Sprawdzasz tag

burda media

Aktualności

Burda przejmuje portfolio grupy Edipresse

Cza­so­pi­sma Edi­pres­se debiu­to­wa­ły w Pol­sce w 1995 – wśród nich zna­la­zły się cie­szą­ce się wte­dy ogrom­ną popu­lar­no­ścią „Przy­ja­ciół­ka” czy „Pani domu”. Przez ponad ćwierć wie­ku dzia­łal­no­ści nad Wisłą gru­pa zna­la­zła się w czo­łów­ce naj­więk­szych w kra­ju wydaw­ców maga­zy­nów dla kobiet i ser­wi­sów inter­ne­to­wych. Koń­czy się teraz pew­na era – „Busi­ness Insi­der” infor­mu­je, że Edi­pres­se Pol­ska wkrót­ce prze­sta­nie ist­nieć, a dzia­łal­ność medio­wa spół­ki przej­dzie pod władz­two fir­my Bur­da Media. Czy­taj dalej

-->