Aktualności

Wydawnictwo W.A.B. szuka testera kryminałów i thrillerów! Jest tylko jeden warunek…

Kochasz czy­tać książ­ki? Lubisz kry­mi­na­ły i thril­le­ry? Oka­zu­je się, że Wydaw­nic­two W.A.B. ma dla Cie­bie pra­cę marzeń! ZOSTAŃ TESTERKĄ/TESTEREM KRYMINAŁÓW I THRILLERÓW!

Z oka­zji pre­mie­ry thril­le­ra „Lis­sy” Luki D’Andrei Wydaw­nic­two W.A.B. ma grat­kę dla wszyst­kich moli książ­ko­wych! A szcze­gól­nie dla tych, któ­rzy kry­mi­na­ły łyka­ją seria­mi, a thril­le­ry wywo­łu­ją u nich szyb­sze bicie serca.

Do zadań tester­ki lub teste­ra kry­mi­na­łów będzie nale­żał tygo­dnio­wy pobyt w górach, lek­tu­ra jed­ne­go thril­le­ra lub kry­mi­na­łu – wska­za­ne­go przez wydaw­nic­two – dzien­nie oraz prze­ka­zy­wa­nie w for­mie elek­tro­nicz­nej swo­ich rekomendacji.

Jest tyl­ko jeden waru­nek: kan­dy­da­tów i kan­dy­dat­ki zachę­ca się do lek­tu­ry „Lis­sy” – jed­ne­go z naj­lep­szych thril­le­rów tego sezo­nu, powie­ści któ­ra jest nie­prze­wi­dy­wal­na, sza­lo­na i pory­wa­ją­ca. Poczu­je­cie, że zło może przy­bie­rać róż­ne obli­cza… Ten thril­ler zmro­zi Wasze ser­ca! A po lek­tu­rze książ­ki pro­si­my o przy­sła­nie autor­skiej recen­zji (razem z CV) na adres wska­za­ny w ogłoszeniu.

Wydaw­nic­two W.A.B. zapra­sza do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ła­mi ogło­sze­nia oraz do apli­ko­wa­nia na to jedy­ne w Pol­sce sta­no­wi­sko ide­al­ne dla miło­śni­ków czytania!

Link do fil­mu z tre­ścią ogłoszenia:

Link do ogło­sze­nia: https://www.goldenline.pl/praca/oferta/testerka-tester-kryminalow-i-thrillerow_polskie-gory,1166376

CV oraz autor­ską recen­zję „Lis­sy” pro­si­my wysy­łać na adres lissy@gwfoksal.pl, w tytu­le maila pro­si­my wpi­sać „Tester­ka / tester thrillerów”
Cze­ka­my do koń­ca paź­dzier­ni­ka. Tester­ka lub tester kry­mi­na­łów zosta­nie wyło­nio­ny do koń­ca listopada.

Lis­sy”
Luca D’Andrea
Pre­mie­ra 3 paź­dzier­ni­ka 2018 r.
Tłum. Andrzej Szewczyk

Infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy