Sprawdzasz tag

Trainspotting

Zapowiedzi

Ostatnie spotkanie ekipy z Trainspotting

Czy­tel­ni­cy z Mar­kiem Ren­to­nem, Simo­nem Wil­liam­so­nem, Danie­lem Mur­phym i Fran­ci­sem Beg­biem po raz pierw­szy zetknę­li się w 1993 roku. Wte­dy wyda­na zosta­ła debiu­tanc­ka powieść Irvine’a Welsha Tra­in­spot­ting, w któ­rej nurza­li­śmy się w hero­ino­wych odmę­tach Edyn­bur­ga lat 80-tych ubie­głe­go wie­ku. Boha­te­ro­wie powra­ca­li póź­niej przy róż­nych oka­zjach; w peł­nym skła­dzie widzie­li­śmy ich dotych­czas dwu­krot­nie – w Por­noTra­in­spot­ting zero. W mar­cu pięć­dzie­się­cio­let­ni już męż­czyź­ni spo­tka­ją się ponow­nie i wszyst­ko wska­zu­je, że po raz ostat­ni. Czy­taj dalej

-->