Aktualności

Paragony grozy w bibliotece? Paragon za przetrzymanie książki na 209 zł

Rachu­nek za prze­trzy­ma­nie książ­ki z biblio­te­ki? Wie­lu oso­bom mogło­by się wyda­wać, że te są co naj­wy­żej sym­bo­licz­ne, a jed­nak Woje­wódz­ka Biblio­te­ka Publicz­na w Kra­ko­wie ostat­nio zasko­czy­ła jed­ne­go z czy­tel­ni­ków wyso­ko­ścią kwo­ty na paragonie.

Ane­ta Kory­ciń­ska pro­wa­dzą­ca pro­fil „Baba od pol­skie­go” opu­bli­ko­wa­ła zdję­cie para­go­nu nade­sła­ne­go przez czy­tel­ni­ka pra­gną­ce­go zacho­wać anonimowość.

– Takie­go para­go­nu gro­zy jesz­cze nie widzia­łam. Woje­wódz­ka Biblio­te­ka Publicz­na w Kra­ko­wie może się poszczy­cić praw­dzi­wym mece­na­sem. Ktoś prze­bi­je? – napi­sa­ła blo­ger­ka zaj­mu­ją­ca się pro­pa­go­wa­niem wie­dzy o języ­ku pol­skim. – Mam wiel­ki lęk przed kara­mi, więc u mnie kosz­ma­rem było wezwa­nie, w któ­rym kaza­no mi zwró­cić za zna­czek pocz­to­wy. Książ­ka, któ­rą wów­czas prze­trzy­ma­łam, to „Wilk ste­po­wy”. Takie mia­łam lite­rac­kie fascy­na­cje w wie­ku dzie­cię­cym – wyzna­ła potem w komentarzach.

Do sytu­acji odniósł się dyrek­tor Woje­wódz­kiej Biblio­te­ki Publicz­nej w Kra­ko­wie miesz­czą­cej się przy ul. Raj­skiej – popu­lar­ne­go źró­dła mate­ria­łów potrzeb­nych do nauki oso­bom stu­diu­ją­cym w tym mieście.

Gdy musisz wnieść w swo­jej biblio­te­ce opła­tę za prze­trzy­ma­nie ksią­żek, zasta­nów się pro­szę z cze­go to wyni­ka. Książ­ki w biblio­te­ce na Raj­skiej wypo­ży­cza się na okres jed­ne­go mie­sią­ca. Moż­na je jed­nak trzy­krot­nie pro­lon­go­wać bez żad­nej opła­ty, czy­li w sumie jeden użyt­kow­nik cał­ko­wi­cie zgod­nie z regu­la­mi­nem może korzy­stać z danej książ­ki nawet 4 mie­sią­ce! To chy­ba wystar­cza­ją­co dłu­go, by ją prze­czy­tać? – oznaj­mił Jerzy Woź­nia­kie­wicz. – Ozna­cza to tak­że, że z jed­nej książ­ki przez rok może sko­rzy­stać nawet ponad 12 osób (jeśli książ­ka będzie odda­wa­na kró­cej niż po upły­wie jed­ne­go mie­sią­ca, a dzie­je się tak bar­dzo czę­sto), a mini­mal­nie trzy oso­by jeśli książ­ka będzie przez wszyst­kich wypo­ży­cza­ją­cych trzy­ma­na przez mak­sy­mal­ny, legal­ny czas wypo­ży­cze­nia. A jeśli ktoś tę książ­kę prze­trzy­ma? Nie naj­le­piej to wte­dy wyglą­da – ozna­cza to prze­cież, że w cią­gu całe­go roku będzie mogło z niej sko­rzy­stać nawet mniej niż trzech czy­tel­ni­ków… War­to przy tym pamię­tać, że wie­lu tytu­łów biblio­te­ki nie mają w kil­ku egzem­pla­rzach, albo inne też są wypożyczone.

Oka­za­ło się więc, że książ­ka ano­ni­mo­we­go czy­tel­ni­ka była prze­trzy­ma­na aż… 597 dni, czy­li ponad pół­to­ra roku. Jerzy Woź­nia­kie­wicz zwró­cił też uwa­gę na inne niż finan­so­we aspek­ty prze­trzy­my­wa­nia książek.

