Sprawdzasz tag

które nieśli

Ekranizacje Zapowiedzi

Tom Hardy w obsadzie adaptacji książki Tima O’Briena

Rze­czy, któ­re nie­śli to zbiór opo­wia­dań, w któ­rych Tim O’Brien, opi­su­jąc pery­pe­tie mło­de­go żoł­nie­rza i plu­to­nu, do któ­re­go nale­ży, opo­wia­da w dużej mie­rze o swo­ich wła­snych doświad­cze­niach wynie­sio­nych z woj­ny wiet­nam­skiej. Pra­ce nad fil­mo­wą adap­ta­cją słyn­nej w Sta­nach Zjed­no­czo­nych książ­ki trwa­ją już kil­ka lat. W przy­szłym roku mają w koń­cu ruszyć zdję­cia. Twór­cy ujaw­ni­li część obsa­dy. Czy­taj dalej

-->