Zapowiedzi

Ostatnie spotkanie ekipy z Trainspotting

Czy­tel­ni­cy z Mar­kiem Ren­to­nem, Simo­nem Wil­liam­so­nem, Danie­lem Mur­phym i Fran­ci­sem Beg­biem po raz pierw­szy zetknę­li się w 1993 roku. Wte­dy wyda­na zosta­ła debiu­tanc­ka powieść Irvine’a Welsha Tra­in­spot­ting, w któ­rej nurza­li­śmy się w hero­ino­wych odmę­tach Edyn­bur­ga lat 80-tych ubie­głe­go wie­ku. Boha­te­ro­wie powra­ca­li póź­niej przy róż­nych oka­zjach; w peł­nym skła­dzie widzie­li­śmy ich dotych­czas dwu­krot­nie – w Por­noTra­in­spot­ting zero. W mar­cu pięć­dzie­się­cio­let­ni już męż­czyź­ni spo­tka­ją się ponow­nie i wszyst­ko wska­zu­je, że po raz ostatni.

Pre­mie­ra powie­ści Dead Men’s Tro­users zosta­ła zapla­no­wa­na na 29 mar­ca 2018 roku. Zasta­nie­my w niej Mar­ka Ren­to­na czło­wie­kiem suk­ce­su, zaj­mu­ją­ce­go się zarzą­dza­niem DJ-ami, zaję­te­go cią­gły­mi podró­ża­mi, któ­ry mimo dostat­nie­go życia jest raczej nie­szczę­śli­wy. Ren­ton przy­pad­ko­wo natra­fia na Fran­ka Beg­bie­go, przed któ­rym dłu­gi czas się ukry­wał. Ten jed­nak wyda­je się nie cho­wać ura­zy, nie myśli nawet o zemście za zdra­dę sprzed wie­lu lat. Teraz jest sza­no­wa­nym arty­stą. I to się liczy. Kie­dy pano­wie wra­ca­ją do Edyn­bur­ga, ich ścież­ki prze­ci­na­ją się rów­nież z Simo­nem i Danie­lem. Spo­tka­nie, jak się moż­na domy­ślać, popro­wa­dzi do serii nie­for­tun­nych zdarzeń.

W książ­ce po raz ostat­ni czte­rech głów­nych boha­te­rów jest razem. W mia­rę sta­rze­nia się posta­ci ich wspól­ne waż­ne przy­go­dy jako kwar­tet sta­ją się coraz mniej real­ne. Nie wąt­pię, że nie­któ­rzy mogą poja­wić się w przy­szłych książ­kach, ale jako gang są skoń­cze­ni, powie­dział Irvin Welsh.

Pięć dni przed ofi­cjal­ną pre­mie­rą w ramach Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Książ­ki w Edyn­bur­gu odbę­dzie się spe­cjal­ne wyda­rze­nie, któ­re­go gospo­da­rzem będzie pisarz. 24 mar­ca w daw­nej fabry­ce cia­stek w edyn­bur­skiej dziel­ni­cy Leith czy­tel­ni­cy będą mogli wziąć udział w sze­re­gu atrak­cji. Przede wszyst­kim Irvi­ne Welsh będzie przed­pre­mie­ro­wo czy­tał frag­men­ty nowej powie­ści. Wybór miej­sca nie jest przy­pad­ko­wy. Przy­go­da gan­gu roz­po­czę­ła się w Leith i tam też się zakończy.

Tak więc Leith, a w szcze­gól­no­ści ta jej część, gra ogrom­ną rolę w for­mo­wa­niu się tych posta­ci, któ­re teraz zna­ne są na całym świe­cie. Nie chcę brzmieć jak nostal­gicz­ny sta­ry wariat, ale jestem zachwy­co­ny, że wra­cam i ocze­ku­ję, ba! pra­gnę, dzi­kiej nocy, powie­dział pisarz.

Autor Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy