Aktualności Ekranizacje

Więcej ujęć Rodu smoka – rozszerzony zwiastun z SDCC

Pre­qu­el „Gry o tron” docze­kał się roz­sze­rzo­ne­go tra­ile­ra, któ­ry został zapre­zen­to­wa­ny w cza­sie San Die­go Comic-Conu. A co zoba­czy­my w zwia­stu­nie? Skon­flik­to­wa­nych Tar­ga­ry­enów oraz ich smoki.

Serial „Ród smo­ka” (House of Dra­gon) to pre­qu­el „Gry o tron”, któ­ry roz­gry­wa się oko­ło 200 lat przed wyda­rze­nia­mi zna­ny­mi z seria­lu HBO czy książ­ko­we­go cyklu „Pieśń Lodu i Ognia” autor­stwa George’a R.R. Mar­ti­na. Opar­ty jest na pod­sta­wie książ­ki „Ogień i krew” sty­li­zo­wa­nej na kró­lew­ską kro­ni­kę rela­cjo­nu­ją­cą żywo­ty wład­ców z rodu Targaryen.

W „Grze o tron” pozna­li­śmy Daene­rys Tar­ga­ry­en (w tej roli Emi­lia Clar­ke) – ostat­nią człon­ki­nię rodu. Daene­rys była wyjąt­ko­wa, ponie­waż uda­ło jej się wykluć pierw­sze od dzie­sią­tek lat smo­ki. „Ród smo­ka” nato­miast opo­wia­da o wyda­rze­niach, któ­re sta­ły się począt­kiem koń­ca tej dyna­stii – o woj­nie domo­wej, któ­ra zosta­ła zapa­mię­ta­na jako Taniec Smoków.

W seria­lu pozna­my m.in. kró­la Vise­ry­sa Tar­ga­ry­ena, Pierw­sze­go Tego Imie­nia (Pad­dy Con­si­di­ne), jego cór­kę z pierw­sze­go mał­żeń­stwa Rha­eny­rę (Emma D’Ar­cy), bra­ta Daemo­na (Matt Smith), dru­gą żonę Ali­cent High­to­wer (Oli­via Cooke) i namiest­ni­ka Otto High­to­we­ra (Rhys Ifans).

Taniec Smo­ków był woj­ną domo­wą, w któ­rej zmie­rzy­ły się dwa stron­nic­twa – jed­no sku­pio­ne wokół księż­nicz­ki Rha­eny­ry i dru­gie kon­cen­tru­ją­ce się wokół kró­lo­wej Ali­cent i jej syna Aego­na II. Ponie­waż był to czas świet­no­ści rodu, wie­lu z jego człon­ków było smo­czy­mi jeźdź­ca­mi. W seria­lu mamy zoba­czyć co naj­mniej 17 smoków!

Pol­ska pre­mie­ra „Rodu smo­ka” już 22 sierp­nia! Pierw­szy sezon będzie liczył 10 odcin­ków. Za pro­duk­cję odpo­wia­da­ją Ryan Con­dal, Geo­r­ge R.R. Mar­tin i Migu­el Sapochnik.

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy