Zapowiedzi

Początek – najnowsza książka Dana Browna w październiku! Poznajcie fabułę!

Począ­tek, nowa powieść Dana Brow­na z Rober­tem Lang­do­nem, pro­fe­so­rem Uni­wer­sy­te­tu Har­war­da i spe­cja­li­stą od sym­bo­li, tra­fi do pol­skich księ­garń 3 paź­dzier­ni­ka 2017 roku, w dniu świa­to­wej pre­mie­ry książki.

Począ­tek to oka­zja do ponow­ne­go spo­tka­nia z Rober­tem Lang­do­nem, spe­cem od sym­bo­li, boha­te­rem mistycz­nych tajem­nic. „Kod Leonar­da da Vin­ci” czy „Anio­ły i demo­ny” spra­wi­ły, że twór­czość Brow­na poko­cha­ły tysią­ce czy­tel­ni­ków, a on nie zamie­rza spo­cząć na lau­rach. Tym razem autor prze­no­si nas do malow­ni­czej Hisz­pa­nii. Lang­don prze­mie­rza uli­ce Madry­tu, Bar­ce­lo­ny, Sewil­li i Bil­bao, w poszu­ki­wa­niu odpo­wie­dzi na dwa nur­tu­ją­ce ludz­kość pytania:

Skąd pocho­dzi­my?
Dokąd zmierzamy?

Zacho­wu­jąc swój cha­rak­te­ry­stycz­ny styl, Brown zapeł­nił kar­ty tej fascy­nu­ją­cej powie­ści koda­mi, sym­bo­la­mi, odkry­cia­mi nauko­wy­mi, cie­ka­wost­ka­mi reli­gij­ny­mi, histo­rycz­ny­mi i archi­tek­to­nicz­ny­mi. Powie­wu świe­żo­ści doda­ją opi­sy dzieł sztu­ki współ­cze­snej i naj­no­wo­cze­śniej­szych roz­wią­zań technologicznych!

Dan Brown, autor wie­lu best­sel­le­ro­wych powie­ści, w tym Kodu Leonar­da da Vin­ci, któ­ry stał się jed­ną z naj­le­piej sprze­da­ją­cych się powie­ści wszech cza­sów, a tak­że przed­mio­tem deba­ty inte­lek­tu­al­nej. Jego książ­ki uka­za­ły się w 56 języ­kach na całym świe­cie. Syn nauczy­cie­la mate­ma­ty­ki i orga­nist­ki kościel­nej. Jesz­cze w szko­le roz­wi­nął fascy­na­cję para­dok­sal­ny­mi powią­za­nia­mi mię­dzy nauką a reli­gią. Te moty­wy osta­tecz­nie two­rzą tło jego ksią­żek. Jest absol­wen­tem Amherst Col­le­ge i Phil­lips Exe­ter Aca­de­my, gdzie póź­niej powró­cił do naucza­nia języ­ka angiel­skie­go, zanim skon­cen­tro­wał swo­ją uwa­gę tyl­ko na pisaniu.


Reklama

Może też zainteresują cię te tematy