Ekranizacje Zapowiedzi

Znana jest już data startu finałowego sezonu Gry o Tron

Weste­ros cze­ka decy­du­ją­ce star­cie. Z pół­no­cy nad­cią­gnę­ła budzą­ca gro­zę armia Bia­łych Wędrow­ców dowo­dzo­na przez Noc­ne­go Kró­la. Naprze­ciw­ko sta­je napręd­ce zawią­za­ny sojusz mię­dzy nie­do­bit­ka­mi Star­ków i Daene­rys Tar­ga­ry­en. Z całą pew­no­ścią może­my liczyć na epic­ki finał. Pół­to­ra roku po emi­sji siód­me­go sezo­nu HBO ujaw­ni­ło datę pre­mie­ry pierw­sze­go z ostat­nich sze­ściu odcin­ków serii.

Ponow­nie na ekra­nach tele­wi­zo­rów (lub moni­to­rach kom­pu­te­rów) zoba­czy­my Pete­ra Dinklage’a, Niko­la­ja Coste­ra-Wal­dau, Lenę Headey, Emi­lię Clar­ke, Kita Haring­to­na, Sophie Tur­ner, Maisie Wil­liams i innych już 15 kwiet­nia. To wła­śnie wte­dy wyemi­to­wa­ny zosta­nie w Pol­sce pre­mie­ro­wy odci­nek ósme­go sezo­nu Gry o Tron.

Przy­po­mi­na­my, że ostat­ni sezon został podzie­lo­ny na sześć odcin­ków. Każ­dy z nich ma być jed­nak dłuż­szy niż dotych­cza­so­we, przy­bli­ża­jąc epi­zo­dy do peł­no­wy­mia­ro­wych fil­mów. Dokład­ny czas trwa­nia odcin­ków nie został jed­nak ujawniony.

Głów­nym moty­wem ósme­go sezo­nu będzie star­cie armii ludzi z Bia­ły­mi Wędrow­ca­mi. Według bran­żo­wych donie­sień sce­ny bata­li­stycz­ne krę­co­no przez 55 nocy pod tak zwa­ną chmur­ką i kolej­ne dłu­gie tygo­dnie w stu­diu. Czy prze­sa­dą będzie okre­śla­nie zbli­ża­ją­cej się bitwy naj­więk­szą sekwen­cją akcji poka­za­ną w tele­wi­zji? O tym prze­ko­na­my się już za kil­ka miesięcy.

Fina­ło­wy sezon będzie emi­to­wa­ny na HBO. Poja­wi się rów­nież oczy­wi­ście na HBO GO. Tam też będzie moż­na obej­rzeć wcze­śniej­sze sezo­ny. Pre­mie­ra świa­to­wa jest zapla­no­wa­na na 14 kwiet­nia, w Pol­sce dzień później.

War­to zer­k­nąć jesz­cze na nie­daw­no opu­bli­ko­wa­ny teaser ósme­go sezo­nu. Spot zapo­wia­da nowe odcin­ki, wpro­wa­dza w kli­mat, a jed­no­cze­śnie nie jest praw­do­po­dob­nie wycin­kiem z żad­ne­go z przy­szłych odcin­ków. Teaser został wyre­ży­se­ro­wa­ny przez zdo­byw­cę Emmy Davi­da Nut­te­ra, towa­rzy­szy mu muzy­ka skom­po­no­wa­na przez Rami­na Djawadi’ego, rów­nież lau­re­ata tej nagrody.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy