Ekranizacje Zapowiedzi

Polskie morderczynie Katarzyny Bondy znajdą już wkrótce drogę na małe ekrany

Na począt­ku sierp­nia zade­biu­to­wa­ła nad Wisłą szwedz­ka plat­for­ma Via­play ofe­ru­ją­ca fil­my i seria­le na żąda­nie. Zarzą­dza­ją­ca ser­wi­sem spół­ka Nor­dic Enter­ta­in­ment Gro­up chce inwe­sto­wać w nowe pol­skie pro­duk­cje. Już teraz rusza­ją pra­ce nad trze­ma seria­la­mi ory­gi­nal­ny­mi Via­play. Jeden z nich będzie adap­ta­cją wyda­nej przed trzy­na­sto­ma laty książ­ki Kata­rzy­ny Bon­dy o naj­groź­niej­szych pol­skich morderczyniach.

Jesz­cze zanim Kata­rzy­na Bon­da poświę­ci­ła się cał­ko­wi­cie pisar­skiej karie­rze, pra­co­wa­ła jako spra­woz­daw­ca sądo­wy w jed­nym z ogól­no­pol­skich dzien­ni­ków. Wła­śnie wte­dy, śle­dząc kil­ka gło­śnych pro­ce­sów kobiet oskar­żo­nych o mor­der­stwo, zro­dził się w gło­wie dzien­ni­kar­ki pomysł napi­sa­nia książ­ki o ich zbrod­niach i moty­wa­cjach, któ­re pchnę­ły je do ostateczności.

Ich pro­ce­sy rela­cjo­no­wa­ły wszyst­kie media w Pol­sce. Wykre­owa­ły wize­ru­nek złych, zde­ge­ne­ro­wa­nych, pozba­wio­nych ludz­kich uczuć, bez­li­to­snych bestii czę­sto w pięk­nej skó­rze. Jak to moż­li­we, że te kobie­ty wzię­ły udział w tak bru­tal­nych zbrod­niach, same zabi­ły albo wszyst­ko ze szcze­gó­ła­mi zapla­no­wa­ły, a do wyko­na­nia mor­der­stwa posłu­ży­ły się ręka­mi męż­czyzn? Jakie są? Skąd wzię­ła się ich agre­sja? Zbrod­nia podzie­li­ła ich życie na pół. I tak też Kata­rzy­na Bon­da sta­ra­ła się je poka­zać, czy­ta­my w opi­sie książki.

Kata­rzy­na Bon­da na swo­im pro­fi­lu na Face­bo­oku poin­for­mo­wa­ła, że pra­wa do adap­ta­cji Pol­skich mor­der­czyń zosta­ły sprze­da­ne. Na zle­ce­nie plat­for­my Via­play serial wypro­du­ku­je Papri­ka Stu­dios Poland.

Pękam z dumy i trzy­mam kciu­ki za powo­dze­nie adap­ta­cji. Jestem prze­ko­na­na, że będzie to moc­na rzecz zre­ali­zo­wa­na na świa­to­wym pozio­mie Nor­dic Enter­ta­in­ment Gro­up, napi­sa­ła Kata­rzy­na Bonda.

Poza Pol­ski­mi mor­der­czy­nia­mi z ini­cja­ty­wy Via­play powsta­ną nad Wisłą jesz­cze dwa seria­le. Pierw­szym będzie psy­cho­lo­gicz­ny dra­mat sen­sa­cyj­ny o wete­ra­nach powra­ca­ją­cych z wojen w Afga­ni­sta­nie i Ira­ku, zaty­tu­ło­wa­ny Czar­ny pies, dru­gim – adap­ta­cja best­sel­le­ro­wej debiu­tanc­kiej powie­ści Pau­li Er Wol­ność jaskółki.

Foto­gra­fia na ilu­stra­cji głów­nej zosta­ła wyko­na­na przez Ewę Żylińską.

źró­dło: media2

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy