma żad­nych śla­dów świad­czą­cych o tym, by doszło do zabójstw. Kie­dy w Zako­pa­nem zni­ka­ją jed­nak kolej­ne kobie­ty, nie ma wąt­pli­wo­ści, że na Pod­ha­lu poja­wił się seryj­ny zabójca.
(źró­dło opi­su: www.swiatksiazki.pl)


Wzgó­rze psów, Jakub Żul­czyk, Świat Książki

Zim­na, ciem­na war­miń­sko-mazur­ska pro­win­cja. Na jej tle dosko­na­le skon­stru­owa­ny mrocz­ny thril­ler: zaska­ku­ją­cy, nie­po­ko­ją­cy, wcią­ga­ją­cy od pierw­szej stro­ny. Ale to tyl­ko naj­prost­sze odczy­ta­nie nowej powie­ści Żul­czy­ka. Tajem­ni­cze zagi­nię­cia ludzi, maka­brycz­ne odkry­cia zwią­za­ne z ich odna­le­zie­niem, dra­mat rodzin­ny głów­ne­go boha­te­ra to pre­tekst do mistrzow­sko nakre­ślo­ne­go por­tre­tu lokal­nej spo­łecz­no­ści oraz uwi­kła­nej w miej­sco­we ukła­dy rodziny.
(źró­dło opi­su: www.swiatksiazki.pl)


Od odde­chu do odde­chu. Naj­pięk­niej­sze wier­sze i pio­sen­ki, Woj­ciech Mły­nar­ski, Pró­szyń­ski Media

Twór­czość Woj­cie­cha Mły­nar­skie­go jest nie do pod­ro­bie­nia. Trud­ną, cza­sa­mi pozba­wio­ną sen­su rze­czy­wi­stość opi­sy­wał lek­ko i dow­cip­nie. Mistrz puen­ty, pisał dla naj­więk­szych. Jego tek­sty nuci­ła cała Pol­ska, od “Jeste­śmy na wcza­sach”, “W Pol­skę idzie­my” aż po “Kocham Cię życie!”. Nic co wyszło spod pió­ra Woj­cie­cha Mły­nar­skie­go nie tra­ci ze swo­jej aktu­al­no­ści, to wier­sze poza cza­sem, zawsze w punkt. Każ­dy z nas choć raz w życiu odniósł  się do słów “Rób­my swo­je”. Jere­mi Przy­bo­ra zali­czył go do “trój­cy wiesz­czów pol­skiej pio­sen­ki” obok Agniesz­ki Osiec­kiej i Jona­sza Kofty. Naj­peł­niej­sze wyda­nie wier­szy i pio­se­nek Woj­cie­cha Mły­nar­skie­go, któ­re wła­śnie tra­fia w ręce czy­tel­ni­ków, jest hoł­dem odda­nym twór­czo­ści genial­ne­go poety.
(źró­dło opi­su: www.swiatksiazki.pl)


Mali bogo­wie. O znie­czu­li­cy pol­skich leka­rzy, Paweł Resz­ka, Czer­wo­ne i Czarne

Dla­cze­go leka­rze nie widzą w tobie czło­wie­ka? Paweł Resz­ka, wybit­ny dzien­ni­karz, autor świet­nie przy­ję­tej książ­ki „Chci­wość“, opo­wie­ści o tym jak nas nacią­ga­ją ban­ki, tym razem wszedł za kuli­sy szpi­ta­li. Zatrud­nił się jako sani­ta­riusz. To, co tam usły­szał i to, co zoba­czył prze­ra­zi­ło nawet jego. Obo­jęt­ność wobec cier­pie­nia jest wszechogarniająca.
(źró­dło opi­su: www.swiatksiazki.pl)


Jak zawsze, Zyg­munt Miło­szew­ski, W.A.B.

Bywa­ją mał­żeń­stwa zbu­do­wa­ne na przy­jaź­ni, na czu­ło­ści, na poro­zu­mie­niu dusz. Zwią­zek Gra­ży­ny i Ludwi­ka zawsze napę­dza­ła namięt­ność. Dla­te­go co roku uro­czy­ście świę­tu­ją rocz­ni­cę wie­czo­ru 1963 roku, kie­dy pierw­szy raz rzu­ci­li się na sie­bie, aby upra­wiać seks. To zawsze dzień pod­su­mo­wań, pla­nów i – coraz bar­dziej – poże­gnań. W dniu, kie­dy cele­bru­ją okrą­głą pięć­dzie­sią­tą rocz­ni­cę, on jest po osiem­dzie­siąt­ce, ona tuż przed. Czy coś jesz­cze ich cze­ka? Smu­tek jak zawsze zwal­cza­ją namięt­no­ścią, aby rano ku swo­je­mu zdu­mie­niu obu­dzić się w swo­ich mło­dych cia­łach, z powro­tem w roku 1963. W Pol­sce, w któ­rej zamiast Pała­cu Kul­tu­ry i Nauki jest wie­ża przy­jaź­ni pol­sko-fran­cu­skiej, War­sza­wa jest w ści­słym soju­szu z Pary­żem, a Edward Gie­rek to pory­wa­ją­cy tłu­my opo­zy­cyj­ny polityk.
(źró­dło opi­su: www.swiatksiazki.pl)


Pro­ku­ra­tor, Pau­li­na Świst, Akurat

Trzy­dzie­sto­let­nia, nie­zwy­kle atrak­cyj­na Kin­ga Błoń­ska jest szczę­śli­wą kobie­tą. To zna­czy była. Od wie­lu lat dzie­li­ła życie z tym samym męż­czy­zną a zawo­do­wo, jako bły­sko­tli­wa adwo­kat­ka, odno­si­ła suk­ce­sy na sali sądo­wej. Teraz jed­nak for­tu­na prze­sta­ła jej sprzy­jać: nie dość, że przy­ła­pa­ła męża na zdra­dzie, to musia­ła rów­nież pod­jąć się pro­wa­dze­nia spra­wy groź­ne­go ban­dy­ty „Sza­re­go”. Co gor­sza, „Sza­ry” jest jej przy­rod­nim bra­tem, z któ­rym od daw­na nie mia­ła – i nie chcia­ła mieć – nic do czynienia.
(źró­dło opi­su: www.swiatksiazki.pl)


Czar­ne nar­cy­zy. Cykl o poli­cjan­tach z Lipo­wa. Tom 8, Kata­rzy­na Puzyń­ska, Pró­szyń­ski Media

Brod­ni­ca przy­go­to­wu­je się do obcho­dów lip­co­we­go Świę­ta Poli­cji. Daniel Pod­gór­ski nie ma jed­nak powo­dów do rado­ści. Nie­któ­rym ludziom bar­dzo zale­ży, żeby jak naj­szyb­ciej zapo­mniał o zamknię­tej już spra­wie śmier­ci trój­ki bez­dom­nych. Przy każ­dym z ciał z jakie­goś powo­du pozo­sta­wio­no nie­wiel­kie waha­deł­ko. Pew­na dzien­ni­kar­ka suge­ru­je poli­cjan­to­wi, żeby szu­kał odpo­wie­dzi w opusz­czo­nym domu ukry­tym w leśnej gęstwi­nie. Miej­sco­wi wie­rzą, że to miej­sce nawie­dza­ne przez dia­bła. Kobie­ta wkrót­ce zni­ka bez śla­du, a Pod­gór­ski wraz z byłą komi­sarz Kopp odnaj­du­je kolej­ne ciało.
(źró­dło opi­su: www.swiatksiazki.pl)


Wan­da. Opo­wieść o sile życia i śmier­ci. Histo­ria Wan­dy Rut­kie­wicz, Anna Kamiń­ska, Wydaw­nic­two Literackie

Zgi­nę w górach” — mówi­ła. Dotrzy­ma­ła sło­wa — według doku­men­tów sądo­wych zmar­ła 13 maja 1992 roku. Dzień wcze­śniej zagi­nę­ła na górze Kan­czen­dzon­ga w Hima­la­jach. Jej śmier­ci nikt nie widział, jej ostat­nie­go sło­wa nikt nie sły­szał, jej cia­ła nikt nie odna­lazł. Na począt­ku XXI wie­ku do Izby Pamię­ci Jerze­go Kukucz­ki zapu­ka­ła para tury­stów, któ­ra twier­dzi­ła, że w jed­nym z klasz­to­rów w Tybe­cie spo­tka­ła postać przy­po­mi­na­ją­cą zagi­nio­ną przed laty hima­la­ist­kę… Jej odej­ście, tak jak wie­le zda­rzeń z jej życia, do dziś pozo­sta­je tajemnicą.
(źró­dło opi­su: www.swiatksiazki.pl)