Czy zasta­na­wia­li­ście się zatem kie­dyś jakie są spo­łecz­ne kosz­ty prze­trzy­my­wa­nia ksią­żek? Co to takie­go? Przez spo­łecz­ny koszt przyj­mu­ję kwo­tę jaką człon­ko­wie danej spo­łecz­no­ści korzy­sta­ją­cej z biblio­te­ki będą musie­li wydać na książ­ki tyl­ko dla­te­go, że ktoś nie zwró­cił ich w ter­mi­nie w miej­sco­wej biblio­te­ce publicz­nej. To dość pro­ste wyli­cze­nie oczy­wi­ście zakła­da­ją­ce, że nie wszy­scy mogą żyć w Kra­ko­wie, czy War­sza­wie i tak jak w wie­lu mniej­szych miej­sco­wo­ściach biblio­te­ka publicz­na jest jedy­ną biblio­te­ką i jeśli nie znaj­dzie­my tam danej książ­ki to musi­my ją zaku­pić. Jeże­li zatem przyj­mie­my, że po regu­la­mi­no­wych czte­rech mie­sią­cach wypo­ży­cze­nia książ­ki ktoś prze­trzy­mał ją bez­praw­nie np. przez cały kolej­ny rok, ozna­cza to, że nie mogło z niej sko­rzy­stać od trzech do nawet ponad 12 innych czy­tel­ni­ków biblio­te­ki (albo i wię­cej – wypo­ży­czo­ną książ­kę czę­sto czy­ta­ją też człon­ko­wie rodzi­ny). Jeśli nie zna­leź­li tej książ­ki na pół­ce, musie­li kupić ją w księ­gar­ni – każ­dy z nich swój egzem­plarz. Śred­nia cena książ­ki to oko­ło 30 zł. Zatem ze wzglę­du na nie­re­gu­la­mi­no­we zacho­wa­nie jed­ne­go z czy­tel­ni­ków biblio­te­ki książ­ki za 30 zł musia­ło zaku­pić od trzech do ponad 12 osób. Ozna­cza to, że wyda­li na nie od 90 do nawet ponad 360 zł. Zapy­ta­cie: a ile zapła­ci­ła oso­ba, któ­ra przez rok prze­trzy­my­wa­ła tę książ­kę? Tyl­ko 35 gr za każ­dy dzień prze­trzy­ma­nia. Po roku prze­trzy­my­wa­nia jej należ­ność wobec biblio­te­ki wynio­sła 127,75 zło­te­go. Czy dalej uwa­ża­cie że to wyso­ka opła­ta za prze­trzy­ma­nie ksią­żek? – wyja­śniał dyrek­tor. – Mam nadzie­ję że ta garść infor­ma­cji pozwo­li Wam lepiej zro­zu­mieć, że opła­ta za prze­trzy­ma­nie to nie kara, tyl­ko kwo­ta rekom­pen­su­ją­ca w pew­nym stop­niu kosz­ty spo­łecz­ne, któ­re wyni­ka­ją z tego prze­trzy­ma­nia. Zasi­la ona budżet biblio­te­ki utrzy­my­wa­nej przez spo­łecz­ność, do któ­rej nale­żą też oso­by pono­szą­ce owe kosz­ty spo­łecz­ne czy­je­goś zaniedbania.

Do opi­sa­nej rano spra­wy para­go­nu odniósł się dyrek­tor Biblio­te­ki w spo­sób mery­to­rycz­ny i – żar­ty na bok – cał­kiem słusz­ny. Wspie­raj­cie insty­tu­cje kul­tu­ry: gło­su­jąc nad budże­tem oby­wa­tel­skim w waszej miej­sco­wo­ści, pre­fe­ru­jąc je jako miej­sca orga­ni­za­cji wyda­rzeń, czy kon­fe­ren­cji, korzy­sta­jąc z ich usług, pamię­taj­cie o innych. A książ­ki odda­waj­cie w ter­mi­nie – pod­su­mo­wa­ła Ane­ta Korycińska.

A na mar­gi­ne­sie całej sytu­acji – czy 209 zł za prze­trzy­ma­nie książ­ki to rekord? W komen­ta­rzach „Baby od pol­skie­go” zgło­si­ły się oso­by, mogą­ce „pochwa­lić się” wyż­szy­mi rachun­ka­mi: 370 zło­tych, 778 zło­tych, ponad tysiąc zło­tych, a nawet… dwa tysią­ce zło­tych. Kwo­ty te zro­bi­ły wra­że­nie na oso­bach komen­tu­ją­cych, ale przy­znaj­my, że do rekor­do­we­go prze­trzy­ma­nia książ­ki im daleko.


Książ­ka wypo­ży­czo­na z przy­ko­ściel­nej biblio­te­ki kate­dry w Shef­field zosta­ła zwró­co­na… po trzy­stu latach! To wyda­nie książ­ki The Faith and Prac­ti­ce of a Church of England-Man autor­stwa Wil­lia­ma Stan­leya będą­ca zbio­rem zasad, któ­ry­mi powi­nien kie­ro­wać się każ­dy angli­ka­nin, zosta­ło wyda­na w 1704 roku. Sama biblio­te­ka prze­sta­ła ist­nieć na począt­ku XIX wie­ku.

Zdję­cie głów­ne Fal­lon Michael/unsplash

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy