Sprawdzasz tag

musical

Aktualności

Brakuje biletów na musical Wiedźmina!

Musi­ca­lo­wy “Wiedź­min” Teatru Muzycz­ne­go w Gdy­ni spo­tkał się z pozy­tyw­nym odze­wem już w momen­cie pierw­szych zapo­wie­dzi. Dopie­ro roz­po­czę­ły się pró­by do spek­ta­klu, a już sprze­da­no ponad 10 tysię­cy bile­tów. Ozna­cza to, że pra­wie nie ma już miejsc na sean­se do koń­ca 2017 roku! Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Trwają castingi do Wiedźmina!

Wiedź­min to chy­ba naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ny na świe­cie pol­ski boha­ter. Nic więc dziw­ne­go, że wie­lu męż­czyzn marzy skry­cie o wcie­le­niu się w rolę bia­ło­wło­se­go Geral­ta z Rivii, boha­te­ra pro­zy Andrze­ja Sap­kow­skie­go. I choć taka oka­zja przy­da­rza się rzad­ko, to 23 stycz­nia odbył się pierw­szy casting w Teatrze Muzycz­nym w Gdy­ni do sztu­ki “Wiedź­min”, któ­rej sce­na­riusz bazu­je na opo­wia­da­niach “Miecz prze­zna­cze­nia”, “Kwe­stia ceny”, “Ostat­nie życze­nie”, “Coś wię­cej” oraz “Okruch lodu”. Czy­taj dalej

-->