Pło­mien­na koro­na. Cykl Odro­dzo­ne kró­le­stwo. Tom 3, Elż­bie­ta Che­re­ziń­ska, Zysk i S‑ka

Ksią­żę Wła­dy­sław powró­cił z bani­cji i Kra­ków odtwo­rzył przed nim swe bra­my. Ale Kró­le­stwo wciąż jest podzie­lo­ne, w Star­szej Pol­sce wła­da­ją ksią­żę­ta Gło­go­wa, w Cze­chach trwa­ją zawi­ro­wa­nia tro­no­we, a na pół­no­cy Krzy­ża­cy zaczy­na­ją swą grę o Pomo­rze. Grę, któ­ra roz­pę­ta­ła gdań­skie pie­kło. Wła­dy­sław znów musi wal­czyć z wro­ga­mi, któ­rzy naci­ska­ją na nie­go ze zbyt wie­lu stron. Poko­nać potęż­ne­go bisku­pa Muska­tę, co zbun­to­wał Małą Pol­skę prze­ciw pra­wo­wi­te­mu wład­cy. I nagle, dzię­ki upo­ro­wi Małe­go Księ­cia, wszyst­kie pasma pora­żek zaczy­na­ją zamie­niać się w dro­gi wio­dą­ce do celu – Odro­dzo­ne­go Królestwa.
(źró­dło opi­su: www.swiatksiazki.pl)


Hel 3, Jaro­sław Grzę­do­wicz, Fabry­ka Słów

Rok 2058. Zde­hu­ma­ni­zo­wa­ny świat, gdzie omni­fo­ny zastą­pi­ły wię­zi spo­łecz­ne, fil­mi­ki z Mega­Ne­tu wypar­ły media i kul­tu­rę, a iwen­cia­rze sta­li się boga­mi infor­ma­cji. Świat, gdzie kon­cer­ny i rzą­dy podzie­li­ły się wła­dzą w hodo­wa­niu miliar­dów bez­re­flek­syj­nych kon­su­men­tów, sta­je na kra­wę­dzi kon­flik­tu. Nor­bert, iwen­ciarz z zasa­da­mi, wie­rzy, że moc­na i odpo­wied­nio poda­na infor­ma­cja może wstrzą­snąć i obu­dzić spo­łe­czeń­stwo. Tyl­ko czy jed­nost­ka rzu­co­na mię­dzy sta­lo­we wal­ce sys­te­mów jest w sta­nie prze­żyć dosta­tecz­nie dłu­go, by coś zmienić?
(źró­dło opi­su: www.swiatksiazki.pl)


Czer­wień jarzę­bin, Kata­rzy­na Micha­lak, Znak

Trzy przy­ja­ciół­ki, trzech bra­ci i zło, któ­re nie odpusz­cza… Leśną Pola­nę spo­wił mrok. Kie­dy już wszyst­ko wska­zy­wa­ło na to, że szczę­ście odna­la­zło do niej dro­gę, Gabrie­la nagle zni­ka. Zło, któ­re krzyw­dzi­ło, wciąż nie jest syte bólu. Czy przy­ja­cie­le Gabrie­li – i ten, któ­ry nie prze­stał jej kochać – zapo­bie­gną nie­szczę­ściu? Maj­ka i Julia są goto­we na wszyst­ko, by oca­lić przy­ja­ciół­kę. Jed­nak los sprzy­siągł się prze­ciw­ko nim. Nie­spo­dzie­wa­ne wyda­rze­nia zmu­sza­ją do trud­nych wybo­rów i jesz­cze trud­niej­szych decy­zji. A kie­dy w grę wej­dą uczu­cia – oraz przy­stoj­ni bliź­nia­cy Mar­cin i Patryk – moż­na spo­dzie­wać się wszystkiego…
(źró­dło opi­su: www.swiatksiazki.pl)


Wszyst­kie książ­ki zaku­pi­cie na swiatksiazki.pl w pro­mo­cyj­nych cenach

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy