Ekranizacje

Nowy zwiastun finałowego sezonu serialowej Gry o tron

Do Weste­ros od pół­no­cy zbli­ża się ogrom­na nie­umar­ła armia pod wodzą Noc­ne­go Kró­la, Jon Snow i Daene­rys Tar­ga­ry­en nawią­zu­ją sojusz, by ramię w ramię wal­czyć z nad­cią­ga­ją­cym wro­giem, w Win­ter­fell ponow­nie zawi­sły sztan­da­ry Star­ków, a nik­czem­ność Cer­sei Lan­ni­ster nadal ma moc oba­la­nia całych naro­dów. Do cze­go to wszyst­ko dopro­wa­dzi? Kto osta­tecz­nie zasią­dzie na żela­znym tro­nie? I jak bar­dzo epic­kie będą wal­ki z udzia­łem smo­ków? O tym wszyst­kim dowie­my się w kwiet­niu. HBO poka­za­ło ofi­cjal­ny zwia­stun fina­ło­we­go sezo­nu Gry o tron.

Zapre­zen­to­wa­ny mate­riał nie pozo­sta­wia złu­dzeń co do tego, na co poło­żo­ne zosta­ną naci­ski. Z resz­tą, czy bio­rąc pod uwa­gę ostat­nie wyda­rze­nia moż­na by się było spo­dzie­wać cze­goś inne­go. Ósmy sezon Gry o tron od HBO opo­wie o dra­ma­tycz­nych pró­bach obro­ny Weste­ros przed falą prze­ra­ża­ją­cych Bia­łych Wędrow­ców. Dłu­go zapo­wia­da­na zima w koń­cu nadejdzie.

Na ekra­ny powró­cą Peter Din­kla­ge (Tyrion Lan­ni­ster), Niko­laj Coster-Wal­dau (Jamie Lan­ni­ster), Lena Headey (Cer­sei Lan­ni­ster), Emi­lia Clar­ke (Daene­rys Tar­ga­ry­en), Kit Haring­ton (Jon Snow), Sophie Tur­ner (San­sa Stark), Maisie Wil­liams (Arya Stark) i inni. Pierw­szy odci­nek ósme­go sezo­nu Gry o tron zosta­nie poka­za­ny w HBO Pol­ska 15 kwietnia.

Fina­ło­wa seria zosta­ła podzie­lo­na na sześć czę­ści, z któ­rych każ­da będzie trwać oko­ło pół­to­rej godzi­ny. Zapo­wia­da się nie lada wido­wi­sko z epic­ki­mi sce­na­mi bata­li­stycz­ny­mi, spek­ta­ku­lar­ny­mi (mamy nadzie­ję) sekwen­cja­mi z udzia­łem smo­ków – wszyst­ko wska­zu­je na to, że w koń­cu docze­ka­my się debiu­tu Jona Snow w roli smo­cze­go jeźdź­ca. Pozo­sta­je pyta­nie, kto będzie „pilo­to­wał” któ­re­go maje­sta­tycz­ne­go gada.

Macie swo­je przy­pusz­cze­nia, kto zwy­cię­ży w grze o tron? Obsta­wia­cie, kto prze­ży­je, a kto pole­gnie? Czy już zaczy­na­cie się oba­wiać o los swo­ich ulu­bień­ców? Ósmy sezon ma szan­sę stać się tym naj­bar­dziej krwa­wym z całej serii. Jesz­cze tro­chę ponad mie­siąc i wszyst­ko sta­nie się jasne.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy