Sprawdzasz tag

Sprawa Niny Frank

Zapowiedzi

Katarzyna Bonda wraca do serii z Hubertem Meyerem w roli głównej

Kata­rzy­na Bon­da zade­biu­to­wa­ła w 2007 powie­ścią kry­mi­nal­ną, zaty­tu­ło­wa­ną Spra­wa Niny Frank. To wła­śnie w niej wpro­wa­dzi­ła postać psy­cho­lo­ga poli­cyj­ne­go Huber­ta Mey­era. Książ­ka oka­za­ła się być dużym suk­ce­sem i otwo­rzy­ła autor­ce dro­gę do pisar­skiej karie­ry – dziś Kata­rzy­na Bon­da czę­sto okre­śla­na jest pol­ską kró­lo­wą kry­mi­na­łu. Hubert Mey­er stał się w cią­gu kil­ku kolej­nych lat boha­te­rem jesz­cze dwóch powie­ści. W maju cykl roz­ro­śnie się do czte­rech tomów. Czy­taj dalej

-->