Zapowiedzi

Serial Ród smoka o Targaryenach już w przyszłym roku. HBO zaprezentowało pierwszy zwiastun

Tuż przed wyda­rze­nia­mi zna­ny­mi z Gry o tron ród Tar­ga­ry­enów był nie­zwy­cię­żo­ną potę­gą. Kró­lew­ska rodzi­na, w któ­rej żyłach pły­nę­ła valy­riań­ska krew rzą­dzi­ła Sied­mio­ma Kró­le­stwa­mi przez kil­ka­set lat. Domi­na­cję zapew­nia­ły jej zwłasz­cza legen­dar­ne smo­ki. O histo­rii rodu opo­wie­dział nam Geo­r­ge R.R. Mar­tin w książ­ce Ogień i krew. Wkrót­ce na małe ekra­ny tra­fi bazu­ją­cy na niej serial od HBO. Już teraz może­my obej­rzeć pierw­szy zwia­stun Rodu Smoka.

Ame­ry­kań­ski ser­wis HBO Max jesz­cze w tym roku zade­biu­tu­je w wie­lu euro­pej­skich kra­jach. W Pol­sce usłu­ga będzie dostęp­na na począt­ku 2022 roku. Przy oka­zji pre­zen­ta­cji HBO Max euro­pej­skim widzom ujaw­nio­ny został zwia­stun jed­nej z naj­bar­dziej wycze­ki­wa­nych pro­duk­cji HBO. O tym, czy Ród smo­ka osią­gnie taki sam suk­ces jak Gra o tron prze­ko­na­my się dopie­ro w przy­szłym roku. Teraz zapra­sza­my na seans krót­kie­go zwiastuna:

Ród smo­ka sku­pia się na wyda­rze­niach, któ­re roze­gra­ły się 200 lat przed Grą o tron. Oczy­wi­ście boha­te­ra­mi seria­lu będą przed­sta­wi­cie­le rodzi­ny Tar­ga­ry­enów, ich sojusz­ni­cy oraz wro­go­wie. Pro­duk­cja przy­bli­ży nam oko­licz­no­ści, któ­re dopro­wa­dzi­ły do woj­ny domo­wej, któ­ra zapi­sa­ła się w anna­łach histo­rii Weste­ros jako Taniec Smoków.

Show­run­ne­ra­mi Rodu smo­ka są Ryan Con­dal i Migu­el Sapoch­nik. W pra­cach przy pro­duk­cji uczest­ni­czył Geo­r­ge R.R. Mar­tin jako pro­du­cent wykonawczy.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy