Ekranizacje Zapowiedzi

Jest szansa na trzecią część Diuny od Denisa Villenneuve’a

Zosta­ły nam jesz­cze nie­ca­łe dwa mie­sią­ce ocze­ki­wa­nia na Diu­nę Deni­sa Vil­len­neu­ve­’a – film, któ­ry ma ogrom­ne szan­se na sta­nie się kino­wym prze­bo­jem roku 2021. Mimo że dru­ga część nie zosta­ła jesz­cze ofi­cjal­nie zamó­wio­na przez stu­dio, to mówi się, że to tyl­ko kwe­stia for­mal­no­ści, zresz­tą już trwa­ją pra­ce nad sce­na­riu­szem. Dość nie­ocze­ki­wa­nie za to poja­wi­ły się pogło­ski o trze­cim fil­mie z serii. Infor­ma­cje podał sam Denis Villenneuve.

W ramach przy­po­mnie­nia, Diu­na opo­wie mniej wię­cej poło­wę histo­rii z kul­to­wej powie­ści Fran­ka Her­ber­ta. Resz­tę, czy­li w dużej mie­rze dzia­ła­nia wojen­ne pro­wa­dzo­ne mię­dzy pra­gną­cy­mi wol­no­ści Fre­me­na­mi a opre­syj­ny­mi Har­kon­ne­na­mi, przed­sta­wi dru­gi film. Według infor­ma­cji uzy­ska­nych od twór­ców już teraz trwa­ją pra­ce nad sce­na­riu­szem. Zaan­ga­żo­wa­ny w nie jest Jon Spaihts.

Nato­miast Denis Vil­len­neu­ve w jed­nym z ostat­nich wywia­dów stwier­dził, że tak napraw­dę marzy mu się kino­wa try­lo­gia Diu­ny. Trze­ci film miał­by opie­rać się na wyda­nym w 1969 Mesja­szu Diu­ny. Powieść jest bez­po­śred­nią kon­ty­nu­acją wyda­rzeń z poprzed­niej książ­ki, przy oka­zji sta­no­wi dopeł­nie­nie histo­rii Pau­la Atrydy.

Ist­nie­je dru­ga książ­ka serii, Mesjasz Diu­ny, na pod­sta­wie któ­rej mógł­by powstać świet­ny film. Zawsze widzia­łem w tym poten­cjał na try­lo­gię. A co potem? Zoba­czy­my. To lata pra­cy. Moja wyobraź­nia nie się­ga tak dale­ko w przy­szłość, mówił Denis Vil­len­neu­ve na ante­nie CBC’s Radio Canada.

Tym­cza­sem pozo­sta­je nam cze­kać na pre­mie­rę pierw­szej czę­ści epic­kiej przy­go­dy na Arra­kis. Diu­na zade­biu­tu­je w kinach i na HBO Max 22 października.

źró­dło collider

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy